Doporučení SLI ČSAKI (OS 813): Praktické provádění validace a verifikace metod

 1. Validace metod

Před zavedením nové metody do rutinního laboratorního provozu je třeba nový postup prověřit pomocí objektivních důkazů (dat), validovat. U certifikovaných komerčně dostupných výrobků poskytuje validační data výrobce. Laboratoř musí validovat všechny metody z kategorie „ home made“, dále komerční metody postrádající CE značku nebo certifikát FDA a také metody, kde byla zavedena výrazná změna v postupu oproti doporučením výrobce. Postup validace je závislý na charakteru metody a na dostupnosti certifikovaných referenčních materiálů.

 1. Kvantitativní (a tzv. „semikvantitativní“) metody

Pro validaci  kvantitativních a tzv.„semikvantitativních“ metod doporučuje SLI ČSAKI používat validační kritéria dle doporučení ČSKB: Doporučení k provádění validace a verifikace analytických metod v klinických laboratořích druhé vydání: 11/2010, (dostupné např. na www.cskb.cz nebo v Klin. Biochem. Metab., 19 (40), 2010, No. 1, p. 36- 44.).

 1. Kvalitativní metody

SLI ČSAKI nedoporučuje akreditovat kvalitativní metody typu„home made“, komerční metody postrádající CE značku,certifikát FDA, další mezinárodní certifikáty a také metody, kde byla zavedena výrazná změna v postupu oproti doporučením výrobce, protože je velmi obtížné je odpovídajícím způsobem validovat.

 1. Verifikace metod

Komerční metody s CE značkou nebo certifikátem FDA je třeba před zavedením do rutinního laboratorního provozu ověřit v konkrétních podmínkách laboratoře, verifikovat. Verifikaci podléhají všechny metody a je třeba ji v pravidelných intervalech opakovat. Postup verifikace probíhá ve dvou krocích.

Při zavádění nové metody, případně při změně výrobce diagnostické soupravy, změně měřícího zařízení a změně místa provádění se provádí  tzv. vstupní (prvotní) verifikace.

Dále se v pravidelných intervalech provádí tzv. opakovaná (průběžná) verifikace.

 1. Kvantitativní (a tzv. „semikvantitativní“) metody

    1.1.Vstupní (prvotní) verifikace

 • reprodukovatelnost: 10 – 20 opakování (replikací) na 2 hladinách (u dvou vzorků).

Je možno použít komerční kontrolní nebo pacientský vzorek. Doporučuje se využít výsledků interní kontroly kvality.

 • opakovatelnost: 6 - 10 opakování (replikací) na 1 hladině (u jednoho vzorku). Je možno použít komerční kontrolní nebo pacientský vzorek.

     1.2. Opakovaná (průběžná) verifikace

    a)     1x ročně

 •         reprodukovatelnost: 10 – 20 opakování (replikací) na 2 hladinách (u dvou vzorků).

Je možno použít komerční kontrolní nebo pacientský vzorek. Doporučuje se využít výsledků interní kontroly kvality.

    b)    1x za 3 roky

 •         reprodukovatelnost: 10 – 20 opakování (replikací) na 2 hladinách (u dvou vzorků).

Je možno použít komerční kontrolní nebo pacientský vzorek. Doporučuje se využít výsledků interní kontroly kvality.

 •         opakovatelnost: 6 - 10 opakování (replikací) na 1 hladině (pozitivní nebo lépe hraniční vzorek). Je možno použít komerční kontrolní nebo pacientský vzorek.
 1. Kvalitativní metody

U kvalitativních metod je nutno dodržovat přesně postup výrobce a zařazovat požadované interní kontroly, popř. pravidelně zařazovat hraniční vzorek.

    2.1. Vstupní (prvotní) verifikace

 • reprodukovatelnost: 6-10 opakování (replikací) alespoň na 1 hladině (pozitivní nebo lépe hraniční vzorek). Doporučuje se použít komerčně dodávané kontrolní materiály s certifikátem nebo alespoň s cílovými hodnotami deklarovanými výrobcem a vyhodnotit shodu s požadovaným výsledkem (pozitivní/hraniční/negativní).

    2.2. Opakovaná (průběžná) verifikace

    a) 1x ročně

 • reprodukovatelnost: 6-10 opakování (replikací) alespoň na 1 hladině (pozitivní nebo lépe hraniční vzorek). Doporučuje se využít výsledků interní kontroly kvality a vyhodnotit shodu s požadovaným výsledkem (pozitivní/hraniční/negativní).
 1. Validační / verifikační protokol

Zjištěné výsledky validace nebo verifikace je třeba zapsat do příslušného validačního (verifikačního) protokolu. Ten by měl obsahovat:

 • přesnou identifikaci testované soupravy (reagencie),
 • identifikaci použitých kontrolních vzorků (příp.identifikaci referenční metody či referenční soupravy),
 • identifikaci použitého měřícího zařízení
 • časové údaje týkající se reprodukovatelnosti (časový interval),
 • časové údaje týkající se opakovatelnosti (datum měření),
 • jména pracovníků provádějících měření,
 • datum vyhodnocení validačního (verifikačního) protokolu,
 • jméno a podpis osoby zodpovědné za vypracování validačního (verifikačního) protokolu
 • závěr
 • jméno a podpis schvalujícího pracovníka.

V závěru je vhodné srovnat získané údaje s validačními údaji výrobce, popsat vhodnost testované soupravy pro použití v laboratoři, případně popsat kritická místa.

Schváleno výborem SLI ČSAKI dne 3.7.2012