Zápis ze zasedání výboru SLI ČSAKI ze dne 1.4.2015

Přítomni (bez titulů): Král, Stříž, Andrýs, Hinďoš, Šipka
Omluveni:                   Čechurová, Lochmanová
 
Jednání výboru:
 
Kontrola zápisu z poslední schůze:
 
02.04.14 Trvá. Na základě získaných informací ad. bod 07.01.14 a 01.06.14  budou revidována stávající doporučení SLI ČSAKI. Revize  dokumentů pro Validaci a verifikaci- zajistí Vincíková a Kutějová,  doporučení pro akreditaci, zápis ze setkání posuzovatelů- Šipka
 
7.12.2014 Trvá. Výbor pověřil Ing. Hinďoše k vypracování stanoviska k možnosti uznávání kvalifikace laboratorních pracovníků (laborantů a laborantek) jiných odborností pro naplnění požadavek personální vyhlášky pro laboratoř odbornosti 813. Po odsouhlasení bude stanovisko vyvěšeno na stránkach SLI ČSAKI a ev. i na stránkách sekce imunologických laborantů při ČSAKI JEP.
 
5.1.2015 Trvá. Diskutována otázka protilátek IgG a IgA proti potravinám. Laboratoře toto řešit nemohou, lékaři tuto diagnostiku požadují. Byl vysloven požadavek na řešení od výboru ČSAKI cestou postupné edukace. Na schůzce supervizorů bylo dohodnuto, že Andrýs písemně osloví výbory pediatrické a gastroenterologické společnosti jako hlavních žadatelů tohoto vyšetření a požádá o stanovisko. Výkony 91211 a 91199 slouží také pro stanovení protilátek proti gliadinu a deamidovanému gliadinu, což je třeba vzít v úvahu při změnách těchto výkonů. Podobná situace je s výkonem 91215 (Stanovení IgG4 proti potravinovým alergenům ELISA). Je třeba zjistit stanovisko výboru ČSAKI k tomuto typu protilátek. Na příštím jednání výboru ČSAKI zjistí Král.
 
10.1. 2015 Dr. Horové skončila roční vyjímka pro Mgr. Šoukalovou, žádá o prodloužení. Souhlas opět o jeden rok a v té době bude již mít splněny požadavky.  
 
3.2.2015 Spněno. Na jednání RAKL bude přednesen návrh na společný postup jednání laboratorních odborností v případech, kdy jsou na MZČR projednávány úpravy předpisů, které se dotýkají všech odborností.
Podle vyjádření předsedy RAKL nelze postupovat společně pro obory komplementu v situaci, kdy jsou požadavky jednotlivých odborných společností více či méně odlišné.
 
4.2.2015 Trvá. V návaznosti na bod 7.1.2015 byly projednány možné dodatečné zásahy do kultivovaného sazebníku (zařazení alergenových komponent ev. multiplexových stanovení a pod.).
 
10.2.2015 Trvá. Ing. Hinďoš byl pověřen přípravou dokumentů pro započetí jednání s ostatními odbornostmi stran sdílení výkonů
 
Zápis z jednání:
 
1.4.2015 V návaznosti na 7.12.2014 projednány úpravy doporučení pro uznávaní kvalifikace laborantů/laborantek pro odbornost 813. Po zapracování úprav Ing. Hinďoš rozešle ostatním členům výboru ke schválení.
 
2.4.2015 Projednána strategie pro jednání o sdílených výkonech s ostatními odbornými společnostmi. Jako delegáti projednání byli určeni Dr. Král a doc. Andrýs.
Dr. Král osloví předsedkyni komise ke zdílení při RAKL, Dr. Gotzmanovou, návrhem o alternativní koncepci sdílení – bazální výkony + „nadstavba“ (dopis bude předem rozeslán ostatním členuům výboru)
 
3.4.2015 V návaznosti na 4.2.2015 doc. Andrýs žádal o rychlé jednání v případě nutnosti dodatečných změn.
Ing. Hinďoš byl pověřen vypracováním podkladů pro vložení AMH do kultivovaného sazebníku.
 
4.4.2015 Mgr. Špika připraví návrh dopisu pro ředitelku Odboru zdravotního dohledu MZČR, Mgr Lenku Bohuslavovou se žádostí o zařazení zástupce odbornosti 813 do skupiny projednávající změny vyhlášky 99/2012 Sb („personální vyhlášky“).
5.4.2015 Výbor projednal a odsouhlasil možnost společného postupu při prosazování změn vyhlášky 99/2012 Sb. s jinými odbornostmi v relevantních případech (osoba farmaceuta vystupující v personálních minimech; odstavec multioborová laboratoř).
 
Zapsáno dne 1.4.2015
 
Termín dalšího jednání bude stanoven per rollam.  
 
Zapsal: Hinďoš