Zápis z výboru SLI ČSAKI ze dne 10.1.2012

Přítomni (bez titulů): Andrýs, Král, Lochman, Janatková, Stříž, Skokanová
Omluveni: Kopecký, Lehovcová
Hosté: Martinek, Hinďoš, Kutějová, Šipka, Drahošová, Půtová, Pohořská

Kontrola zápisu z poslední schůze:

08.01.11    trvá. Pracovní skupina RAKL  pro Sdílené kódy se zatím nesešla. Dr. Lochman a Doc. Andrýs zjistí na nejbližším zasedání RAKL, zda bude tato skupina ještě vůbec vyvíjet aktivitu.

03.10.11    trvá. Výbor SLI se znovu zabýval potřebou zařadit do katalogu prací tř.14 také pro VŠ JOP. Dr. Janatková  získá takovýto návrh od zástupce SKB, rozešle tento jejich návrh členům výboru SLI, ti jej budou připomínkovat a konečnou verzi návrhu SLI zašle Dr. Marečková do 31.10.2011 Dr. Gotzmannové, presidentce KVVOPZ. SKB svůj návrh zatím také nevypracovala.

08.10.11    trvá. Na dotaz Dr. Lochmana o možnosti dělení úvazku garanta odbornosti 813, který je v nepodkročitelných minimech 1,0, přijal výbor usnesení, že úvazek lze rozložit do dvou částí, z nichž žádná nesmí být menší než 0.2. Takto budou doplněna i nepodkročitelná minima na webových stránkách SLI (splněno) a bude informován ČIA a NASKL. Zajistí Doc. Andrýs a dr. Král.

09.10.11    trvá. Dr. Lochman předložil výboru návrh dopisu ČHS, v němž se žádá o úpravu sdílených kódů této odbornosti pro odbornost 813 (nahrazení kódu 96183 kódem 96167 a podmínění provádění kódů 96163(96167) a 96315 na pracovišti odbornosti 813 přítomností laborantky s odborností 818. Výbor s textem dopisu po doplnění navrženém Dr. Králem souhlasí a požádal Dr. Marečkovou, aby zajistila u Doc. Petrů zaslání Doc. Čermákovi, předsedovi ČHS. Doc. Čermák odpověděl a předal dojednání doc. Peckovi se zástupci SLI ČSAKI (zajistí dr. Král a dr. Lochman)

01.01.12    SLI ČSAKI potvrzuje své  negativní stanovisko ke vznikající Komoře nelékařů, poněvadž se obává, že takováto Komora nebude efektivně zastupovat zájmy laboratorních pracovníků-nelékařů. Preferuje vznik nové Komory laboratorních pracovníků. Potvrzuje ing. Hindoše a dr. Lochmana, kteří byli delegování presidentkou KVVOPZ k zastupování KVVOPZ na jednáních pracovní skupiny připravující realizaci Komory nelékařů, aby sledovali vývoj v této aktivitě a výbor SLI se mohl rozhodnout, zda doporučí svým členům vstup do nové Komory nelékařů, pokud skutečně vznikne.

02.01.12    Dr. Lochman osloví dr. Gotzmanovu ke svolání valné hromady KVVOPZ za účelem vyjádření se ke vzniku Komory nelékařů a dalšího směřování KVVOPZ.

03.01.12    prof. Stříž informoval o změně v základním kmeni PGV VŠ nelékařů, kde došlo k redukci povinné praxi na biochemii z 5 měsíců na 3 měsíce a místo povinné praxe v patologicko-anatomické laboratoři bude požadována praxe v laboratoři lékařské genetiky (Věstník č.2/2011, dodatek a úpravy ke vzdělávacím programu). Dle sdělení ing. Šplíchalové, náměstkyně IPVZ pro vzdělávání, nejsou dosud logbooky pro obor AKI vytištěny. Nelékaři atestující v tomto roce předloží potvrzení o absolvované praxi v písemné formě zapsané/vložené v indexu.

04.01.12    Dr. Marečková obdržela dopis od ing. Duškové, vedoucí biochemie laboratoře Pronatal Praha s.r.o., v němž žádá o výjimku z podmínek nepodkročitelných minim pro odbornost 813 pro vyjmenované výkony. Dle této specifikace (jedná se o výkony s kódem 82079) nutno směřovat žádost na autorskou odbornost 802. Odpověď zařídí Dr. Marečková.

05.01.22    Dr. Marečková předložila písemnou žádost sdružení Privalab (nový předseda dr. Loucký) o spolupráci v některých aktivitách tohoto sdružení (např. práce na požadavcích na personální a technické vybavení, kvalitu a definování výkonů a jejich ohodnocení, prosazování společných zájmů u MZ ČR a ZP, vzdělávání a především získávání praktických zkušeností naších a nových, ale i stávajících kolegů). Návrh kladného vyjádření pro předsedu ČSAKI připraví dr. Lochman

06.01.12    Sjezd ČSAKI 2012:  Prof. Stříž informoval, že se uvažuje o možnosti až 6 workshopů a 2-3 snídaňových symposií, na nichž by se mohla podílet nebo je zajišťovat SLI. Témata musí být teprve navržena. Návrhy témat je nutné zaslat prof. Střížovi nejpozději do 03.02.2012.

07.01.12    Dr. Král informoval o žádosti OK ML ČIA k přehodnocení významu EHK na základě dokumentu ILAC 9. Dr. Lochman zformuluje v tomto smyslu návrh postoje SLI k této žádosti a dr. Král a doc. Andrýs jej přednesou po schválení výborem SLI také na vědecké radě SEKK.  

08.01.12    Ing. Vinciková a mgr. Kutějová připraví návrh aktualizace www stránek SLI týkajících se validace a verifikace a zašlou k revizi a ke schválení výboru SLI

09.01.12    Výbor SLI bude pravidelně aktualizovat své www stránky. Odpovídá Doc. Andrýs

10.01.12    SEKK

                   - Dr. Král přednesl návrh na zařazení ANA do cyklu AIH (nesmí být zaměňováno a nahrazováno analytem ANA v cyklech EHK AIM). Bude projednáno na květnové poradě suprevizorů

                  - cykly TIE, AIH, IDDM a AIM bez dalších připomínek,

                  - cyklus RF: v r. 2012 - návrh na sloučení screeningových metod – bude se dále projednávat; u ELISA metod je kvantitativní hodnocení nepoužitelné (velké rozptyly dosažených výsledků),

                  - fenotypizace – nutno dořešit pracoviště, které připravuje kontrolní vzorky a supervizory cyklu (zajistí Dr.Marečková)

 

zapsal: Mgr. Martinek a Dr. Lochman