Zápis z výboru SLI ČSAKI ze dne 10. 11. 2010

Přítomni (bez titulů): Marečková, Stříž, Lehovcová, Lochman, Král, Skokanová, Janatková

Omluveni: Andrýs, Kopecký

Kontrola zápisu z poslední schůze:

06.09.10 Trvá. Dr. Král zajistí vypracování nových kalkulačních listů pro volné lehké řetězce.

01.10.10 splněno. Kalkulační listy vypracované Dr. Slavčevem byly Dr. Marečkovou odeslány na MZd.

02.10.10 splněno. Výbor se dohodl, že výjezdní zasedání u Kýnosů se uskuteční ve dnech 28.-29.1. nebo 4.-5.2.2011. Pozváni budou posuzovatelé ČIA a NASKL za naší OS a supervisoři anší OS garantovaných cyklů SEKK. S nimi pak budou probrány specifiky auditů prováděných pod garancí naší OS a připraveny podklady pro pravidelné porady supervizorů SEKK svolávané SEKK. Technicky (sponzoring) akce zajistil Dr. Král.

04.10.10. trvá. Všichni členové výboru SLI zašlou Dr.Andrýsovi aktuální poštovní, mailové a telefonické kontakty. Jako výchozí podklad bude sloužit seznam, který všem členům výboru zašle obratem Dr. Marečková. Dr. Andrýs vyvěsí na webové stránky SLI výzvu včetně pokynů k provedení, aby své adresy aktualizovali všichni členové SLI.

06.10.10 splněno. Dr. Slavčev se obrátil na výbor SLI poté, co byl kontaktován zástupci OS Lékařská genetika, aby naše OS pomohla této společnosti s vytvořením a revizí molekulárně biologických kalkulačních listů pro HLA, kde jako mateřská OS bude uvedena odbornost 816. Výbor zaujal stanovisko, že tyto kódy by autorsky měly patřit pod OS 813 a neměly by být vyjímány s celého souboru metod pro HLA typizaci. Prof. Stříž připraví předsedovi ČSAKI podklady pro dopis, v němž seznámí odbornost 816 s tímto stanoviskem. Dopis odeslal doc. Petrů Dr. Šubertovi. Dr. Král informoval, že na schůzce pověřených zástupců ke sdíleným kódům, která se uskutečnila v H.Králové dne 8.11. bylo konstatováno, že kódy molekulární biologie pro HLA systém zůstanou v gesci OS 813.

07.10.10 trvá. Dr. Král ověří, zda mají aktuální informaci na požadavky na garanta OS 813 také zdravotní pojišťovny. Dr. Král rozešle obratem všem OS e-mailem.

08.10.10 trvá. Dr. Lochman vyzve na příštím zasedání RAKL, aby byl vytvořen alespoň stručný jednací řád RAKL, z něhož by bylo zřejmé, kdy je jednání RAKL usnášeníschopné.

1.11.10 Dr. Lochman vyzval přítomné, aby mu obratem zaslali chyby v tzv. aktuálním registru klinických laboratoří, který rozeslal e-mailem všem členům výboru SLI, aby je mohl zaslat vedení NASKL a RAKL s tím, že by měla být ze strany provozovatele registru prováděna automatická kontrola jeho aktuálnosti.

2.11.10 Dr. Král a Dr. Janatová informovali o zasedání zástupců OS ke sdíleným kódům, které se uskutečnilo dne 8.11. v Hradci Králové. OS bude rozeslán k připomínkování seznam výkonů s vyznačením sdílení, ze kterého vychází nyní zdravotní pojišťovny. Ze strany OS genetika nebudou sdíleny kódy pro germinální analýzy, pro somatické ano. Pro OS 813 by se nemělo prakticky nic změnit oproti současnému stavu.

3.11.10 Příští zasedání výboru SLI bude 8.12. ve 12:00 na ÚKIA, Karlovo nám. 32.

Zapsal: dr. Lochman