Zápis z výboru SLI ČSAKI ze dne 10. 12. 2008

Přítomni (bez titulů): Vlčková, Marečková, Lochman, Andrýs, Král

Omluveni: Skokanová, Honzová, Kopecký

Kontrola zápisu z poslední schůze

05.03.08 trvá. Databáze členů SLI, příprava nových voleb – probíhá aktualizace databáze -dr. Lochman, dr. Marečková

02.08.08 splněno. dr. Andrýs přepracoval připravené kalkulační listy dle nových požadavků. V nových formulářích je i požadavek přehledu úhrad v zemích EU. Dr. Honzové zjistila a předala dr. Andrýsovi ceny výkonů v Německu

01.10.08 trvá – viz bod 3.12.08. K bodu 02.04.08: Co se týče balíku komplementových kódů, jsou úpravy vzájemně provázány a v tomto smyslu je také psáno zdůvodnění pro úpravu cen stávajících kódů úpravu jejich frekvenci a kódů odborností, které jsou oprávněny výkon provádět, zavádění nových kódů a rušení stávajících. Pokud platí zprávy z posledního projednávání, bylo by vhodné pouze upravit frekvence pro stanovení TCC tak, aby bylo toto vyšetření možno provést 2x v jednom dni, ale nenavýšil se povolený počet vyšetření v daném období (čtvrtletí, roce?). Předpokládá se, že složky komplementu, které nemají navrhován zvláštní kód a budou zařazeny, resp. vykazovány pod kódem složka komplementu Cx, budou tak málo frekventní, že navrhované omezení provádění je adekvátní, podobně jako u jiných vzácných analytů. Bylo by však velmi potřebné vypracovat nový kód, který by u těchto vyjmenovaných analytů s omezenou možností místa provádění, umožňoval úhradu jejich preanalytické fáze a zaslání na kompetentní pracoviště. Měl by to být mezioborový kód. Dr. Andrýs (Lochman) vypracuje návrh kalkulačního listu takovéhoto kódu a rozešle ke konzultaci dalším laboratorním OS.

02.10.08 trvá. Dr. Slavčev zaslal návrh dvou nových kalkulačních listů pro multiplexové metody stanovení HLA antigenů metodou ALBIA (systém Luminex). Tyto kalkulační listy musí být přepracovány na nových formulářích a musí být doplněny zdůvodněním, jaký bude přínos těchto nových výkonů (odborný, ekonomický, ve vztahu ke stávajícím výkonům – nahradí, doplní, odhadované frekvence užívání). Je zapotřebí zvážit, zda podání těchto kódů nespojit s vypracováním obecných kalkulačních listů pro multiplexové metody za naši OS, resp. jako mezioborové kódy. Zkonzultují Dr. Slavčev. Dr. Andrýs, Dr. Lochman a Dr. Král.

01.12.08 Přednáškového odpoledne dne 29.10.2008 se zúčastnilo 43 osob. Několik účastníků bylo také ze Slovenska. Seminář byl využit k doplnění databáze členů. Program schůze byl přijat příznivě, nejširší diskuse byla k problematice vztahu se Zdrav.pojišťovnami, zvláštní pozornost byla věnována připravovaným volbám a s ní související snahou zapojit do aktivní práce SLI více mladých členů sekce.

02.12.09 Výbor se zabýval dopisem Dr. Křítka zabývající se oprávněností vykazování imunologicky nesdílených kódů laboratořemi SANGLAB. Dr. Král odpoví za SLI Dr. Křístkovi na tento dopis s tím, že výbor SLI není oprávněn takovéto informace zjišťovat nebo podávat a doporučil, aby se tímto podnětem obrátil na ČIA, pod kterou je SANGLAB akreditován nebo u zdrav.pojišťoven, které by tyto informace měly poskytnout.

03.12.08 Výbor SLI konstatoval, že výkony specifikované v bodě 0.10.08 jsou připraveny pro jednání v pracovní skupině pro schvalování kódu Seznamu výkonů. Dr. Lochman byl pověřen výborem SLI, aby informoval prof. Paličku jako předsedu RAKL, že OS ČSAKI, resp. její SLI vznáší stížnost na to, že není informována o zasedání této pracovní skupiny, nemá možnost podávat náměty pro její jednání a že není přizývána k jednáním, kde se projednávají kódy, které jednoznačně souvisejí a měly by podléhat kontrole SLI ČSAKI (viz např. QuantiFERON TB Gold). Dr. Král požádá písemně za SLI ČSAKI ing. Kaplana (MZd ČR), aby se zástupci naší OS projednal námi navrhované změny a doplňky do Seznamu výkonů. U kódu 91487 (Detekce autoprotilátek metodou nepřímé imunofluorescence) je zapotřebí doplnit text k výkonu o „na jeden Ag a jeden izotop protilátek“. K této chybě došlo pravděpodobně při překlápění Seznamu, kdy byla tato formulace doplňována u řady kódů. Pokud tomu tak není, musí se připravit jako změna pro nejbližší jednání pracovní skupiny. Zajistí Dr. Andrýs.

04.12.08 Dr. Král informoval, že požadoval u Dr. Krejčíkové při jejím dotazu na potřebu rezidenčních míst pro obor 10 rezidenčních míst pro odbornost 813. V novele vyhl. 463 bude 813 nazýván bioanalytikem pro alergologii a klinickou imunologie a laboranti laboranti pro alergologii a klinickou imunologii. Délka vzdělávání zatím není jasná.

05.12.08 SLI pověřuje Dr. Kopeckého, aby zajistil tradiční výjezdní zasedání SLI a pozvaných hostů u Kýnosů. Projednávána bude opět problematika supervize kontrolních cyklů EHK (SEKK i SZÚ EHK) a reprodukční imunologie. Navrhované termíny: 15.-16.1. nebo 22.-23.1. Sponzory zajistí Dr. Král.

06.12.08 Dr. Král znovu požádal členy výboru SLI, aby se vyjádřili k problematice telefonického hlášení výsledků, informoval o tom, že naše OS má tři nové posuzovatelky ČIA (Mgr. Kamila Kutějová, ing. Štěpánka Luxová, ing. Andrea Holubková). Na lednovém výboru SLI budou projednány také otázky týkající se samoplátců. Ing. Zdílna (ČIA) zašle závazný text k nepodkročitelným minimům EQA a IQA odpovídající evropským normám, který pak bude zakomponován do kritérií ČSAKI pro Audity NASKL.

07.12.08 Příští výbor SLI bude u Kýnosů.

 

Zapsal: dr. Lochman