Zápis z výboru SLI ČSAKI ze dne 10. 2. 2010

Přítomni (bez titulů): Marečková, Andrýs, Král, Stříž, Lehovcová, Janatková

Omluveni: Skokanová, Lochman

Kontrola zápisu z poslední schůze:

07.09.09 trvá. Na příštím zasedání RAKL přednesou naši zástupci požadavek naší odborné společnosti, že Audit II není podmínkou uznání kvality laboratoře, ale že audit I je pro laboratoře, pokud nemají akreditaci ČIA, pro uznání kvality poskytovaných služeb nejen nezbytný, ale také dostačující. Tento audit je potřeba v pravidelných dvouletých intervalech opakovat, přičemž OS mohou měnit postupně jeho nároky včetně nepodkročitelných minim nebo může laboratoř zvyšovat svou kvalitu absolvováním auditu II NASKL nebo akreditací ČIA podle normy ISO 15189.

01.01.10 Výbor SLI pověřil na návrh Dr. Skokanové Dr. Krále, aby na odborné komisi ČIA pro NL přednesl požadavek, aby frekvence dozorových návštěv byla upravena tak, aby byla pro laboratoře únosná (snížení frekvence) - trvá

06.01.10 Výbor schválil poslední verzi dokumentu Validace/Verifikace s drobnými poznámkami. Dr. Lochman a Dr. Andrýs vypracují průvodní dopis a zašlou p. Kotrbatému jako podklad pro příští zasedání RAKL, které se uskuteční 1. 3. 2009 poslední verze odeslána na RAKL

07.01.10 Dlouhé odezvy v EHK organizovaném SZÚ a jejich špatná organizace bude předmětem připomínek, které jménem SLI připraví ředitelce SZÚ Dr. Lehovcová – připravila dr. Lehovcová spolu s ing. Stiborovou, konečnou verzi odešle na SZU

08.01.10 Výbor SLI se usnesl, že v nepodkročitelných minimech pro odbornost 813 bude s okamžitou platností změněn požadavek na minimální úvazek garanta oboru z 0,5 na 1,0. ČIA bude informovat Dr. Král) a NASKLbude informovat Dr. Andrýs. Dr. Král prověří definici podmínek pro garanta oboru a popř. navrhne její úpravu. Nová úprava bude schválena výborem ČSAKI. Dr Andrýs uveřejní tuto informaci také na webové stránky SLI.

09.01.10 Dr. Král zorganizuje v rámci IPVZ jednodenní kurz na téma Autoprotilátky. Kurz proběhne ještě v tomto roce – zajištěno listopad 2010

10.01.10 V diskusi k novelizaci zákona 96/2004 Sb., která měla být připomínkována k 15.1.2010, byla akceptována připomínka doc. Stříže, že by v prováděcích vyhláškách k tomuto zákonu měly být přesněji vyjmenovány VŠ a jejich obory, jejichž absolventi mohou vstoupit do AKK. Dr. Lochman předá tuto informaci presidentce KVVOPZ, Dr. Gotzmannové - trvá

12.01.10 Dr. Drahošová informovala o špatné komunikaci s ČIA ze strany ČIA. Pokud bude tato špatná komunikace trvat, nebude se dále o místo auditora ČIA ucházet. V této souvislosti upozornila Dr. Skokanová, že stav auditorů naší OS jak za ČIA, tak NASKL, je katastrofálně nízký a že je neprodleně nutno tuto situaci řešit. Především je nutno najít nějaké osoby z Moravy, kde není nyní žádný auditor, které by se na tuto funkci vyškolily.

13.01.10 Dr. Král vypracuje odpověď na stížnost doc. Kučery na neoprávněné omezování frekvence výkonu pro stanovení β2GPI.

 

01.2.10 Na MZd je možné posílat nové kalkulační listy dr. Ivaně Jenšovské, dr. Marečková zjistí přesné podmínky, jako první budou odeslány nové výkony pro tryptázu, tau protein, 2 kalkulační listy vypracované dr. Slavčevem, návrh na zrušení CRP ELISA, MBL (nutno ověřit cenové náklady)

02.2.10 dr. Stříž projednal s prof. Jaborem problematiku dvou kodu pro screeningové stanovení protilátek proti tkáňové transglutamináze (negativní a pozitivní výsledek), prof. Jabor slíbil písemné vyjádření

03.2.2010 Příští zasedání výboru SLI bude 21.4.2010 ve 12,00 na UIM 1.LF Karlovo nám. 32, Praha 2