Zápis z výboru SLI ČSAKI ze dne 10. 5. 2006

Přítomni (bez titulů): Andrýs, Lochman, Marečková, Nováková, Vlčková

Kontrola zápisu z poslední schůze a jeho plnění

            7.2.05 Materiály připravené pro DŘ PS2:

a) návrh na zrušení výkonu 91195 - stanovení CRP ELISA

b) návrhy nových výkonů pro imunoanalytické stanovení biomarkerů u neurodegenerativních onemocnění CNS v mozkomíšním moku

c) žádost o sdílení kódu 93249 IC-TP (nutno zařadit ještě do aktualizovaného seznamu sdílených kódů s odborností 815. Zodpovídá dr. Lochman).

d) aktualizovaný seznam sdílených kódů s hematology

e) žádost za odbornost 105 na možnost indikace výkonu 91483 - HpSA

f) návrh nového kalkulačního listu pro multiplexové metody

g) soubor nově navrhovaných a upravených kalkulačních listů a návrh kalkulačních listů ke zrušení pro laboratorní diagnostiku komplementového systému

h) návrh nových výkonů a výkonů ke zrušení pro diagnostiku anti-fosfolipidových protilátek. Nové výkony nahrazují výkony navrhované ke zrušení a musí být zajištěno, že ZP tyto nové výkony nasmlouvají laboratořím, které měly nasmlouvány výkony, které budou zrušeny, pokud budou splňovat podmínky pro jejich provádění. Omezení frekvencí u nově navržených výkonů bude 3x za čtvrtletí.

Dr. Marečková připraví průvodní dopis k těmto materiálům pro dr. Pražáka a shromáždí všechny tyto materiály u sebe, aby byly dostupné okamžitě po podání oznámení o konání DŘ PS2. Termín ihned.

9.2.05 Trvá. Dne 12.4. proběhla schůzka zástupců SLM SNM a SLI ČSAKI, které se za SLI zúčastnili drs. Honzová, Král a Lochman a ze které vyplynulo, že bude vypracován aktualizovaný seznam sdílených kódů, který bude zaslán VZP a Radě tak, aby byl k dispozici pro nejbližší DŘ PS2. Dále bylo dohodnuto, že obě společnosti vypracují společné stanovisko k materiálům, které zaslala k připomínkování členům Rady ředitelka NASKL, ing. Fischerová, poněvadž názory obou společností na připomínkovaný materiál jsou velmi blízké. Zástupci obou OS seznámí s tímto stanoviskem Radu pro akreditace. Připomínkovaná verze SLI je vypracována a bude zaslána jako podklad ing. Štědrému. Výbor SLM dodá výsledný dokument ke konečnému schválení do 19.5.2005. Cílem je podat dokument odsouhlasený oběma společnostmi Radě pro akreditace do jejího příštího zasedání, t.j. do 29.5.2006

9.11.05 Seznam vzácných analytů (s nízkou frekvencí vykazování) a laboratoře, které by měly zajistit jejich diagnostiku je k 12.4.2006 tento:

Tryptáza – ÚKIA FNKV

Komplementový systém – ÚKIA FN Brno (včetně aktuálně C9)

Fosfolipidy – ZÚ Ústí nad Labem, ÚKIA FN Hradec Králové

Imunokomplexy – ZÚ Ústí nad Labem

Protilátky proti IgA – ZÚ Ústí n/L, Hradec Králové

Protilátky proti vlasovým folikulům – FTN Praha - Krč

3.12.05 „Doporučení pro určení odhadů nejistot výsledků měření klinických testů v klinických laboratořích“ (autoři: Suchánek, Friedecký, Kratochvíla, Budina, Bartoš,) – vyjde v KBM. Dr.Král zaslal materiál všem členům výboru k připomínkování a materiál bude předmětem dalšího jednání. Po projednání by bylo vhodné umístit tento materiál na webové stránky SLI. Úkol trvá!

3.01.06 Jednání výboru SLI se zúčastnila ing. Fischerová, ředitelka NASKL. Seznámila výbor s koncepcí NASKL a s tím, že dokumenty NASKL jsou zveřejňovány na www.NASKL.cz. SLI musí ještě upřesnit některé požadavky na nepodročitelná minima především z oblasti SOP, preanalytické fáze a nabídky vyšetření (příručka jakosti). Ing. Fischerová byla upozorněna, že pokud bude NASKL něco prezentovat jako názor nebo pokyn odborné společnosti, tak musí tento materiál předem projít a být schválen příslušnou odbornou společností. ČSAKI bude stvrzovat svůj souhlas podpisem předsedy a teprve takto signovaný materiál může být prezentován NASKL.

Dr. Honzová a dr. Andrýs předloží výboru SLI návrh obsahu textu pro definici nepodkročitelných minim v oblasti preanalytické fáze, SOP a příručky jakosti. Zatím nesplněno, trvá. Ing. Fischerová rovněž zatím nepodala vyjádření k materiálům, které jí byly již zaslány (upravený check-list aj.).

6.04.06 splněno. Pro potřeby kurzu pro absolventy VŠ nelékaře, který je umožní zařadit mezi zdravotnické pracovníky, byl dr. Krejčíkové navržen modul za OS ČSAKI. Náplň konkretizuje a zaslal dr. Krejčíkové dr. Král 13.4.

7.04.06 trvá. Dr. Král informoval o některých závěrech posledního zasedání vědecké rady SEKK, které proběhlo 11.4. v Pardubicích, především o návrhu posuzování úspěšnosti cyklů. Kompletní zápis bude poskytnut členům výboru a bude vyvěšen na webových stránkách.

1.05.06 Dr. Lochman připraví text za SLI ČSAKI pro ČIA týkající se návrhu pro vysvětlení pojmu „smluvní laboratoř“ a kalibrace pipet pro akreditační řízení a pošle je do
e-mailové korespondence výboru k diskusi a odsouhlasení.

2.05.06 Výbor SLI projednal zápis Reg-0607 Rady pro akreditace klinických laboratoří včetně příloh (Plán auditu I). Výborem připomínkovaná verze je přílohou tohoto zápisu a bude zaslána Radě do jejího příštího zasedání 29.5.2006.

3.05.06 Na webové stránky SLI ČSAKI bude vyvěšeno Doporučení č.6 ČSKB, RL MZ pro KB, Sekce pro neuroimunologii a likvorologii ČNS a SLI ČSAKI k vyšetřování mozkomíšního moku. Zodpovídá dr. Andrýs.

4.05.06 Dr. Vlčková informovala o zneužívání indikace imunologických vyšetřování u dětských autistů v naší republice, resp. na Moravě.

5.05.06 Výbor SLI diskutoval možnou úhradu testu QFN TB Gold firmy Cellestis. Došel k závěru, že pro úhradu tohoto vyšetření není zatím nezbytné kalkulovat nový kód. Úhradu lze zajistit pomocí stávajících kódů 91461 Kultivace pro průkaz produkce imunoglobulinů a cytokinů (nestimulovaná nebo 1 mitogen nebo 1 antigen) – 89 bodů, čas 30 min. a 91197 Stanovení cytokinu ELISA – 994 bodů, čas 12 min. Doporučuje se, aby byly současně vždy vyšetřovány nestimulované, TB stimulované a mitogenem stimulované kultury. Vzhledem k reálné materiálové ceně vyšetření lze navrhnout a souhlasit s vykazováním 2x 91197 za celý komplex vyšetření.

9.04.06 Příští schůze výboru SLI bude 14.6.2006 ve 12,00, Karlovo nám. 32.

Zapsal: Dr. Lochman