Zápis z výboru SLI ČSAKI ze dne 11. 10. 2006

Přítomni (bez titulů): Lochman, Marečková, Honzová, Skokanová, Kopecký

Omluveni: Vlčková, Andrýs, Nováková, Král

Kontrola zápisu z poslední schůze a jeho plnění

9.11.05 Seznam vzácných analytů, tj. analytů s nízkou frekvencí vykazování a laboratoře, které by měly zajistit jejich diagnostiku pro pracoviště, které je samy neprovádějí, je k 11.10.2006 po průběžné aktualizaci tento:

Tryptáza – ÚKIA FNKV
Komplementový systém – ÚKIA FN Brno (včetně aktuálně C9)
Fosfolipidy – ZÚ Ústí nad Labem, ÚKIA FN Hradec Králové
Imunokomplexy – ZÚ Ústí nad Labem
Protilátky proti IgA – ÚKIA LFMU, Brno, ZÚ Ústí n/L a ÚKIA FN Hradec Králové
Protilátky proti vlasovým folikulům – FTN Praha – Krč
Specifické IgG proti alergenům – Imunol.odbor ZÚ Ústí nad Labem (CAP) a ÚKIA FN Hradec Králové (ELISA - Fooke)

Vyšetření vzácných analytů mohou provádět v požadované kvalitě všechny laboratoře odbornosti 813, které splňují pro jejich diagnostiku podmínky. Na zmíněné laboratoře se mohou obrátit, pokud dané vyšetření neprovádějí.

3.01.06 Jednání výboru SLI 14.4. se zúčastnila ing. Fischerová, ředitelka NASKL. Seznámila výbor s koncepcí NASKL a s tím, že dokumenty NASKL jsou zveřejňovány na www.NASKL.cz. SLI musí ještě upřesnit některé požadavky na nepodročitelná minima především z oblasti SOP, preanalytické fáze a nabídky vyšetření (příručka jakosti). Ing. Fischerová byla upozorněna, že pokud bude NASKL něco prezentovat jako názor nebo pokyn odborné společnosti, tak musí tento materiál předem projít a být schválen příslušnou odbornou společností. ČSAKI bude stvrzovat svůj souhlas podpisem předsedy a teprve takto signovaný materiál může být prezentován NASKL.

Zatím nesplněno, trvá. Ing. Fischerová rovněž zatím nepodala vyjádření k materiálům, které jí byly již zaslány (upravený check-list aj.).

Dr. Kopecký kontaktoval e-mailem 25.9. prof. Paličku a ing. Fischerovou a požádal je, aby svá vyjádření výboru SLI co nejdříve zaslali a upravená verze Check-listu mohla být vyvěšena na webových stránkách NASKL. Zatím žádná odpověď.

3.07.06 Konečná podoba bloku Laboratorní sekce na sjezdu v Hradci Králové bude:

1. ing. Cebecauer: Laboratorní dg systémových chorob pojiva, 30 min.
2. dr. Honzová, dr. Daňková: Přínos diagnostiky komplementu, kasuistika , 15 min
3. blok Autorizace a akreditace klinických laboratoří, koordinuje dr. Král, 75 min.

(ing. Bednářová: Akreditace klinických laboratoří, 20 min., ing. Fischerová: Strategie NASKL, systémy posuzování kvality zdravotnických laboratoří, 20 min a dr. Kelleová: Pohľad na systém kvality klinických laboratórií v SR , 15 min + diskuse)

4.07.06 Dne 31.5. proběhla porada supervizorů SEKK za odbornost 813. Z porady vyplynula nutnost aktualizace a doplnění položek supervidovaných naší OS, aby byly v souladu NČLP. Provede dr. Andrýs a aktualizace zašle dr. Žampachovi. Členové výboru byli požádáni, aby mu zaslali své případné podklady.

1.09.06 trvá. Dr. Král zašle kalkulační list na stanovení tryptázy (CAP) MUDr. Haně Šustkové na VZP.

2.09.06 trvá. Výbor SLI se usnesl, že imunologické laboratoře mohou mít na svých žádankách pouze vyšetření, která provádějí a navíc pouze nabídku zajištění vyšetření vzácných analytů, jejichž seznam bude výborem vypracován.

6.09.06 Dr. Král odpoví MUDr. Poláčkové (OKBI FNB) na její žádost ze dne 14.6.2006 týkající se možnosti nasmlouvání nových kódů s VZP.

1.10.06 Dr.Lochman informoval, že má k dispozici návrhy smluv z NCO NZO Brno a IPVZ Praha pro pracoviště, která mají zájem o akreditaci pro realizaci praktických stáží v rámci rámcových vzdělávacích programů podle zákona 96/2004 Sb.

2.10.06 13.10.2006 se uskuteční pracovní setkání posuzovatelů NASKL ČLS JEP.

3.10.06 Příští schůze výboru SLI bude 8.11. ve 12.00 na OI ZU, Dittrichova 17, 1.suterén, zvonek „materiál“.

 

Zapsal: Dr. Lochman