Zápis z výboru SLI ČSAKI ze dne 11. 11. 2009

Přítomni (bez titulů): Marečková, Lochman, Andrýs, Král, Stříž, Lehovcová, Janatková

Kontrola zápisu z poslední schůze:

01.05.09 trvá. Dr. Andrýs a Dr. Král zaktualizují a připraví pro ZP návrhy kalkulačních listů pro vybrané výkony a dohodnou termín jejich předložení na MZd (viz 01.10.08 a 02.10.08). Do pracovní skupiny MZCR budou předloženy jen ty výkony, které prošly DŘ PS2. Prověří Dr. Andrýs.

07.09.09 trvá. Dr. Král konstatoval, že formulace bodu 4 a 5 zápisu ze 31. zasedání RAKL je nejasný. Z těchto bodů by mělo jasně vyplynout, že audit I je pro laboratoře, pokud nemají akreditaci ČIA, pro uznání kvality poskytovaných služeb nezbytný, ale také dostačující. Tento audit je potřeba v pravidelných (dvouletých?) intervalech opakovat, přičemž OS mohou měnit postupně jeho nároky včetně nepodkročitelných minim nebo může laboratoř zvyšovat svou kvalitu absolvováním auditu II NASKL nebo akreditací ČIA podle normy ISO 15189.

08.09.09 splněno. Dr. Lochman rozešle výboru SLI náplně pro nelékaře bioanalytiky v nové platovce, která vstupuje v platnost (plat. tř. 11-13) s tím, že členové výboru navrhnou úpravu těchto náplní a zároveň náplň pro platovou tř. 14, aby mohly být navrženy pro další úpravu platovky, která se připravuje

01.10.09 viz 01.11.09

03.10.09 splněno. Doc. Stříž předal program PGV pro obor Laboratorní imunologie pro VŠ nelékaře včetně Logbooku vedení IPVZ, které pro něj požádá MZČR o udělení akreditace.

01.11.09 Dr. Marečková konstatovala, že Seznam sdílených výkonů zaslaný prof.. Paličkou k připomínkování nesouhlasí se sdíleními uvedenými v aktuálním Seznamu výkonů. Dr. Andrýs tuto situaci prodiskutuje na zasedání RAKL 14.12.2009.

02.11.09 Dr. Lochman rozešle členům výboru SLI příkladové podklady pro akreditaci praktické části PGV specializace imunoanalytik v oboru Laboratorní imunologie.

03.11.09 dr Andrýs připravil pro DŘ 2 nové kalkulační list (pozitivní a negtaivní výsledek) pro screeningové vyšetřování tkáňové transglutaminázy ve třídě IgA a rozešle jej členům výboru SLI k připomínkování.

04.11.09 Pro DŘ bude připravena úprava kódu 91485 pro stanovení MBL (místo nefelometrické metody obecně imunoanalytická metoda). Zajistí Dr. Andrýs.

05.11.09 Proběhla rozsáhlá diskuse k dokumentu validace a verifikace. Poslední verze dokumentu bude zaslána zřejmě oficiálně ještě všem OS k připomínkování. Bylo konstatováno, že po zapracování všech dosavadních připomínek a výjimek OS se dokument stává nepřehledným. K základní verzi dokumentu ze strany naší OS však byla vznesena jen jedna zásadní připomínka a to je k doporučované frekvenci verifikací jeden rok. Bude podán návrh na změnu formulace tohoto požadavku, který je v této podobě těžko realizovatelný.

06.11.09 Ing. Luxová vznesla připomínky k hodnocení EHK organizovaného CEM SZÚ Praha. Stejné připomínky měla i Dr. Lehovcová – nejsou výsledky EHK chlamydie a herpetické viry

07.11.09 Dr. Slavčev urgoval podání nových kódů pro multiplexy na HLA pro DŘ. Řeší a odpověděl Dr. Andrýs.

08.11.09 Dr. Kál informoval o obsahu smlouvy mezi SEKK a ČSAKI. Za ČSAKI jmenováni do VR SEKK Dr. Král a Dr. Andrýs

09.11.09 Příští zasedání výboru SLI bude v lednu 2010 pravděpodobně u Kýnosů ve dnech 21.-22.1.2010. Zajišťují Dr. Marečková, Dr. Král a Dr. Kopecký.

Zapsal: dr. Lochman