Zápis ze zasedání výboru SLI ČSAKI ze dne 11.9.2013

Přítomni (bez titulů): Král, Stříž, Marečková, Andrýs, Lehovcová, Lochman
Omluveni: Janatková, Skokanová

Kontrola zápisu z poslední schůze:

01.09.12   Vypouští se, nevyřešeno.

10.01.13    trvá. Doc. Pecka zaslal Dr. Královi návrh aktualizace sdílených kódů mezi OS 813 a OS 818. Výbor SLI konstatoval, že předložený návrh hematologů je pro naši OS systémově nepřijatelný a je ho zapotřebí revidovat. Jednáním je pověřen Dr. Král. Na zasedání RAKL ze dne 17. 6. bylo konstatováno, že rada považuje v tomto okamžiku seznam za bezpředmětný, bude potřeba reagovat až na nový, spojený s „kultivovaným“ Seznamem výkonů bod 3 zápisu 46.RAKL, dostupný na www.naskl.cz.

13.01.13     vypouští se. Výbor SLI požádal dr. Vlčkovou, aby připravila návrh změn v „Definici imunologické laboratoře“ s cílem vytvořit seznam základních vyšetření doporučených pro akreditační řízení a dále seznam doplňkových vyšetření, obtížně akreditovatelných. Materiál je příprava na jednání o úhradě výkonů, které laboratoře nemají uvedeny v příloze k Osvědčení o akreditaci. Návrh nebyl Dr. Vlčkovou dodán.

13.01.13     vypouští se. Mgr. Martínek navrhl obecné teze metodiky vykazování problematických výkonů, jako jsou bloty, cytometrie, příp. další. C návrhu však chybí konkrétní návrhy pro praktickou realizaci..

02.02.13     vzhledem k odchodu ing. Zdílny z ČIA se ruší. Výbor SLI informoval ing. Zdílnu (ČIA) o některých problémech, které se vyskytly během akreditačních řízení (hematologie NsP Karviná, Citylab) a hlavně o situaci kolem požadavku VZP, aby laboratoř oznámila spektrum akreditovaných metod a také plánované úhradě v závislosti na akreditovaných metodách. Ing. Zdílna za ČIA slíbil, že situaci s VZP projednají13.02.13. Zpráva o výsledcích tohoto jednání zatím není SLI k dispozici. Urgovat bude Dr. Král.

02.04.13    trvá. Dr. Král se zúčastnil a referoval o výsledcích schůzky vedoucích pracovníků ČIA, RAKL a NASKL, která se uskutečnila dne 21. 2. 2013. Má se sejít skupina, která vypracuje a sdělí pravidla, jak mají přistupovat ZP k navazování smluv a laboratorními klienty. Za naši OS jmenuje zástupce do této skupiny výbor SLI.

01.09.13   Výbor SLI pověřil Dr. Lochmana, aby neprodleně požádal prof. Paličku, aby v nově připravované smlouvě mezi ČIA a RAKL (ČLS JEP) bylo jasně formulováno, že ČIA bude brát jako závazná vyjádření a doporučení OS, která budou v souladu s platnou legislativou a aplikovanými normami.

02.09.13     Dr. Lochman připraví dopis pro ředitele ČIA a rozešle členům výboru k revizi s dotazem, jak je to s udělením akreditace pro laboratoř odbornosti 813 hematologickému oddělení NsP v Karviné IV Ráj, která podle informací, které výbor SLI ČSAKI má, nesplňuje personální minima požadovaná OS.

03.09.13     Předseda hematologické společnosti, Doc. Čermák, požádal prostřednictvím doc. Petrů ČSAKI o udělení sdílení pro stanovování fosfolipidů. SLI s udělením sdílení po tento výkon nesouhlasí, ale bude projednáno až s novým Seznamem výkonů (viz také bod 10. 01. 13 tohoto zápisu).

04.09.13     Doc. Andrýs zašle do 13.9. prof. Zímovi seznam výkonů odbornosti 813, které, pokud je laboratoř provádí, musí být akreditovány.

05.09.13     Schůzky s prof. Zimou, která se uskuteční podle plánu 19.9.2013 v 11:00 se za SLI zúčastní Dr. Lehovcová.

06.09.13     Doc. Andrýs vyvěsí neprodleně na webové stránky SLI-CSAKI schválenou Definici imunologické laboratoře a schválené zápis ze schůzí výboru SLI z letošního roku.

07.09.13     Doc. Andrýs zajistí s Dr. Rybníčkem neprodleně prolink webových stránek SLI s webovými stránkami ČSAKI.

 08.09.13    Dr. Král upozornil na možné problémy při akreditaci laboratoře prof. Ulčové-Gallové. Tato laboratoř pravděpodobně nesplňuje požadavky personální vyhlášky. Nedoporučuje, aby auditorem byla ing. Vincíková, navrhuje Dr. Drahošovou. S Dr. Drahošovou projedná Doc. Andrýs.

09.09.13     V souvislosti s opakovanými volbami prověří Dr. Marečková na evidenci ČLS, zda je aktualizovaný seznam členů SLI, který má výbor SLI v současné době k dispozici, v souladu s členskou evidencí.

10.09.13     Příští schůze výboru SLI se uskuteční 9.10.2013 ve 13:00 na ÚIM, Karlovo nám. 32

Zapsal: Dr. Lochman