Zápis z výboru SLI ČSAKI ze dne 12. - 13. 1. 2006

Přítomni (bez titulů): Andrýs, Honzová, Kopecký, Král, Lochman, Marečková, Skokanová, Vlčková

Omluvena: Nováková

Supervizoři SEKK (bez titulů): Andrýs, Drahošová, Kopecký, Král, Lochman, Pohořská

Hosté (bez titulů): Janatková, Paulík

Program 12.1.2006

Byla diskutována problematika NASKL: Hlavním bodem byla příprava Check listu auditora NASKL pro odbornost 813 (viz Příloha zápisu). Obecně bylo dohodnuto:

1. 1.strana check listu je a měla by být povinná informace o laboratoři a nesouvisí s vlastním auditem

2.strana check listu se týká kritérií vlastního auditu. V příloze je uvedena nově upravená verze i původní verze.

Check list je otevřen k připomínkování a po jeho odsouhlasení členy výboru s ním budou seznámeni (a obdrží k připomínkování) i ostatní auditoři NASKL (Bartoňková, Heřmanová, Stiborová, Vrajová).

Definitivní verze bude přečíslována a přenesena do RADY NASKL.

 

Program 13.1.2006

 

I. Kontrola zápisu z poslední schůze a jeho plnění:

7.2.05 Materiály připravené pro PS2 DŘ

a) zrušit kód 91195 CRP ELISA (návrh připravil dr.Andrýs – zašle dr.Pražákovi na VZP, kopii dr.Královi)

b) návrhy nových výkonů (Imunoanalytické stanovení biomarkerů neurodegenerativních onemocnění CNS v mozkomíšním moku) – dr. Andrýs zkontroluje, zdali zaslal požadované opravy dr. Pražákovi na VZP a kopii dr.Královi. Dr.Král zašle kompletní podklady pro PS2 z r.2004 – splněno (viz podklady SLI pro PS2 DŘ v r.2004).

c) žádost o sdílení kódu 93249 IC-TP – zasláno na VZP

d) připravit si zápis od hematologů ke sdílení – dr. Honzová zašle na VZP dohodnutý návrh na sdílen

e) Dr.Král pošle žádost za odbornost 105 na vyšetření antigenu H.pylori ve stolici (91483).

f) Připravena multiplexová metoda (dr.Andrýs odešle definitivní verzi dr.Pražákovi na VZP, kopii dr.Královi).

9.2.05 Trvá. Dosud nebyla žádná odezva na úpravu návrhu na sdílené kódy s odborností 815. Dr. Honzová počká na odezvu prof. Topolčana – Dr.Honzová mu zaslala 29.12.05 doporučený dopis.

9.11.05 Členové výboru si připraví a navrhnou seznam vzácných analytů (s nízkou frekvencí vykazování) a laboratoře, které by měly zajistit jejich diagnostiku. Zatím navrženo:

Tryptáza – ÚKIA FNKV

Komplementový systém – ÚKIA FN Brno (včetně aktuálně C9)

Fosfolipidy – ZÚ Ústí nad Labem, ÚKIA FN Hradec Králové

Imunokomplexy – ZÚ Ústí nad Labem

1.10.05 Dr.Andrýs vyvěsí na www 4 základní dokumenty: definice imunologické laboratoře, definice garanta, kádrové a přístrojové vybavení, systém EQA a IQA (signováno výborem ČSAKI 8.9.2005).

Dokumenty nebudou součástí textu „Zvyšování kvality….“, ale budou umístěny zvlášť v elektronické podobě (odkaz na zápis výboru ČSAKI s datem).

5.11.05 Dr. Král zašle na všechny ZP dopis za SLI ČSAKI, ve kterém bude žádost na úpravu metodiky pro výpočet pojistných plánů tak, aby zohledňovala imunologické laboratoře podle jejich definice.

Vzhledem k situaci ve zdravotnictví již tento bod není aktuální.

2.12.05 Vypracování kalkulačních listů a zdůvodnění pro kompletní vyšetření komplementu.Vypracuje Dr.Lochman. Úkol trvá.

3.12.05 Výhrady k indikacím a interpretaci v propagačním letáku soupravy QuantiFERON- TB Gold firma ellestis (www.cellestis.com) nabízený firmou ewopharma s.r.o.

Jde o imunologickou dg., posouzení testu by mělo projít Referenční laboratoří pro imunologii (Hradec Králové). V současné fázi SLI nesouhlasí s obsahem propagačního letáku.

Dr.Lochman jednal se zástupci f. Ewopharma s r.o., dr. Jahnem a informoval ho o jednání výboru SLI.

Vyjádření výboru SLI: výbor nesouhlasí s tím, aby na PS2 předkládali kalkulační list pro tento výkon mikrobiologové. Zástupci SLI budou proti tomu protestovat na příslušném PS2, pokud by mikrobiologové takovýto návrh podali. Vyšetření by měl provádět omezený počet laboratoří. Dr.Andrýs předložil vyjádření Sekce pro tuberkulózu ze dne 1.12.2005 k tomuto testu, které je součástí zápisu z jednání výboru Sekce pro tuberkulózu. Toto vyjádření obsahuje pouze základní doporučení indikace tohoto výkonu, ale chybí odhad množství takovéto indikace, podrobnější pokyny pro tuto indikaci a odborné a ekonomické zdůvodnění požadavku na zařazení tohoto výkonu do nabídky. Bude-li výkon na PS2 předkládán jako nový, je tyto údaje bezpodmínečně nutné mít k dispozici. Výkon lze zatím pokrýt stávajícími kódy Seznamu výkonů, které však nejsou sdílené a může je provádět jen odbornost 813.
V zápise výboru pneumologické společnosti je pouze uvedeno:

Sekce pro tuberkulózu doporučuje používat test Quantiferon-TB Gold v těchto indikacích:

Test je vhodné provádět při neprůkazném tuberkulinovém testu (XII):

1) v diferenciální diagnostice bacilární tuberkulózy

2) při diagnostice latentní TB infekce (úzké kontakty)

3) vyšetření rizikových skupin pro TB

4) sledování nemocných léčených biologickou léčbou anti-TNF-a (infliximab, etanercept, adalimumab) (vyšetření bude hrazeno v rámci studie)

4.12.05 Výbor se zabýval aktivitami RADY pro akreditaci klinických laboratoří při ČLS JEP.

Rada by měla určit k čemu zástupci odborných společností budou mít mandát.

K NASKL má tyto výhrady :

1) Jakákoliv aktivita NASKLu předcházející akreditaci ČIA (např.ISO 15189), která by z pohledu NASKL podle dosud dostupných dokumentů měla být povinná, je nepřípustná.

2) SLI ČSAKI nesouhlasí s tím, aby vyjádření o způsobilosti vydané NASKLem bylo jedinou možností uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami.

Tento bod zápisu byl předlože výboru ČSAKI (v zápisu z výboru ČSAKI).

Dr.Lochman předal tento bod zápisu prof.Paličkovi k vyjádření. Jeho vyjádření bude rovněž předáno výboru ČSAKI.

 

5.12.05 Je dohotoveno „Doporučení pro určení odhadů nejistot výsledků

měření/klinických testů v klinických laboratořích“ (autoři: Suchánek, Friedecký, Kratochvíla, Budina, Bartoš,) – vyjde v KBM. Dr.Král zaslal materiál

všem členům výboru a materiál bude dále předmětem jednání. Po uveřejnění by bylo vhodné umístit tento materiál na webové stránky SLI.

6.12.05 Kurz „Laboratorní imunologie“ v IPVZ v r.2006 bude pod názvem „Laboratorní diagnostika autoimunitních stavů“. Do „Kurz v imunopatologii a imunomodulaci „ navrhuje SLI zařadit problematiku nádorových onemocnění. Doc.Bystroň byl informován dr. Králem, s návrhem souhlasí.

Nové body zápisu

1.01.06 Imunologický blok na IAD v Praze bude 28.3.2006 dopoledne (Honzová, Král, Lochman).

2.01.06 Blok SLI na ACP kongresu v Praze bude 22.6.2006 (Marečková, Bartůňková, Cebecauer).

3.01.06 Ing,Fischerovou (ředitelka NASKL) pozve výbor SLI (Dr.Kopecký) na jednání příštího výboru (8.2.2006 na 13,30).

4.01.06 Check list posuzovatele SLI (delegovaných pro NASKL) bude po revizi zaslán předsedovi Rady prof.Paličkovi do konce ledna 2006.

5.01.06 Z jednání se supervizity SEKK vyplynulo:

Dr.Lochman:

Autimunitní hepatopatie budou 2x do roka. IDDM – problém v detekci protilátek proti inzulinu. Možnost unifikovat. Možnost Vyšetřovat volný inzulin. Ruší se Z skóre. Bude se vypracovávat dlouhodobé hodnocení kvalitativních metod.

Dr.Král :

Pro ACLA vyplynula z diskuse potřeba změnit název výkonu v Seznamu zdrav. výkonů s bodovými hodnotami.

Dr.Drahošová :

Nově zařadit k revmatologickému cyklu anti CCP.

Dr.Kopecký :

nově v cyklu buněčné imunity 5 pracovišť ze Slovenska. Připomínka ke kvalitě vzorků. Obtížné k řešení, pracuje se na vylepšení. V r.2005 byl v cyklu vzorek s dg.Chronická lymfadenóza, v r.2006 bude další patologický vzorek. Prochází 90% pracovišť, procházejí i stěžovatelé. Zkouší se stabilita vzorků s různýma diagnózama. Špatná úroveň vyplňování dalších informací (lyzování apod.).

6.01.06 Formulář pro 2.kolo registru vyvěsit na www. (vyplněný formulář již zaslalo 27 pracovišť).

7.01.06 Řešena definice smluvní laboratoře

Dr.Král upozornil na problematický výklad pojmu „smluvní laboratoře“ (referral laboratories) použitého v normě ISO 15189. Z diskuse vyplynulo, že SLI považuje za správný takový výklad, který pod tímto označením předpokládá zpracování vzorku v laboratoři, která provede dodatečné potvrzující vyšetření speciální metodou, která je k dispozici na omezeném počtu pracovišť, případně se jedná o vysoce speciální vyšetření opět dostupné pouze na omezeném počtu pracovišť. SLI nepovažuje za správný takový výklad, kdy se předpokládá, že laboratoř může provádět pouze screeningová vyšetření a potvrzující vyšetření prováděná v rámci určité logické diagnostické posloupnosti si nechá provádět v tzv. smluvní laboratoři. S tímto stanoviskem dr.Král seznámí Ing.Bednářovou z ČIA a požádá o projednání na odborné skupině pro akreditace klinických laboratoří.

8.01.06 Byl diskutován návrh novely Vyhlášky o dispenzarizaci. Prof.Bartůňková dostala k

připomínkám z výboru ČSAKI.

9.01.06 Výbor SLI odsouhlasil nové verze SOP pro systém SLP, které vypracovala dr.

M.Jarešová – Anti-ALG, Anti-ATG, Anti-OKT3 a Anti-MEM

10.01.06 Příští výbor 8.2.2006 ve 12 hod na Karlově nám.

Krňovice U Kynosů 13.1.2006 zapsala Dr.Skokanová