Zápis z výboru SLI ČSAKI ze dne 12. 3. 2008

Přítomni (bez titulů): Král, Marečková, Skokanová, Vlčková, Andrýs, Kopecký, Honzová, Nováková

Omluveni: Lochman

Host: Doc. Petrů – předseda výboru ČSAKI

Kontrola zápisu z poslední schůze

05.11.07 trvá. Výbor SLI se usnesl na postoji OS k tzv. in-house metodám (viz 05.01.08). Dr. Lochman vypracoval návrh postoje SLI k tzv. in-house metodám. Zašle jej v e-mailové konferenci k revizi členům výboru SLI a schválená verze bude předložena Radě – viz 01.03.08

01.01.08 Příští zasedání výboru SLI se bude věnovat kalkulačním listům. Dr. Král zjistí u dr. Šustkové, jak to bude v r. 2008 s DŘ viz 02.03.08

11.01.08 Dr. Drahošová předložila výboru SLI k připomínkování Návrh doporučení pro imunologická laboratorní vyšetření neplodných párů vypracovaný skupinou pro reprodukční imunologii SLI. Členové výboru budou připomínkovat tento materiál do 25.1.2008 – viz 08.03.08

01.03.08 Doc. Petrů poděkoval členům výboru SLI za dosavadní práci a nabídl finanční pomoc z prostředků výboru ČSAKI pro zajištění jednání výboru SLI

02.03.08 Výbor SLI schválil materiál o postoji OS k tzv. in house metodám vypracovaný dr.Lochmanem a připomínkovaným výborem SLI – bude vyvěšen na webových stránkách SLI Materiál o testování souprav nebyl jako příloha k tomuto návrhu výborem SLI Přijat z důvodu jeho neaktuálnosti, byl vypracován pro potřeby Oborové ref. lab.

03.03.08 Kalkulační listy - informace dr. Král - PS2 bude zřejmě pod garancí MZd, v současné době se převádí materiály z VZP na MZd (informace od dr. Šustkové, ÚP VZP)– je vhodná doba znovu se zapojit do těchto jednání – dr. Andrýs připraví materiály, dr. Král domluví schůzku na MZd (cestou dr.Šustkové).

04.03.08 Smluvní laboratoře – výbor navrhl a schválil toto znění: „Smluvní laboratoř je taková laboratoř, kdy výsledky vyšetření jsou prezentovány a vydávány pod hlavičkou posuzované („mateřské“) laboratoře. Za výsledky smluvní laboratoře ručí mateřské laboratoře. Spolupracující laboratoř si zajišťuje odesílání výsledků sama a také za ně sama ručí.“ Pokud laboratoř využívá služeb smluvní nebo spolupracující laboratoře musí to být jasně vyznačeno na webu, žádance nebo příručce kvality. Další nejasnosti panují kolem rozlišení smluvních a referenčních laboratoří – návrh definice do příštího výboru připraví dr.Skokanová a dr. Vlčková

05.03.08 Databáze členů SLI, příprava nových voleb – probíhá aktualizace databáze -dr. Lochman, dr. Marečková

06.03.08 Sjezd ČSAKI 2008 – doc. Petrů podpořil myšlenku přednáškového odpoledne SLI před začátkem sjezdu, nabídl možnost uspořádání v prostorách kongresového centra - program– dr. Marečková

07.03.08 Webové stránky SLI – dr. Andrýs provedl částečnou aktualizaci stránek, je vhodné doplnit i „link“ na stránky ČSAKI – dr. Andrýs

08.03.08 Reprodukční imunologie – připomínky doc. Ulčové-Galové bude řešit pracovní skupina jmenovaná výborem SLI, koordinaci a kontakt s doc. U.-G. zajistí VK. Na příští jednání bude pozvána dr. Drahošová a dr. Madar (zajistí dr. Andrýs a dr. Král)

09.03.08 NASKL – Výbor SLI s připomínkami schválil dopis prof. Jaborovi vypracovaný dr. Lochmanem připomínky dr. Lochmana k materiálům zaslaným prof. Jaborem „Stanovisko Rady pro akreditaci ČLS JEP k postavení a roli NASKL ČLS JEP a Statut Rady pro akreditaci ČLS JEP“

10.03.08 Příští schůze výboru SLI se koná 9.4.2008 na poliklinice Karlově nám. 32, budova A. IV: patro ve 12,00 hod.

 

Zapsal: dr. Marečková