Zápis z výboru SLI ČSAKI ze dne 12. 9. 2006

Přítomni (bez titulů): Král, Lochman, Marečková, Honzová, Vlčková, Kopecký, Andrýs

Kontrola zápisu z poslední schůze a jeho plnění

9.11.05 Seznam vzácných analytů (s nízkou frekvencí vykazování) a laboratoře, které by měly zajistit jejich diagnostiku je k 12.9.2006 (po průběžné aktualizaci) tento:

Tryptáza – ÚKIA FNKV
Komplementový systém – ÚKIA FN Brno (včetně aktuálně C9)
Fosfolipidy – ZÚ Ústí nad Labem, ÚKIA FN Hradec Králové
Imunokomplexy – ZÚ Ústí nad Labem
Protilátky proti IgA – ÚKIA LFMU, Brno, ZÚ Ústí n/L a ÚKIA FN Hradec Králové
Protilátky proti vlasovým folikulům – FTN Praha – Krč
Specifické IgG proti alergenům – Imunol.odbor ZÚ Ústí nad Labem (CAP) a ÚKIA FN Hradec Králové (ELISA - Fooke)

3.01.06 Jednání výboru SLI 14.4. se zúčastnila ing. Fischerová, ředitelka NASKL. Seznámila výbor s koncepcí NASKL a s tím, že dokumenty NASKL jsou zveřejňovány na www.NASKL.cz. SLI musí ještě upřesnit některé požadavky na nepodročitelná minima především z oblasti SOP, preanalytické fáze a nabídky vyšetření (příručka jakosti). Ing. Fischerová byla upozorněna, že pokud bude NASKL něco prezentovat jako názor nebo pokyn odborné společnosti, tak musí tento materiál předem projít a být schválen příslušnou odbornou společností. ČSAKI bude stvrzovat svůj souhlas podpisem předsedy a teprve takto signovaný materiál může být prezentován NASKL.

Dr. Honzová a dr. Andrýs předloží výboru SLI návrh obsahu textu pro definici nepodkročitelných minim v oblasti preanalytické fáze, SOP a příručky jakosti. Zatím nesplněno, trvá. Ing. Fischerová rovněž zatím nepodala vyjádření k materiálům, které jí byly již zaslány (upravený check-list aj.).

Dr. Kopecký bude kontaktovat prof. Paličku a ing. Fischerovou a požádá je, aby svá vyjádření výboru SLI co nejdříve zaslali a upravená verze Check-listu mohla být vyvěšena na webových stránkách NASKL.

1.05.06 splněno. Po připomínkách byl připraven dopis obsahující připomínky SLI ČSAKI k akreditačnímu procesu ČIA. Dr. Marečková zajistí, aby jej ing. Bednářová obdržela do 26.9. 2006.

2.05.06 splněno. Výbor SLI projednal zápis Reg-0607 Rady pro akreditace klinických laboratoří včetně příloh (Plán auditu I). Výborem připomínkovaná verze je přílohou tohoto zápisu a byla zaslána prof. Paličkovi a ing. Fischerové v elektronické formě 24.5. Zatím na tento materiál nebyla ze strany Rady a NASKL žádná odezva.

3.05.06 splněno. Na webové stránky SLI ČSAKI bylo vyvěšeno Doporučení č.6 ČSKB, RL MZ pro KB, Sekce pro neuroimunologii a likvorologii ČNS a SLI ČSAKI k vyšetřování mozkomíšního moku.

3.07.06 Konečná podoba bloku Laboratorní sekce na sjezdu v Hradci Králové bude:

1. ing. Cebecauer: Laboratorní dg systémových chorob pojiva, 30 min.
2. dr.Honzová, dr. Daňková: Přínos diagnostiky komplementu kasuistika , 15 min
3. blok Autorizace a akreditace klinických laboratoří, koordinuje dr. Král, 75 min.

(ing. Bednářová: Akreditace klinických laboratoří, 20 min., ing. Fischerová: Strategie NASKL, systémy posuzování kvality zdravotnických laboratoří, 20 min a dr. Kelleová: Pohľad na systém kvality klinických laboratórií v SR , 15 min + diskuse)

4.07.06 Dne 31.5. proběhla porada supervizorů SEKK za odbornost 813. Z porady vyplynula nutnost aktualizace a doplnění položek supervidovaných naší OS, aby byly v souladu NČLP. Provede dr. Andrýs a aktualizace zašle dr. Žampachovi. Členové výboru byli požádáni, aby mu zaslali své případné podklady.

1.09.06 Dr. Král předložil ke schválení kalkulační list na stanovení tryptázy (CAP). Kalkulační list byl připomínkován a schválen. Dr. Král jej zašle MUDr. Haně Šustkové na VZP.

2.09.06 Výbor SLI se usnesl, že imunologické laboratoře mohou mít na svých žádankách pouze vyšetření, která provádějí a navíc pouze nabídku zajištění vyšetření vzácných analytů, jejichž seznam bude výborem vypracován.

3.09.06 Dr. Král informoval, že dr. Pražák již na VZP nepracuje a nahradila ho MUDr. Hana Šustková (hana.sustkova@op99.vzp.cz). Dr. Král jí zaslal všechny materiály, které má připraveny naše OS pro DŘ a zkontroloval jejich úplnost.

4.09.06 Dr. Lochman informoval o současném stavu možností zdravotnických pracovníků přihlásit se do specializačního vzdělávání podle zák.95/2006 Sb. a zák. 96/2006 Sb. Formuláře s žádostí o udělení akreditace jsou na www.mzcr.cz. Pro akreditace podle zákona 96/2004 Sb. (nelékaři včetně SZP) v kolonce ošetřovatelství. O udělení akreditace v rámci specializačního vzdělávání lze žádat pouze pro Rámcové specializační programy, které jsou uveřejněny ve Věstnících MZd. Zatím lze žádat o zařazení v oboru klinická imunologie a alergologie (lékaři) a v oboru Lékařská imunologie (zák.96/2004 Sb.) jen pro SZP, jejichž rámcový program je vydán ve Věstníku č.4/2006. Pokud pracoviště žádá jen o realizací praktických stáží, musí mít k žádosti doloženu smlouvu s NCO Brno, že teoretická část bude absolvována tam, resp. že stáže jsou součástí vzdělávání realizovaného NCO. Pro VŠ zatím nelze takovéto kurzy, resp. stáže vypsat, poněvadž zatím nebyl vydán žádný rámcový program, stejně jako rámcový program kurzu Laboratorní metody, který umožní absolventům VŚ, které nemají akreditaci pro edukaci zdravotnických pracovníků, aby se stali zdravotnickými pracovníky.

5.09.06 Dr. Vlčková informovala o trvalém poklesu počtu požadavků na laboratorní vyšetření a projevila obavy o dopadech pro příští období.

6.09.06 Dr. Král odpoví MUDr. Poláčkové (OKBI FNB) na její žádost ze dne 14.6.2006 týkající se o možnosti nasmlouvání nových kódů s VZP.

7.09.06 Příští schůze výboru SLI bude 11.10. ve 12.00 na ÚIM FN, Karlovo nám. 32.

Zaspal: Dr. Lochman