Zápis ze zasedání výboru SLI ČSAKI z 13.1.2017

Přítomni (bez titulů): V. Král, I. Stříž, M. Hinďoš, O. Šipka, A. Lochmanová
Omluveni: M. Průcha

Kontrola zápisu z poslední schůze:

9.10.2016        Trvá. Projednána žádost Dr. Vojáčkové ohledně diagnostiky celiakie – požadavky, které na laboratorní diagnostiku celiakie deklaruje doporučení dle Expertní skupiny MZ ČR pro celiakální sprue pomíjí stanovení endomysiálních a gliadinových protilátek

Dr. Král členům výboru zašle informace od prof. Tlaskalové; doc. Andrýs sestaví odpověď Dr. Vojáčkové

Zápis z jednání:

1.1.2017          V návaznosti na 1.12.2016 projednány případné dopady uvedení kultivovaného sazebníku v platnost  při stávající hodnotě bodu (cca 0,7 Kč/bod)

                        Návrh řešení:

                                   - prosazovat hodnotu bodu (1 bod=1 Kč) dle původního zadání podmínek ke kultivaci SZV od MZ (zejména vzhledem k precedensu „kultivace + 1 bod=0,7 Kč ze strany 802). Situace, kdy by hodnota bodu měla být na úrovni pro rok 2017, by mohla být složitá.

                        k této problematice doc. Andrýs připraví návrh dopisu, který bude předsedou ČSAKI zaslán předsedovi PS k SZV MZ, Dr. Pokornému

                        - výbor se pokusí prosadit v průběhu 2017 v SZV další změny:

- revize frekvenčních omezení (zejména vzhledem chápání omezení „bez omezení frekvence“ jako „1/den“ ZP)

- úprava číselníku přístrojů (dle kultivace z r. 2012)

- návrh na zařazení multiplexové metody pro stanovení spec. IgE do SZV

- ve spolupráci s 804 (resp. 802) zrušení výkonů 84141 (CIK-PEG ELISA IgM (IgG) (Detekce protilátek v cirkulujících imunokomplexech), 82241(Detekce in vitro stimulace T lymfocytů specifickými antigeny) a úprava výkonu 82113 (Průkaz protilátek imunofluorescencí)

prosazením změn jsou pověřeni: Dr. Král, doc. Andrýs, Ing. Hinďoš

2.1.2017          Mgr. Šipka na podkladě první verze seznamu již v ČR akreditovaných výkonů odb. 813 připraví upravenou verzi seznamu k vyvěšení na stránky SLI. Seznam je nutno převést na tabulku a rozdělit na tematické celky podle analytů.

3.1.2017          V návaznosti na bod zápisu 2.12.2016 Mgr. Šipka informoval o výstupech z Harmonizační schůzky odborných posuzovatelů ČIA pro oblast imunologie ze dne 3.11.2016

- na základě stanoviska MZ ČR nelze nahradit laboranta se specializovanou způsobilostí vysokoškolákem se specializovanou způsobilostí. Podle připravované novely Vyhlášky MZ 99/2012 Sb. bude možnost zařadit VŠ na pozice laborantů s následnou možností absolvovat SŠ specializovanou způsobilost

- byly projednány požadavky na osoby uvolňující výsledky imunologických vyšetření

výbor SLI odsouhlasil stanovisko, podle kterého může VŠ pracovník výsledky uvolňovat ode dne složení atestační zkoušky (bez nutnosti čekat na vyřízení registrace), návrh znění připraví Ing. Hinďoš

- pokud jsou na čistě imunologickém pracovišti prováděna sérologická vyšetření autorsky zařazená pod 802, bude ČIA do skupiny posuzovatelů zařazovat jako posuzovatele imunologa a nikoliv mikrobiologa

4.1.2017          prof. Stříž problematice vzdělávání:

- informoval o jednání týkajícího se změn základního kmene atestační přípravy, kde se požadavky odb.813 v navrhovaných objemech stáží na pracovištích jednotlivých odborností shodují s návrhem 801; výbor SLI tento návrh podpořil.

                        - rozsahy stáží v rámci specializační přípravy jsou zatím ve stádiu návrhu (zejména co se týče zkrácení povinné praxe na akreditovaném pracovišti)

                        - praktická část atestační zkoušky bude u VŠ nelékařů nahrazena atestační prací

5.1.2017          Účastí na jednání PS MZ ČR k SZV dne 26.1.2017, kde budou projednávány změny sdílení mezi odbornostmi 813 a 222, byl pověřen doc. Andrýs

6.1.2017          Ing. Hinďoš podal zprávu z jednaní RAKL ze dne 13.1.2017

                        - navrhovaná změna zákona 373/2011 Sb. O specifických zdravotních službách, zejména pak znění §28 definujícího genetické vyšetření, ohrožuje dostupnost molekulárně genetických vyšetření pro odbornost 813 pro vyšetření predispozic k autoimunitním onemocněním (celiakie, Běchtěrevova nemoc), imunodeficitním stavům apod.

                        prof. Stříž projedná problematiku s doc. Slavčevem, předsedou Sekce imunogenetiky, a sestaví návrh k úpravám znění §28, který bude předsedou SLI odeslán autorům §28 (Společnost lékařské genetiky)

                        - diskutována problematika detašovaných pracovišť: výbor se usnesl, že pro odb. 813 nejsou pracoviště tohoto typu potřebná (obdobně: 818, 802) – stanovisko SLI k problematice sestaví Ing. Hinďoš

7.1.2017          Dr. Král informoval o problematice sjednocení jednotek používaných v imunologii pro kvantitativní hodnocení (u autoprotilátek, IgE atd.). Výbor vzal na vědomí.

8.1.2017          Dr. Král informoval o jednání výboru ČSAKI o informačním letáku f. Novartis týkajícího se POCT stanovení celkového IgE a jeho vztahu k diagnostice astmatu

                        Výbor SLI jednoznačně podpořil odmítavé stanovisko výboru ČSAKI ke správnosti obsahu daného materiálu. Za ČSAKI projedná s f. Novartis prof. Pohunek.

9.1.2017          Dr. Král informoval o stavu Doporučení k vyšetřování imunologických příčin neplodnosti (Dr. Malíčková). Výbor ČSAKI problematiku znovu projednal, odpověď výboru ČSAKI s doporučeními pro úpravu materiálu obdrží Dr. Malíčková od prof. Bartůňkové.

10.1.2017        prof. Stříž informoval o problematice garance firemních odborných akcí – dle výboru ČSAKI bude problematika dále řešena ve vztahu ujednocení pojmů „garance“, „záštita“ apod. s následnými kroky pro zajištění garance ze strany ČSAKI (žádost, poplatky atd.)

11.1.2017        Výbor SLI projednal úvahu o vytvoření doporučení pro interpretaci fluorescenčních obrazů na HEp-2 buňkách. Problematikou se bude zabývat na dalších jednáních, zejména z důvodu existence různých, českých či zahraničních doporučení.

Zápis z jednání supervizorů odbornosti 813 ze dne 14.1.2017 připraví a členům výboru ke schválení zašle doc. Andrýs.

Zapsáno dne 13.1.2017

Termín dalšího jednání bude stanoven per rollam.  

Zapsal: Hinďoš