Zápis z výboru SLI ČSAKI ze dne 13. 10. 2010

Přítomni (bez titulů): Marečková, Stříž, Lehovcová, Lochman, Andrýs, Skokanová, Janatková

Omluveni: Král, Kopecký

Kontrola zápisu z poslední schůze:

01.02.10 splněno, viz bod 01.10.10

04.04.10 splněno. Proběhla diskuse ohledně doporučování akceptovatelných systémů EHK odbornou společností. Z diskuse vzešlo, že oficiální stanovisko OS akceptuje rozhodnutí VR SEKK k této problematice, tj. že doporučuje, aby se laboratoře účastnily takových systémů EHK, které jsou zajišťovány institucemi splňujícími legislativní podmínky EU týkající se organizátorů těchto činností. Dr. Andrýs a dr. Král zajistí, aby se tato změna promítla v materiálech NASKL a ČIA.

01.09.10 Splněno. Dr. Šipka a Dr. Ambruzová zašlou své vyplněné přihlášky za auditory NASKL Dr. Marečkové, která je nechá schválit výborem ČSAKI a zašle na NASKL. Formuláře žádostí na posuzovatele ČIA zašle Dr. Šipkovi a Dr. Ambruzové Dr. Král, který se také jako expert k vyplněným žádostem vyjádří a zajistí jejich zaslání na ČIA.

02.09.10 Splněno. Bylo ověřeno, že na webových stránkách SLI je zveřejněna aktuální informace o požadavcích na garanta odbornosti 813. Dr. Lochman ověřil, že tuto informaci má zapracovánu od května 2010 i NASKL a vyžaduje při auditech její plnění a Dr. Král již na jednání KML ČIA ověřil, že ČIA má toto kritérium také aktualizováno..

03.10.10 Splněno. Dr. Lochman vypracuje podklady pro RAKL týkající se stanoviska SLI k auditům NASKL, dotaz na jednací řád RAKL (účast na jednáních a schopnost usnášení), a ověří, zda je RAKL informován o nominaci zástupců odbornosti 813 pro sdílené kódy (Král, Janatková). Tyto materiály zašle k připomínkování výboru SLI a po zapracování připomínek prof. Paličkovi.

04.09.10 Splněno. Vzdělávací program NCO NZO pro ZL v našem oboru – dr. Lochman krátce zrekapituluje aktivity SLI ohledně tohoto programu od června tohoto roku. Materiály jsou přílohou tohoto zápisu.

05.09.10 Splněno. Dr. Marečková odpoví zamítavě na dopis prim. MUDr. Martiny Slavětinské z OKB nemocnice Pelhřimov, v němž je vznesen požadavek na prominutí garanta OS 813 pro výkony specifikované v dopise.

06.09.10 Trvá. Dr. Král zajistí vypracování nových kalkulačních listů pro volné lehké řetězce.

01.10.10 Prof. Stříž rozešle elektronické verze kalkulačních listů vypracovaných Dr. Slavčevem členům výboru SLI k revizi. Ostatní vypracované kalkulační listy zaslal Dr. Andýs v elektronické formě Dr. Královi. Dr. Marečková zašle kalkulační listy vypracované Dr. Slavčevem po revizi členy výboru SLI na MZd. Prof Stříž sežene ke kalkulačním listům vypracovaným Dr. Slavčevem ještě dobrozdání klinického transplantologa. Termín: do příští schůze výboru SLI.

02.10.10 Výbor se dohodl, že v koncem ledna nebo počátkem února opět uspořádá výjezdní zasedání v pensionu U Kynosů, na které budou tentokrát pozváni i posuzovatelé ČIA a NASKL za naší OS. S nimi pak budou probrány specifiky auditů prováděných pod garancí naší OS. Přesný termín výjezdního zasedání bude dohodnut na příštím zasedání výboru SLI. Technicky zajistí Dr. Král.

03.10.10. Výbor konstatoval k bodu č.6 zápisu OKML ČIA ze dne 27.5.2010, že rozdělení metod mezi posuzovatele SLI ČSAKI a SLM by měla být věcí dohody mezi hlavním posuzovatelem, posuzovaným subjektem a posuzovateli obou OS. K bodu č. 7 tohoto zápisu – číselník odborností – doporučuje zařadit do tohoto číselníku pod obor 12:00 AKI dílčí obor 12:10 Imunologie infekcí.

04.10.10. Všichni členové výboru SLI zašlou Dr.Andrýsovi aktuální poštovní, mailové a telefonické kontakty. Dr. Andrýs vyvěsí na webové stránky SLI výzvu včetně pokynů k provedení, aby své adresy aktualizovali všichni členové SLI.

05.10.10 Výbor souhlasí, aby v případě, že se příslušných zasedání ČIA nebude moci nepředvídaně zúčastnit ani Dr. Král, ani Dr. Andrýs, může v takové situaci pověřit dr. Král účastí některého z posuzovatelů ČIA za naši OS.

06.10.10 Dr. Slavčev se obrátil na výbor SLI poté, co byl kontaktován zástupci OS Lékařská genetika, aby naše OS pomohla této společnosti s vytvořením a revizí molekulárně biologických kalkulačních listů pro HLA, kde jako mateřská OS bude uvedena odbornost 816. Výbor zaujal stanovisko, že tyto kódy by autorsky měly patřit pod OS 813 a neměly by být vyjímány s celého souboru metod pro HLA typizaci. Prof. Stříž připraví předsedovi ČSAKI podklady pro dopis, v němž seznámí odbornost 816 s tímto stanoviskem.

07.10.10 Dr. Král ověří, zda mají aktuální informaci na požadavky na garanta OS 813 také zdravotní pojišťovny.

08.10.10 Dr. Lochman vyzve na příštím zasedání RAKL, aby byl vytvořen alespoň stručný jednací řád RAKL, z něhož by bylo zřejmé, kdy je jednání RAKL usnášeníchopné.

09.10.10 Výbor SLI ČSAKI bere na vědomí, že Dr. Král zašle prof. Paličkovi své osobní připomínky k činnosti RAKL

10.10.10 Příští výbor SLI bude ve středu 10.11.2010 ve 12:00 Karlovo nám. 32.

Zapsal: dr. Lochman

 

Příloha 1:

Vzdělávací program Lékařská imunologie pro laboranty:
(rekapitulace aktivit SLI ČSAKI v r. 2010)

Dne 16.6.2010 byl Dr. Lochman požádán e-mailem Mgr. Janou Mikulkovou, ředitelkou NCO NZO Brno, o připomínkování vzdělávacího programu PGV v oboru Lékařská imunologie pro laboranty s termínem zaslání připomínek 21.6.2010, který mělo NCO NZO podat do 30.6.2010 na MZd ČR. Dr. Lochman však byl až do 18. 6. mimo pracoviště a e-mail si vyzvedl až 18.6. Neprodleně o tomto požadavku informoval e-mailově předsedkyni SLI, Dr. Marečkovou, Dr. Krále, prof. Stříže a doc. Petrů. Zároveň Mgr. Mikulkovou a paní Jitku Loosovou, která byla na NCO NZO pověřena administrativním vyřizováním této záležitosti, informoval, že vyřízení její žádosti v daném termínu je nereálné a že takovýto dokument by měl být připomínkován oficiálně za OS. Na tom se dohodli také všichni výše jmenovaní zástupci OS. V tomto smyslu zaslal předseda OS, doc. Petrů, ředitelce NCO NZO dne 21.6. dopis, v němž ji oznámil, že předložený vzdělávací program je v daném znění pro OS nepřijatelný a zároveň jí nabídl spolupráci na jeho revizi. NCO NZO přesto zaslalo OS nepřipomínkovaný materiál na MZd s tím, že jako odborníkem byl připomínkován paní Annou Skalickou, odbornou garantkou praktické části vzdělávacího programu Zdravotní laborant pro lékařskou imunologii FN Motol a členkou presidia a zastupující presidentkou ČAS a že termín pro NCO NZO k zaslání na MZd byl stanoven na 30.6.2010. Tento „připomínkovaný“ program byl paní Loosovou zaslán také Dr. Lochmanovi a zároveň mu bylo sděleno, že NCO NZO o připomínky OS stojí, že by je rádo co nejdříve obdrželo a že se je pokusí zapracovat do revidované verze Vzdělávacího programu, který zašle dodatečně na MZd. Reálnost takovéhoto kroku si potvrdil Dr. Lochman přímo na MZd u Bc. A Kesziové, která má tuto agendu na MZd na starosti a dne 9.7. mu zaslala pro kontrolu e-mailem verzi, kterou NCO NZO na MZd zaslalo. Prof. Stříž, Dr. Lochman a Dr. Král tuto zaslanou verzi přepracovali a připravili k zaslání na NZO NCO. Mgr. Mikulková na výše citovaný dopis doc. Petrů neodpověděla. O zaslání přepracované verze byl požádán ředitelkou NCO NZO doc. Petrů jako oficiální zástupce OS až dne 5.8.2010, kdy před tím Dr. Lochman odmítl dne 30.7. zaslat paní Loosové na její výzvu neoficiálně tuto revidovanou verzi soukromě. Doc. Petrů ředitelce NCO NZO, Mgr. Mikulkové, přepracovanou verzi zaslal dne 12.8.2010. Dne 30.8.2010 obdržel doc. Petrů od Mgr. Zbyňka Podhrázského vedoucího oddělení vzdělávání a dotací MZd k připomínkování novou verzi Vzdělávacího programu s termínem vyřízení 8.9.2010 a předal ji neprodleně všem zúčastněným, výše jmenovaným členům ČSAKI k vyjádření. Bylo shledáno, že do této verze byly zapracovány jen některé připomínky OS a že v ní zůstaly pasáže, které jsou jak po formulační tak obsahové stránce pro OS nepřijatelné. Doc. Petrů po konzultaci s výše zmíněnými recenzenty zaslal dne 7.9.2010 odpověď, v níž s touto skutečností Mgr. Zbyňka Podhrázského seznámil a navrhl schůzku představitelů NCO NZO, MZd a OS, na které by byl text vzdělávacího programu upraven tak, aby vyhovoval všem třem zmíněným subjektům.

Dne 16.9.2010 zaslala Doc. Petrů Mgr. Iva Marková z odboru vzdělávání a vědy další verzi vzdělávacího programu „Alergologie a klinická imunologie – ZLkoneč.verze 15.9.“ s termínem vyřízení 20.9.2010, kde však nebyly opět zapracovány naše podstatné připomínky. Po konzultaci s Prof. Střížem. Dr. Marečkovou, Dr. Králem a Dr. Lochmanem dne 16.9. informoval Doc. Petrů Mgr. Markovou, že tato verze je pro OS opět nepřijatelná.

Dne 20.9. Mgr. Marková požádala Doc. Petrů, aby přesto OS vypracovala konkrétní připomínky k předloženému programu, které budou zaslány MCO NZO k posouzení a provedení příslušných úprav. Tyto připomínky vypracoval po konzultaci s výše zmíněnými členy výboru SLI Prof. Stříž, zaslal je 24.9. Doc. Petrů a ten je následně přeposlal Mgr. Markové.