Zápis z výboru SLI ČSAKI ze dne 13. 12. 2006

Přítomni (bez titulů): Andrýs, Král, Lochman, Marečková, Nováková

Omluveni: Honzová, Vlčková, Kopecký, Skokanová

Kontrola zápisu z poslední schůze a jeho plnění

9.11.05 Splněno, seznam vzácných analytů, tj. analytů s nízkou frekvencí vykazování a laboratoře, které by měly zajistit jejich diagnostiku pro pracoviště, které je samy neprovádějí, k 11.10.2006 je vyvěšen na webu a bude průběžně aktualizován. Zodpovídá dr. Andrýs. Ze seznamu vypuštěny Imunokomplexy a upraveny názvy ÚKIA FNuSA Brno a CMI ZÚ Ústí nad Labem. Na webu nutno sjednotit písmo.

3.01.06 nesplněno. Další postup viz ..

1.09.06 trvá. Dr. Král zašle kalkulační list na stanovení tryptázy (CAP) MUDr. Haně Šustkové na VZP.

5.11.06 ČIA vyzve odborné společnosti, aby jejich posuzovatelé sjednotili, pokud je to možné, své postupy a požadavky při auditech (informace z jednání OK ČIA).

1.12.06 Výbor SLI se zabýval současnou situací na ÚKIA v Hradci Králové. Vzhledem k tomu, že dr. Kopecký odchází z tohoto pracoviště, bude ještě v příštím roce zajišťovat kontrolní cyklus fenotypizace dr. Kopecký z nového pracoviště společně s dr. Vokurkovou a nejpozději na schůzce supervizorů SEKK v červnu 2007 bude jmenován jeden nový supervizor pro rok 2008 a další období. Výbor rozhodl, že oborová referenční laboratoř pro obor alergologie a klinická imunologie zůstane zatím nadále na ÚKIA FN v Hradci Králové s tím, že jejím vedením bude pověřen dr. Andrýs. Dr. Andrýs byl požádán, aby zahájil příslušná jednání se svými nadřízenými o případných nutných strukturalizačních změnách v rámci ÚKIA.

2.12.06 Příští zasedání výboru bude výjezdní a uskuteční se v rámci odborného semináře v pensionu U Kýnosů v Krnovicích ve dnech 18.-19.1.2007. Předpokládá se zahájení 18.1. v cca 16,00 hod. a ukončení 19.1. v cca 12,00. V rámci výjezdního zasedání a semináře proběhne porada auditorů, posuzovatelů a expertů ČIA a NASKL, jejíž program a koordinaci zajistí dr. Vlčková. Výsledkem této porady budou jednotná pravidla postupů při auditech prováděných auditory naší OS. Dále proběhne porada supervizorů kontrolních cyklů supervidovaných SLI ČSAKI - příprava na červnovou schůzku na SEKK v Pardubicích, zvážení zařazení nového cyklu (nových cyklů) v oblasti reprodukční imunologie. Návrhy připraví dr. Drahošová, zváží se možnost přizvání dr. Madara.

3.12.06 Dr. Paulík projevil zájem stát se supervizorem ČIA. Jeho žádost projedná výbor SLI na jednání U Kýnosů.

4.12.06 Výbor zvážil možné zástupce do EASI za ČR a SR a pověřil dr. Lochmana, aby zjistil, zda by tuto funkci nepřijal ing. Cebecauer. Dle výsledku tohoto jednání bude výbor zvažovat další kroky.

5.12.06 Za člena SLI se přihlásil DiS Jiří Kostrbatý.

6.12.06 Dr. Marečková informovala výbor, že se na ni obrátil prof. Zíma, zda nemáme na OS KB nějaké požadavky týkající s sdílených kódů. Bylo konstatováno, že stávající stav sdílených kódů z naší strany vyhovuje a v současnosti nejsou známy žádné další vzájemné požadavky.

 

Zapsal: dr. Lochman