Zápis ze zasedání výboru SLI ČSAKI ze dne 13. 2. 2013

Přítomni (bez titulů): Král, Janatková, Stříž, Marečková, Andrýs, Lehovcová
Omluveni: Skokanová, Lochman
Hosté: ing.Zdílna - SEKK

Kontrola zápisu z poslední schůze:

01.09.12 Trvá. Dr. Král projedná na jednání komise pro medicínské laboratoře ČIA technické řešení provádění „akreditací“ českých HLA laboratoří prostřednictvím IKEM. Týká se laboratoří, které nemají mezinárodní akreditaci. Celkem je v ČR 5 takovýchto laboratoří.

01.01.13 splněno. Dr. Flek (IFCOR) požádal o možnost vykazovat vyšetření spec. IgE prováděné metodou ISAC pomocí výkonu 91235 (Spec. IgE vysokoafinitní FEIA nebo LEIA). Výbor jeho žádosti nevyhoví. V souvislosti s tímto problémem byla diskutována a zamítnuta možnost vytvoření nového výkonu pro ISAC. Odpoví Dr. Marečková 

02.01.13 splněno. Na žádost MUDr. Kláry Bořecké z OKB Thomayerovy nemocnice o povolení  vykazování kódu 91197 pro stanovování IL6 na tomto pracovišti. Odpověď výboru SLI- provádění tohoto výkonu je v rámci nemocnice zajistitelné jednoduše ve spolupráci s  imunologickým oddělením, které může poskytnout odborné krytí. Odpověď zašle Dr. Marečková

03.01.13 trvá. Na dopis MZd č. MZDR 1628/2013/DZP ze dne 15.1.2013 reagoval výbor tak, že neplánuje dělat žádné změny v podaných a schválených návrzích pro nový Seznam výkonů. Doc. Andrýs vyzval přítomné, aby ještě jednou prošli aktuálně navrhovaná sdílení v novém Seznamu výkonů, které členům výboru rozeslal, a poslali mu urychleně svůj názor na změny, které by měla mít zájem naše OS prosadit. Vyřizuje Doc. Andrýs. 

04.01.13 trvá. Dr. Král vznesl dotaz na MZd, jak jsou ve vyhlášce 306/2012 myšleny údaje, které musí být uváděny na žádankách na vyjmenovaná vyšetření – odpověď MZ- vyplňování žádanky dle §5 odstavce 2 této vyhlášky se týká odběru biologického materiálu u každého infekčního onemocnění nebo podezření na ně.

05.01.13 splněno. Na dotaz OKB nemocnice Prachatice odpoví za výbor SLI Dr. Marečková, že výjimky, o které žádají, jim ze systémových důvodů nelze povolit. Výbor SLI doporučuje, aby si vyšetření, o která žádají, s odpovídající dobou odezvy zajistili jiným způsobem.  V jejich konkrétním případě doporučuje výbor SLI, aby požádali VZP o odklad případné změny smlouvy do doby, než se jim podaří zajistit jiný způsob provádění těchto vyšetření pro jejich stávající klienty

07.01.13 splněno. Na žádost ing. Šprongla (nemocnice Šumperk, člen skupiny AGEL) odpoví Dr. Marečková, že pro provádění výkonů, které uvádí ve své žádosti, musí splňovat jejich laboratoř nepodkročitelná minima OS 813

08.01.13 trvá. Dr. Král prověří na ČIA oprávněnost udělení akreditace pro nesdílené výkony odbornosti 813 hematologickému oddělení nemocnice Karviná. (08.09.12 podala hematologie NsP Karviná  dotaz, zda jejich kádrové zajištění dovoluje provádět na jejich pracovišti nesdílené kódy odbornosti 813. Odpověď vypracoval Dr. Král a sdělil v ní, že pokud splňují minimální nepodkročitelná minima naši OS, což z žádosti nevyplývá, pak ano.)

09.01.13 splněno. Dr. Mrkvičková (Citylab)se obrátila na výbor SLI s dotazem, zda její kvalifikace a doba praxe umožňuje uvolňování výsledků v laboratoři. Dr. Marečková odpoví, že může se svou kvalifikací uvolňovat výsledky nesdílených kódů odbornosti 813

10.01.13 trvá. Doc. Pecka zaslal Dr. Královi návrh aktualizace sdílených kódů mezi OS 813 a OS 818. Výbor SLI konstatoval, že předložený návrh hematologů je pro naši OS systémově nepřijatelný a je ho zapotřebí revidovat. Jednáním je pověřen Dr. Král.

11.01.13 splněno. Je nutno vyřešit  supervizi gamapatií v rámci SEKK po odchodu prof. Tichého do důchodu. Byla oslovena pracoviště, která se touto problematikou zabývají, zda by nebyla schopna a ochotna tyto kontrolní cykly zajišťovat. Výbor SLI se bude touto otázkou zabývat na příštím zasedání

13.2.2013. Viz bod 01.02.13.

13.01.13 trvá. Výbor SLI požádal dr. Vlčkovou, aby připravila návrh změn v „Definici imunologické laboratoře“ s cílem vytvořit seznam základních vyšetření doporučených pro akreditační řízení a dále seznam doplňkových vyšetření, obtížně akreditovatelných. Materiál je příprava na jednání o úhradě výkonů, které laboratoře nemají uvedeny v příloze k Osvědčení o akreditaci.

14.01.13 trvá. Mgr. Martínek se nabídl, že navrhne metodiku vykazování problematických výkonů, jako jsou bloty, cytometrie  příp. další. Výbor aktivitu vítá.

01.02.13     Výbor SLI projednal situaci kolem možnosti supervize gamapatii pro SEK s.r.o., souhlasí s návrhem ing. Budiny (SEKK), aby se supervizorem stal doc.MUDr.Vladimír Maisnar, Ph.D. (hematologie FNHK)

02.02.13      Výbor SLI informoval ing. Zdílnu (ČIA) o některých problémech, které se vyskytly během akreditačních řízení (hematologie NsP Karviná, Citylab) a hlavně o situaci kolem požadavku VZP, aby laboratoř oznámila spektrum akreditovaných metod a také plánované úhradě v závislosti na akreditovaných metodách. Ing. Zdílna za ČIA slíbil, že situaci s VZP projednají13.02.13 

03.02.13     Příští zasedání výboru SLI bude dne 24. 4. 2013 od 13:30 hod. na ÚIM, Karlovo nám. 32
 


zapsala: Dr. Marečková