Zápis ze zasedání výboru SLI ČSAKI z 13.7.2016

Přítomni (bez titulů): A. Lochmanová, V. Král, I. Stříž, M. Hinďoš

Omluveni (bez titulů): M. Průcha, O. Šipka

Kontrola zápisu z poslední schůze:

3.9.2015 Trvá. Projednány problémy související s vykazováním výkonu 91197 (stanovení cytokinu ELISA) – navzdory neomezené frekvenci uvedené ve SZV je ze strany pojišťoven omezení používáno (nejednotně) .

Dr. Král sestaví a odešle náměstkovi VZP dopis s dotazem na vyjasnění problému.

2.12.2015 Trvá. Projednány odpovědi na žádost SLI o započetí jednání o sdílení výkonů (odeslané 10.9.2015). Stav ke 2.12.2015:

odbornost 818: Odbornost se negativně vyjádřila ke sdílení pětipopulačního KO (výkon 96167), souhlasila se zrušením sdílení u výkonů 91125 a 91433 (inhibitor C1 esterázy RID a metabolická aktivita leukocytů chemiluminiscenčním testem). Náš návrh na omezení výkonu 91439 (fenotypizace průtokovou cytometrií) se hematologické společnosti jeví jako komplikovaný a v praxi těžko použitelný. Z tohoto důvodu trvají na ponechání sdílení bez omezení (i když uznávají snahu o omezení zneužívání tohoto výkonu).

odbornost 816: Dala souhlasné stanovisko k žádosti o doplnění výkonů sdílených pro odbornost 813 o výkon 94127 (elektroforéza nukleových kyselin v polyakrylamidu).

odbornost 801: Zaslala návrh na započetí jednání dle odeslaných požadavků (801 požaduje ke sdílení celkové IgE; 813 navrhuje zrušit sdílení u 91116 (IgG4 RID), 91125 (inhibitor C1 esterázy RID), 91135 (IgD), 91165 (lysozym turbidimetricky), 91191 (sekreční IgA ELISA), 91493 (imunoanalytické stanovení PL proti spec. antigenům jaterní tkáně).

odbornost 802: Po opětovném zaslání výzvy dosud bez reakce.

Zápis z jednání:

1.7.2016 V návaznosti na bod zápisu 5.3.2016 výbor projednal přepracovanou verzi Doporučených vyšetřovacích postupů pro diagnostiku imunologických příčin poruch plodnosti zaslanou Pracovní skupinou pro reprodukční imunologii ČSAKI (14.6.2016 MUDr. Malíčkovou).

Materiál byl schválen s podmínkou vypořádání zbývajících minoritních připomínek.

Odpověď se seznamem připomínek sestaví a odešle Ing. Hinďoš.

2.7.2016 Ing. Hinďoš informoval o 57. jednání RAKL ze dne 13.6.2016:

- došlo k dohodě mezi odbornostmi cytologie, patologie a klinická biochemie o provádění a hodnocení cytologie likvoru; způsobilost pro KB je podmíněná kvalifikačním kurzem; jejich organizátor zatím není jasně daný (IPVZ vs. ČLK).

Bližší informace ke kvalifikačním kurzům zajistí prof. Stříž.

- proběhlo jednání ohledně úvazku osoby „vedoucího laboratoře“; dle výkladu RAKL je „vedoucí laboratoře“ a garant odbornosti tatáž osoba; rozsah úvazku je proto dán podmínkami pro garanta odbornosti.

- projednán požadavek, z kterým se na SLI ČSAKI obrátila Ing. Lochmanová z ČIA (dopisem z 15.5.2016), ohledně prokazování praxe na specializovaném pracovišti (pro potřeby posouzení objemu praxe vzhledem k podmínkám, které musí splňovat garant odbornosti, a pod.)

3.7.2016 Projednán návrh „Doporučení k vyšetřování mozkomíšního moku“ ČSKB. Připomínky sestaví Ing. Lochmanová a doc. Andrýs.

4.7.2016 V návaznosti na bod 5.12.2015 informoval Dr. Král o jednání s MUDr. Bartiškovou (ve funkci nahradila Dr. Salcman-Kučerovou) z revizního oddělení VZP ze dne 23.6.2016 ohledně nárůstu výkonu odbornosti 813 vykázaných na VZP. Dr. Král zajistí pro přesnější informace dodání podrobnějších materiálů od VZP.

5.7.2016 Ing. Hinďoš informoval o jednání Pracovní skupiny k Seznamu zdravotních výkonů MZ ze dne 23.6.2016. Po vypořádání připomínek byly dle zápisu z PS k SZV schváleny výkony pro stanovení fekálního kalprotektinu, hladiny biologického léčivého přípravku a protilátek proti biologickému léčivému přípravku. Další navrhované stanovení – AMH – zůstává prozatím v jednání.      Požadované dodatečné materiály a upravené registrační listy doručí na MZ Ing. Hinďoš.

Zapsáno dne 13.7.2016

Termín dalšího jednání bude stanoven per rollam.                    

Zapsal: Hinďoš