Zápis ze zasedání supervizorů SEKK pro odbornost 813 s výborem SLI ČSAKI ze 14.1.2017

Přítomni:

SLI ČSAKI a supervizoři SEKK (bez titulů): Andrýs, Drahošová, Hinďoš, Král, Lochman, Lochmanová, Marečková, Martínek, Pohořská, Půtová, Stiborová, Stříž, Šipka

Omluveni: Vávrová, Malířová, Lysák, Vencovský, Vokurková, Maisnar, Říhová

Pozn. Do zápisu byly přidány i výsledky a závěry z jednání supervizorů SEKK ze dne 25.5. 2017 v Pardubicích.

 1. AIH (Autoimunitní hepatopatie):

Do cyklu zařadit další zkoušky: Autoprotilátky proti gp210, autoprotilátky proti sp100, autoprotilátky proti LC1, autoprotilátky proti SLA a ANA.

Pilotní studie ANA a ANCA bude zatím pozastavena. Předpokladem pro případné znovuzařazení této studie je to, že ČSAKI určí skupinu expertních pracovišť z ČR, která se následně harmonizují tak, aby poskytovala konsenzuální výsledky tak, aby jejich konsenzus mohl být použit jako vztažná hodnota. Bude rozhodnuto na setkání supervizorů v létě v Pardubicích.

 1. AIM (Autoimunita):

Od roku 2017 bude povinné uvádět výsledek ANCA imunofluorescencí  na dvou substrátech:  Fluorescenční metody (etanol) a Fluorescenční metody (formalín).

 1. APLA (Antifosfolipidové protilátky):

Zůstává beze změn.

 1. AT (Autoprotilátky u tyreopatií):

Zůstává beze změn. Diskutována konzultace s firmou Abbott ohledně otestování vzorků před vlastním cyklem.  Bylo doporučeno požadovat po účastnících, aby uvedli, zda prokazují stimulující protilátky nebo blokující protilátky anti-TSH receptor.

 1. CD34  (Stanovení populace buněk CD34+):

Beze změn a připomínek.

 1. GP  (Gamapatie) prof. Maisnar a dr. Říhová :

Moč zůstává jako povinná součást cyklu (pokud je v daném termínu zařazena).   

 1. IDDM (Autoimunitní diabetes 1. typu):

Beze změn.

 1. IFT (Imunofenotypizace):

Beze změn. Studie homogenity provedena.

 1. IGIT (Imunopatologie GIT):

Beze změn. V roce 2017 zařadit vzorek na zkoušku anti-transglutamináza IgG.

 1. RF (Diferenciální diagnostika revmatoidní artritidy):

Zařadit parametr  anti-MCV trvale. Vypustit kvantitativní výsledky..

 1. TIE (Stanovení celkového IgE a ECP):

Připravit studii homogenity na zkoušku celkové IgE.  Vzhledem k nestabilitě vzorků na zkoušku ECP tento parametr již dále nezařazovat.

 1. FC (Kalprotektin)

Připravit studii homogenity. V cyklech bude rozesílán nativní vzorek. 

 1. ASLO

Připravit studii homogenity. Cyklus bude pokračovat. Výsledky ASLO jsou uspokojivé, přesto je třeba studovat na základě informací výrobců a příštích výsledků důvody jiného chování výsledků 3 výrobců. Na základě toho potom zvážit změnu dělení do skupin např. dle původu antigenu (rekombinantní x nativní).

 1. PRO (Proteiny v krevním séru)

Dr. Friedecký od r. 2017 nebude supervizorem programu PRO. Výbory ČSKB a ČSAKI navrhují, aby druhým supervizorem (s Dr. Kratochvílou) byl od roku 2017 Dr. Král. Schváleno bez připomínek.

Dne 14.ledna 2017                                                          zapsal: Ctirad Andrýs