Zápis z výboru SLI ČSAKI ze dne 14. 4. 2006

Přítomni (bez titulů): Andrýs, Honzová, Kopecký, Král, Lochman, Marečková, Nováková, Skokanová, Vlčková

Kontrola zápisu z poslední schůze a jeho plnění

            7.2.05 Materiály připravené pro DŘ PS2:

a) návrh na zrušení výkonu 91195 - stanovení CRP ELISA

b) návrhy nových výkonů pro imunoanalytické stanovení biomarkerů u neurodegenerativních onemocnění CNS v mozkomíšním moku

c) žádost o sdílení kódu 93249 IC-TP (nutno zařadit ještě do aktualizovaného seznamu sdílených kódů s odborností 815. Zodpovídá dr. Honzová.

d) aktualizovaný seznam sdílených kódů s hematology

e) žádost za odbornost 105 na možnost indikace výkonu 91483 - HpSA

f) návrh nového kalkulačního listu pro multiplexové metody

g) soubor nově navrhovaných a upravených kalkulačních listů a návrh kalkulačních listů ke zrušení pro laboratorní diagnostiku komplementového systému

h) návrh nových výkonů a výkonů ke zrušení pro diagnostiku anti-fosfolipidových protilátek. Nové výkony nahrazují výkony navrhované ke zrušení a musí být zajištěno, že ZP tyto nové výkony nasmlouvají laboratořím, které měly nasmlouvány výkony, které budou zrušeny, pokud budou splňovat podmínky pro jejich provádění. Omezení frekvencí u nově navržených výkonů bude 3x za čtvrtletí

9.2.05 Dne 12.4. proběhla schůzka zástupců SLM SNM a SLI ČSAKI, které se za SLI zúčastnili drs. Honzová, Král a Lochman a ze které vyplynulo, že bude vypracován aktualizovaný seznam sdílených kódů, který bude zaslán VZP a Radě tak, aby byl k dispozici pro nejbližší DŘ PS2. Dále bylo dohodnuto, že obě společnosti vypracují společné stanovisko k materiálům, které zaslala k připomínkování členům Rady ředitelka NASKL, ing. Fischerová, poněvadž názory obou společností na připomínkovaný materiál jsou velmi blízké. Zástupci obou OS seznámí s tímto stanoviskem Radu pro akreditace.

9.11.05 Seznam vzácných analytů (s nízkou frekvencí vykazování) a laboratoře, které by měly zajistit jejich diagnostiku je k 12.4.2006 tento:

Tryptáza – ÚKIA FNKV

Komplementový systém – ÚKIA FN Brno (včetně aktuálně C9)

Fosfolipidy – ZÚ Ústí nad Labem, ÚKIA FN Hradec Králové

Imunokomplexy – ZÚ Ústí nad Labem

Protilátky proti IgA – ZÚ Ústí n/L, Hradec Králové

Protilátky proti vlasovým folikulům – FTN Praha - Krč

3.12.05Doporučení pro určení odhadů nejistot výsledků měření klinických testů v klinických laboratořích“ (autoři: Suchánek, Friedecký, Kratochvíla, Budina, Bartoš,) – vyjde v KBM. Dr.Král zaslal materiál všem členům výboru k připomínkování a materiál bude předmětem dalšího jednání. Po projednání by bylo vhodné umístit tento materiál na webové stránky SLI. Úkol trvá!

3.01.06 Jednání výboru SLI se zúčastnila ing. Fischerová, ředitelka NASKL. Seznámila výbor s koncepcí NASKL a s tím, že dokumenty NASKL jsou zveřejňovány na www.NASKL.cz. SLI musí ještě upřesnit některé požadavky na nepodročitelná minima především z oblasti SOP, preanalytické fáze a nabídky vyšetření (příručka jakosti). Ing. Fischerová byla upozorněna, že pokud bude NASKL něco prezentovat jako názor nebo pokyn odborné společnosti, tak musí tento materiál předem projít a být schválen příslušnou odbornou společností. ČSAKI bude stvrzovat svůj souhlas podpisem předsedy a teprve takto signovaný materiál může být prezentován NASKL.

Dr. Honzová a dr. Andrýs předloží výboru SLI návrh obsahu textu pro definici nepodkročitelných minim v oblasti preanalytické fáze, SOP a příručky jakosti.

7.01.06 Řešena definice smluvní laboratoře. ČIA hledá optimální výklad pojmu „smluvní laboratoř“, odborné společnosti mají předložit své výklady. Ucelený výklad předloží odborná komise ČIA pro akreditaci klinických laboratoří. V této souvislosti byla projednávána i problematika „etiky v laboratorní medicíně“. Předložen návrh – na žádance musí mít laboratoře pouze ta vyšetření, která provádějí.

1.04.06 Dr. Vlčková rezignovala na svou funkci zástupce SLI ČSAKI v Radě pro akreditace klinických laboratoří, a proto zůstávají jako zástupci v Radě dr. Kopecký a dr. Lochman.

2.04.06 Pro ČIA byla definována jako nepodkročitelná minima personální a kádrové vybavení a garant OS (v terminologii ČIA pracovník zodpovědný za vypouštění výsledků), ostatní poskytnuté materiály jsou jen doporučeními OS (definice imunologické laboratoře, požadavky na EQA a IQA, návrh check-listu posuzovatele pro audit I prováděný NASKL).

3.04.06 Na sjezdu v Hradci Králové bude celé dopoledne 26.10. vymezeno sekci laborantů a 27.10. zdravotním sestrám.

4.04.06 Dr. Král byl potvrzen do akreditační komise MZd pro schvalování akreditací pracovišť pro vzdělávání podle zákona 96/2004 Sb. jako zástupce OS ČSAKI.

5.04.06 Na výboru ČIS bylo zveřejněno, že na kongres EFIS do Paříže bude zajištěn autobusový zájezd, který organizuje dr. Jiřina Bártová. Na ni je možno se obracet s požadavky.

6.04.06 Pro potřeby kurzu pro absolventy VŠ nelékaře, který je umožní zařadit mezi zdravotnické pracovníky, bude dr. Krejčíkové navržen modul za OS ČSAKI. Náplň konkretizuje a zašle dr. Krejčíkové dr. Král 13.4.

7.04.06 Dr. Král informoval o některých závěrech posledního zasedání vědecké rady SEKK, které proběhlo 11.4. v Pardubicích, především o návrhu posuzování úspěšnosti cyklů. Kompletní zápis bude poskytnut členům výboru a bude vyvěšen na webových stránkách.

8.04.06 Příští schůze výboru SLI bude 10.5.2006 ve 12,00, Karlovo nám. 32.

Zapsali: Dr.Skokanová
            Dr. Lochman