Zápis z výboru SLI ČSAKI ze dne 16. 1. 2009

Přítomni (bez titulů): Marečková, Lochman, Andrýs, Král, Kopecký, Honzová

Omluveni: Skokanová, Vlčková

Hosté: Pohořská, Stiborová, Drahošová, Janatková, Budina

Kontrola zápisu z poslední schůze

01.10.08 trvá – viz bod 3.12.08. K bodu 02.04.08: Co se týče balíku komplementových kódů, jsou úpravy vzájemně provázány a v tomto smyslu je také psáno zdůvodnění pro úpravu cen stávajících kódů úpravu jejich frekvenci a kódů odborností, které jsou oprávněny výkon provádět, zavádění nových kódů a rušení stávajících. Pokud platí zprávy z posledního projednávání, bylo by vhodné pouze upravit frekvence pro stanovení TCC tak, aby bylo toto vyšetření možno provést 2x v jednom dni, ale nenavýšil se povolený počet vyšetření v daném období (čtvrtletí, roce?). Předpokládá se, že složky komplementu, které nemají navrhován zvláštní kód a budou zařazeny, resp. vykazovány pod kódem složka komplementu Cx, budou tak málo frekventní, že navrhované omezení provádění je adekvátní, podobně jako u jiných vzácných analytů. Bylo by však velmi potřebné vypracovat nový kód, který by u těchto vyjmenovaných analytů s omezenou možností místa provádění, umožňoval úhradu jejich preanalytické fáze a zaslání na kompetentní pracoviště. Měl by to být mezioborový kód. Dr. Andrýs (Lochman) vypracuje návrh kalkulačního listu takovéhoto kódu a rozešle ke konzultaci dalším laboratorním OS.

02.10.08 trvá. Dr. Slavčev zaslal návrh dvou nových kalkulačních listů pro multiplexové metody stanovení HLA antigenů metodou ALBIA (systém Luminex). Tyto kalkulační listy musí být přepracovány na nových formulářích a musí být doplněny zdůvodněním, jaký bude přínos těchto nových výkonů (odborný, ekonomický, ve vztahu ke stávajícím výkonům – nahradí, doplní, odhadované frekvence užívání). Je zapotřebí zvážit, zda podání těchto kódů nespojit s vypracováním obecných kalkulačních listů pro multiplexové metody za naši OS, resp. jako mezioborové kódy. Zkonzultují Dr. Slavčev. Dr. Andrýs, Dr. Lochman a Dr. Král.

02.12.09 Výbor se zabýval dopisem Dr. Křístka zabývající se oprávněností vykazování imunologicky nesdílených kódů laboratořemi SANGLAB. Dr. Král odpoví za SLI Dr. Křístkovi na tento dopis s tím, že výbor SLI není oprávněn takovéto informace zjišťovat nebo podávat a doporučil, aby se tímto podnětem obrátil na ČIA, pod kterou je SANGLAB akreditován nebo u zdrav.pojišťoven, které by tyto informace měly poskytnout.

03.12.08 trvá. Výbor SLI konstatoval, že výkony specifikované v bodě 0.10.08 jsou připraveny pro jednání v pracovní skupině pro schvalování kódu Seznamu výkonů. Dr. Lochman byl pověřen výborem SLI, aby informoval prof. Paličku jako předsedu RAKL, že OS ČSAKI, resp. její SLI vznáší stížnost na to, že není informována o zasedání této pracovní skupiny, nemá možnost podávat náměty pro její jednání a že není přizývána k jednáním, kde se projednávají kódy, které jednoznačně souvisejí a měly by podléhat kontrole SLI ČSAKI (viz např. QuantiFERON TB Gold). Dr. Král požádá písemně za SLI ČSAKI ing. Kaplana (MZd ČR), aby se zástupci naší OS projednal námi navrhované změny a doplňky do Seznamu výkonů. U kódu 91487 (Detekce autoprotilátek metodou nepřímé imunofluorescence) je zapotřebí doplnit text k výkonu o „na jeden Ag a jeden izotop protilátek“. K této chybě došlo pravděpodobně při překlápění Seznamu, kdy byla tato formulace doplňována u řady kódů. Pokud tomu tak není, musí se připravit jako změna pro nejbližší jednání pracovní skupiny. Zajistí Dr. Andrýs.

01.01.09 Informace o volbách do výboru SLI bude podána členům SLI společně s informací, která bude rozeslána všem členům ČSAKI do konce ledna 2009. Po členech SLI ČSAKI se bude chtít, aby do výboru SLI navrhli 9 kandidátů. Z těchto návrhů sestaví volební komise SLI výbor kandidátku, která bude rozeslána jen členům SLI během měsíce dubna, aby provedli svou volbu. Volební komise byla jmenována ve složení: Dr. Janatková (předseda), Dr. Kryštůfková a Ing. Hinďoš.

02.01.09 Dr. Lochman upozornil, že v současné době není zajištěno PGV vysokoškoláků ani laborantů v oboru. Dne 14.1. o tomto problému informoval výbor ČSAKI, ale nenašel odezvu. Řešeno je zatím jen vzdělávání lékařů. Dr. Král bude průběžně kontaktovat v této problematice doc. Stříže, nového vedoucího subkatedry (?) alergologie a klinické imunologie.

03.01.09 Dr. Král dal podnět k přípravě komplexní revize Seznamu výkonů odbornosti 813. Je zapotřebí připravit příslušné podklady. Koordinovat tuto činnost bude Dr. Andrýs, kontakty na MZd bude zajišťovat Dr. Král.

04.01.09 Dr. Lochman zajistí pro Dr.Krále dopis RAKL řediteli ČIA (viz bod 1 zápisu č. 29 RAKL).

05.01.09 Výbor SLI konstatoval, že trvá na svém názoru, že Audit II NASKL je nadbytečnou aktivitou NASKL. Minimální kritéria zajištění kvality pro laboratoře odbornosti 813 jsou definována Auditem I a v současné době je SLI nehodlá měnit. Laboratoře, které chtějí prokázat vyšší kvalitu mají možnost se přihlásit k akreditaci ČIA podle normy ISO EN 15189, která je uznávána mezinárodně a má prakticky stejné požadavky jako Audit II NASKL.

06.01.09 Proběhla informační schůzka přítomných supervizorů SEKK s ing. Budinou (viz příloha 1)

07.01.09 Dr. Lochman upozorní předsedu RAKL, prof. Paličku, že je nutno na schvalovacích řízeních pro Seznam výkonů realizovaných dříve na DŘ skupiny 2 zajistit kontinuitu sdílených kódů. OS totiž mohou projednávat úpravu a podávat návrhy kódů samostatně bez účasti ostatních OS.

08.01.09 Dr. Andrýs projedná s Dr. Peckou problematiku sdílených kódů naší OS s hematologií.

09.01.09 V rámci zasedání proběhlo jednání zúžené skupiny pro reprodukční imunologii (Drahošová, Janatková). Text dokumentu „Návrh doporučení pro stanovení parametrů protilátkové a buněčné imunity u žen a mužů s poruchami plodnosti“ připravený kolektivem autorů pod vedením Dr. Drahošové a připomínkovaný prof. Ulčeovou-Galovou je připraven pro publikaci v Alergii a ČLČ a bude vyvěšen na www stránkách SLI ČSAKI a www.neplodnost.cz.

10.01.09 Dr. Král požádal výbor SLI o pečlivé připomínkování zápisů Odborné komise ČIA pro klinické laboratoře. Projednávaná problematika je podkladem činnosti posuzovatelů ČIA, formulace jsou závazným stanoviskem jednajících OS!

11.01.09 Příští zasedání výboru SLI bude 11.3.2009, Karlovo nám. 32.

Zapsal: dr. Lochman

 

Příloha 1:

Zápis z informační schůzky, supervizorů SEKK, ing. Budiny a výboru SLI 16.1,2009, 15:00:

  1. Jednotliví přítomní superioři podali zprávy za své kontrolní cykly:

  2. Kopecký, Marečková: konsolidovaný stav. Široce diskutován požadavek na zadávání krátké charakteristiky zasílaných vzorků. Ke každému vzorku budu zadány základní údaje, jaké dostává laboratoř obvykle se vzorkem v rutinním provoze. Bude realizováno již v letošním roce. Ve výsledkových listech budou vyžadovány histogramy a krátký komentář ke vzorku od účastníka cyklu.

  3. Drahošová: štítná žláza od r.2009 samostatný cyklus (172 požadavků na anti-TG a anti-TPO, cca 70 na TRAK). Na rok 2010 zvážit zařazení anti-nukleozómů do kontrolních cyklů AIM. V letošním roce zjistit zájem.

  4. Andrýs: Beze změn. Otázka, zda evidovat stanovení stanovování proti deamidovanému a nativnímu gliadinu.

  5. Lochman: Uvažovat o znovuzařazení ANA, atyp.-ANCA a SLA/LP do AIH a IAA do IDDM..

  6. Drahošová: návrh na zařazení ASCA jako první a zatím jediný analyt do bloku IBD.

  7. Pohořská, Král: celkové IgE bez potíží. Problémy ve spolupráci s UKNEQAS v kontrolních cyklech sp.IgE. Ing. Budina přednesl několik návrhů řešení, které jsou závislé od toho, jak bude reagovat UKNEQAS na poslední dopis Ing. Budiny. V případě odstoupení od UKNEQAS bude odzkoušena DGKL a holandský systém. Letos se přihlásí Ústí (Pohořská, CAP), ÚI FN Praha (Janatová, DPC), Ostrava (Kloudová, Risa) a Hradec (Drahošová, Adaltis) do obou kontrolních cyklů. Bude hradit SEKK.

  8. Stiborová: fosfolipidy bez problémů. Možnost aplikace certifikovaného standardu. Snížit objem vzorku na 0,5 ml.

  9. Král: znovuzařadit CIK PEGIKEM do kontrolních cyklů. Bude realizován pilotní kontrolní cyklus se zařazením standardy (TestLine), nejlépe v dubnu letošního roku. Organizovat bude Ing. Stiborová.