Zápis ze zasedání výboru SLI ČSAKI ze dne 17. 12. 2014

Přítomni (bez titulů): Král, Stříž, Andrýs, Hinďoš, Šipka, Lochmanová
Omluveni: Čechurová

Jednání výboru:

Kontrola zápisu z poslední schůze:                  

02.04.14     Trvá. Mgr. Na základě získaných informací ad. bod 07.01.14 a 01.06.14  budou revidována stávající doporučení SLI ČSAKI (po lednovém zasedání U Kynosů). 
Zpracování zajistí Ing. Hinďoš.

01.10.14     Splněno. Diskutovány návrhy na změnu podmínek pro garanta odbornosti 813
- zkrácení povinné praxe na 6 let; dále pak minimálně 2 roky od vykonání atestační zkoušky z oboru při úvazku alespoň 0,7
- úvazek garanta lze rozložit na dvě části, z nichž žádná nesmí být menší než 0,3
poznámka k výkladu praxe: mateřskou/rodičovskou dovolenou započítávat pouze pokud rodič v době jejího trvání paralelně pracuje
Podmínky budou po úpravě podle bodu 1.12.2014 uvedeny v platnost a vyvěšeny na internetové stránky SLI ČSAKI.

3.10.14       Spněno. Projednána žádost z Immunie týkající se přístrojového vybavení zadáveného do přílohy č. 2 žádosti o smlouvu se ZP. Doc. Andrýs informoval o současném stavu kultivovaného sazebníku: ke změně by mělo dojít u metod, kde původní přístrojová technika je již v praxi nepoužívaná (výkony 91111, 91113, 91115, 91116, 91117, 91119, 91121, 91123, 91125, 91363, 91399, 91411, 91327, 91459, 91495, 91499, 91339, 91349, 91351, 91469).
Výbor vypracoval stanovisko k metodám, které jsou z daného hlediska nejvíce problematické. Dokument bude vyvěšen na stránkách SLI ČSAKI.

4.10.14       Splněno. Projednána žádost Ing. Novákové z Thomayerovy nemocnice ohledně výjimky pro garanta pro odb. 813. SLI bude požadovat dodateč informace týkající se statutu laboratoře, vykazovaných výkonů a naplnění personální  vyhlášky. Sestaví Dr. Král. Na základě dodatečných informací bude o žádosti rozhodnuto.

5.10.14       Trvá. Projednán dotaz doc. Adama týkající se násobného vykazování výkonu 91413. Podle platného kalkulačního listu je výkon vázán na jednu třídu protilátek  a jeden typ proteinu, takže z formálního hlediska je opakované vykazování přípustné. Výbor se nicméně shodl, že se úpravou kalkulačního listu bude     zabývat.
Odpověď na žádost sestaví Dr. Král.

7.10.14       Splněno. Projednány materiály připravené doc. Andrýsem pro příští jednání pracovní skupiny ke sdílení výkonů. Dokument bude per rollam připomínkovaný a doladěný a následně odeslaný Dr. Gotzmannové.

8.10.14       Splněno. Projednána žádost Dr. Sedláčkové ohledně informací týkajících se stanovení  tryptázy a jejich vyvěšení na internetové stránky SLI. Informace budou tak, jak jsou již nyní vyvěšeny na stránce ČSAKI, zveřejněny na stránkách SLI.

 

                  Zápis z jednání:

                   1.12.2014   Požadavky na garanta definovány na posledním jednání byly upraveny následujícím způsobem:

1. Garant odbornosti 813 musí mít ukončenou specializační průpravu v oboru alergologie a klinické imunologie (lékař) nebo Vyšetřovací metody v klinické imunologii (nelékař).
2. Garant musí splňovat podmínku 6 let celkové praxe v oboru 813, z toho 2 roky po složení specializační průpravy (atestace).
3. Pracovní úvazek garanta musí být na garantovaném pracovišti minimálně 0,7.
4. Úvazek garanta lze rozložit do dvou částí, z nichž žádná nesmí být menší než   0,3.
5. Denní přítomnost na pracovišti, které je garantováno.

2.12.2014   Dr. Král informoval o jednaní výboru ČSAKI o průběhu jednání v rámci Komise pro sdílené výkony při RAKL ČLS JEP, připravené definici imunologické laboratoře a změně minimálních požadavek pro garanta odbornosti 813 v klinických laboratořích.

3.12.2014   Projednány úpravy definice imunologické laboratoře podle došlých připomínek (doc. Panzner; prof. Litzman). Dokument bude po zapracování vyvěšen na internetové stránky SLI ČSAKI.

4.12.2014   Dr. Král informoval o probíhajících jednáních ohledně supervize cyklů SEKK týkajících se analýzy likvoru. Výbor SLI podpoří snahu zajistit pro garanci cyklu Izoelektrická fokusace likvoru supervizora s odborností 813.

5.12.2014   Projednán zápis z 52. jednání RAKL ze dne 1.12.2014. K bodu 4., který se týká specializační přípravy vysokoškolsky vzdělaných odborných pracovníků ve zdravotnictví, vyjádřil výbor souhlasné stanovisko. Tj. podpoří možnost nahrazení stáže na akreditovaném pracovišti nukleární medicíny stáži na jiném akreditovaném pracovišti, které provádí imunochemické metody s izotopovou detekcí.
Bodem 5. dle zápisu z RAKL ohledně personálních minim pro zajištění kvalitního provozu se bude výbor SLI dále zabývat.

6.12.2014   Ing. Hinďoš informoval o jednání Komise pro sdílené výkony při RAKL ze dne 1.12.2014.

7.12.2014   Výbor pověřil Ing. Hinďoše k vypracování stanoviska k možnosti uznávání kvalifikace laboratorních pracovníků (laborantů a laborantek) jiných odborností pro naplnění požadavek personální vyhlášky pro laboratoř odbornosti 813.

 

Zapsáno dne 17.12.2014
Termín dalšího jednání bude 23.1.2015

Zapsal: Ing. Hinďoš