Zápis ze zasedání výboru SLI ČSAKI ze dne 17.8.2015

Přítomni (bez titulů): Král, Andrýs, Hinďoš, Šipka, Lochmanová, Stříž
Omluveni                   : Průcha
 

Jednání výboru:

 
Kontrola zápisu z poslední schůze:
 
02.04.14 Trvá. Na základě získaných informací ad. bod 07.01.14 a 01.06.14  budou 
revidována stávající doporučení SLI ČSAKI. Revize  dokumentů pro Validaci a verifikaci- zajistí Vincíková a Kutějová,  doporučení pro akreditaci, zápis ze setkání posuzovatelů- Šipka
 
7.12.2014 Splněno. Výbor pověřil Ing. Hinďoše k vypracování stanoviska k možnosti uznávání kvalifikace laboratorních pracovníků (laborantů a laborantek) jiných odborností pro naplnění požadavek personální vyhlášky pro laboratoř odbornosti 813. Po odsouhlasení výborem bude stanovisko vyvěšeno na stránkach SLI ČSAKI a ev. i na stránkách sekce imunologických laborantů při ČSAKI JEP.
 
5.1.2015 Trvá. Diskutována otázka protilátek IgG a IgA proti potravinám. Laboratoře toto řešit nemohou, lékaři tuto diagnostiku požadují. Byl vysloven požadavek na řešení od výboru ČSAKI cestou postupné edukace. Na schůzce supervizorů bylo dohodnuto, že Andrýs písemně osloví výbory pediatrické a gastroenterologické společnosti jako hlavních žadatelů tohoto vyšetření a požádá o stanovisko. Výkony 91211 a 91199 slouží také pro stanovení protilátek proti gliadinu a deamidovanému gliadinu, což je třeba vzít v úvahu při změnách těchto výkonů. Podobná situace je s výkonem 91215 (Stanovení IgG4 proti potravinovým alergenům ELISA). Je třeba zjistit stanovisko výboru ČSAKI k tomuto typu protilátek. Na příštím jednání výboru ČSAKI zjistí Král.
 
10.2.2015 Splněno. Ing. Hinďoš byl pověřen přípravou dokumentů pro započetí jednání s ostatními odbornostmi stran sdílení výkonů
 
1.4.2015 Splněno. V návaznosti na 7.12.2014 projednány úpravy doporučení pro uznávaní kvalifikace laborantů/laborantek pro odbornost 813. Po zapracování úprav Ing. Hinďoš rozešle ostatním členům výboru ke schválení.
 
3.4.2015 Trvá. V návaznosti na 4.2.2015 doc. Andrýs žádal o rychlé jednání v případě nutnosti dodatečných změn.
Ing. Hinďoš byl pověřen vypracováním RL pro AMH . 
 
4.4.2015 Trvá. Mgr. Špika připraví návrh dopisu pro ředitelku Odboru zdravotního dohledu MZČR, Mgr Lenku Bohuslavovou se žádostí o zařazení zástupce odbornosti 813 do skupiny projednávající změny vyhlášky 99/2012 Sb („personální vyhlášky“).
 
Zápis z jednání:
 
1.8.2015 Výbor projednal připomínky, které budou odeslány Ing. Cetelové na MZ ČR v rámci připomínkování vyhlášky 134/1998 Sb., kterou se vydává SZV s bodovými hodnotami. (příloha k zápisu)
 
2.8.2015 2.8.2015 Výbor projednal připomínky, které budou odeslány stálé Pracovní skupině při MZ ČR následujícím způsobem:
V první fází (pro jednací termín 24.9.2015) budou PS předloženy návrhy na  výkony ke zrušení, úprava názvu pro pro alergenové komponenty, 3 výkony, které nebyly do jednání o SZV na MZ ČR zařazeny (neurodegenerace, tryptáza, komplement lektinovou cestou) a 2 výkony pro luminex HLA
 
Další fáze budou projednány na dalším jednání (kalprotektin, AMH, další).
 
Zapsáno dne 17.8.2015
 
Termín dalšího jednání bude stanoven per rollam.  
 
Zapsal: Hinďoš