Zápis z výboru SLI ČSAKI ze dne 17. a 18.1. 2008

Přítomni (bez titulů): Král, Lochman, Marečková, Skokanová, Vlčková, Andrýs, Kopecký

Hosté: Drahošová, Stiborová, Pohořská

Kontrola zápisu z poslední schůze

03.04.07 splněno. Guideline pro indikaci stanovení volných lehkých řetězců (vypracoval prof. Tichý) a kalkulační list pro toto vyšetření jsou vypracovány

06.05.07 viz 01.01.08

04.10.07 viz 01.01 08

07.10.07 trvá.(Karlovarské imunologické centrum versus Sanglab). V této chvíli řešíme pouze podání Imunologického centra (dr.Král, dr. Marečková)

08.10.07 trvá. Na Radě nemohlo být zatím usnesení výboru SLI prezentováno, neboť Rada od doby vydání usnesení nezasedala. Dr. Lochman pošle proto toto usnesení písemně prof. Paličkovi a prof. Jaborovi (smluvní/spolupracující laboratoř). Dále viz 02.08.01.

09.10.07 trvá. viz 03.01.08

05.11.07 trvá. Výbor SLI se usnesl na postoji OS k tzv. in-house metodám (viz 05.01.08). Dr. Lochman vypracoval návrh postoje SLI k tzv. in-house metodám. Zašle jej v e-mailové konferenci k revizi členům výboru SLI a schválená verze bude předložena Radě.

01.01.08 Příští zasedání výboru SLI se bude věnovat kalkulačním listům. Dr. Král zjistí u dr. Šustkové, jak to bude v r. 2008 s DŘ

02.01.08 Dr. Král informoval, že prof. Jabor jednal s ČIA o problematice výkladu pojmu smluvní laboratoř. Bylo dohodnuto, že smluvní laboratoř lze používat jen ve smyslu výkladu normy 15189. Jinak se jedná pouze o spolupracující laboratoř.

03.01.08 Dr. Vlčová oznámila, že vypoví okamžitě smlouvu o auditorství s NASKL a v auditování pro ČIA bude pokračovat v omezené míře ještě v letošním roce. Dr. Skokanová již smlouvu s NASKL vypověděla (požádala o vyřazení ze seznamu posuzovatelů a bylo jí vyhověno). Dr. Lochman zjistí aktuální stav auditorů NASKL za naší OS. Noví kandidáti pro auditory NASKL jsou za naši OS Mgr. Kutějová, ing. Holoubková a ing. Luxová. Všichni tři kandidáti s touto nominací souhlasí.

04.01.08 Výbor SLI se usnesl většinovým poměrem hlasů, že počet auditorů NASKL uvedený na jejich webových stránkách za naší OS je vzhledem k očekávanému počtu laboratoří, které budou požadovat edukativní audit I NASKL na základě dosavadního průběhu a požadavků o tento audit, dostačující..

05.01.08 Výbor SLI se usnesl, že v našem oboru jsou upředňostňovány metody prováděné komerčními diagnostiky, resp. soupravami, které nemusí být validovány, ale stačí pouze jejich verifikace podle pravidel daných OS. Tam, kde to není možné musí být metody validovány. In house metody mohou být po validaci používány i tam, kde jsou aplikovatelné komerční metody, pokud jsou s nimi po kvalitativní stránce minimálně srovnatelné.

06.01.08 Výbor SLI diskutoval stávající stav fungování a práce celé SLI a výboru SLI. Konstatoval, že je nutno výrazně aktivovat práci výboru a omladit jeho složení K tomu budou podniknuty příslušné kroky. Nejprve bude aktualizován seznam členů SLI (zajistí Lochman, Marečková), potom budou osloveni vytypovaní mladí členové SLI, zda by byli ochotni kandidovat do výboru pro příští volební období. Postupně budou přizývání k účasti na aktivitách a práci výboru.

07.01.08 Výbor SLI se rozhodl a usnesl, že s okamžitou platností budou na e-mailovou korespondenci povinně reagovat všichni členové výboru, i když nebudou mít k danému tématu žádné připomínky nebo se k němu nebudou umět vyjádřit.

08.01.08 Dr. Král informoval, že snaha SLM v rámci Odborné skupiny pro klinické laboratoře při ČIA, aby infekční sérologie byla zaštítěna a posuzována jejich odborností, byly striktně našimi zástupci zdeodmítnuty a budeme trvat na tom, že připosuzování bude dodržován společný postup (viz smlouva z r. 1996) SLM a ČSAKI při práci s výkony z oblasti antiinfekční imunity.

09.01.08 Dr. Marečková vystoupila s podnětem uspořádat před sjezdem ČSAKI a SSAKI v Praze satelitní sympózium Laboratorní imunologie. Připraví návrh programu a zašle je do e-mailové konference výboru SLI k připomínkování.

10.01.08 Dr. Král zašle výboru témata posledních dnů Laboratorní imunologie v v rámci doškolování IDLF a návrh tématu na příští rok.

11.01.08 Dr. Drahošová předložila výboru SLI k připomínkování Návrh doporučení pro imunologická laboratorní vyšetření neplodných párů vypracovaný skupinou pro reprodukční imunologii SLI. Členové výboru budou připomínkovat tento materiál do 25.1.2008.

12.01.08 Dr. Král informoval výbor SLI, že členové ČSAKI upozorňují na neaktuálnost webových stránek SLI. Dr. Andrýs zajistí jejich revizi a aktualizaci a také navrhne, jak bude tato aktualizace do budoucnosti zajišťována, aby k podobným stížnostem nedocházelo. Je nutno doplnit přihlášky do SLI o souhlasy členů se zveřejněním jejich osobních údajů a aktualizovat seznam členů SLI na webu. Dále je potřeba provést aktualizaci doporučení vydaných SLI na webu.

13.01.08 Stručně byl diskutován materiál Připomínky k NASKL zaslaný do webové konference dr. Králem. Na tento materiál vypracoval komentář dr. Lochman, k obsahu tohoto komentáře se výbor nevyjádřil. Nebyly přijaty žádné závěry.

14.01.08 Pokud dojde k auditu I NASKL realizovaný našimi auditory, bude se realizovat podle doporuční NASKL za dodržení pravidel normy 15189.

15.01.08 Přítomnými suprevizory bylo provedeno zhodnocení průběhu kontrolních cyklů EHK zaštiťovaných naší OS:

1. PIN, dr. Andrýs, bez připomínek, beze změn

2. IFT, dr. Kopecký, bez připomínek, beze změn

3. AIM, dr. Drahošová, bez připomínek, zájemců o nově zařazený TRAK cca 40

4. APLA, ing. Stiborová, bez připomínek, beze změn

5. TIE, dr. Pohořská, zaváděno uvádění nejistot, laboratoře nepřistupují vždy zodpovědně, jinak beze změn. Připomínka dr. Skokanové: Účastníci, kteří aplikují metodu, která nemá potřebný počet účastníků, aby mohli být hodnoceni jako skupina, by měli být hodnoceni individuálně.

6. SIE, dr. Pohořská.Dr. Lochman požádal o výsledky multiplexových imunoblotových metod v cyklech z letošního roku, jinak beze změn

7. AIH, dr. Lochman doporučil zařazení tzv. a-ANCA od r. 2009

8. IDDM, dr. Lochman, informoval o výsledcích DASP2007

16.01.08 Příští schůze výboru SLI se koná 12.3.2008 na Karlově nám. 32 ve 12,00 hod.

Zapsal: dr. Lochman