Zápis z výboru SLI ČSAKI ze dne 18.4.2012

Přítomni (bez titulů): Andrýs, Král, Lochman, Janatková, Lehovcová, Stříž, Skokanová, Marečková

Kontrola zápisu z poslední schůze:

08.01.11    splněno. Na zasedání RAKL 26.3.2012 sdělil prof. Palička, že bude kontaktovat vedoucího pracovní skupiny RAKL  pro Sdílené kódy prof. Ryšku, aby mu sdělil, jak bude tato skupina dále pracovat. Doc. Andrýs vyzval Dr. Janatkovou, zástupkyni SLI  v této pracovní skupině, aby zkontrolovala sdílené kódy naši OS (813) a případné připomínky a návrhy zaslala mailově výboru SLI k řešení. Termín 1.5. 2012.

03.10.11    trvá. Výbor SLI se znovu zabýval potřebou zařadit do katalogu prací tř.14 také pro VŠ JOP. Dr. Janatková  získá takovýto návrh od zástupce SKB, rozešle tento jejich návrh členům výboru SLI, ti jej budou připomínkovat a konečnou verzi návrhu SLI zašle Dr. Marečková do 31.10.2011 Dr. Gotzmannové, presidentce KVVOPZ. SKB svůj návrh zatím také nevypracovala.

09.10.11    trvá. Dr. Lochman předložil výboru návrh dopisu ČHS, v němž se žádá o úpravu sdílených kódů této odbornosti pro odbornost 813 (nahrazení kódu 96183 kódem 96167 a podmínění provádění kódů 96163(96167) a 96315 na pracovišti odbornosti 813 přítomností laborantky s odborností 818. Výbor s textem dopisu po doplnění navrženém Dr. Králem souhlasí a požádal Dr. Marečkovou, aby zajistila u Doc. Petrů zaslání Doc. Čermákovi, předsedovi ČHS. Doc. Čermák odpověděl a předal dojednání doc. Peckovi se zástupci SLI ČSAKI (zajistí dr. Král a dr. Lochman). Doc. Pecka zatím vyjádření nedodal. Bude urgovat Dr. Král. Jak dr. Král sdělil, jednáni s doc. Peckou by s mělo uskutečnit v květnu.

08.01.12    trvá. Ing. Vinciková a Mgr. Kutějová připravily návrh definitivní podoby materiálu SLI týkajícího  se validace a verifikace (dle podkladů projednaných opakovaně ve výboru SLI) a zaslaly k revizi a ke schválení výboru SLI 21.1.2011. Členové výboru projednají korespondenčně.

02.02.2012  viz 01.03.12

03.02.2012  viz 01.03.12

01.03.12    Dr Skokanová rozeslala po předchozích připomínkách zpracovaný materiál k dotazům ČIA (viz minulé zápisy jednání výboru SLI, především zápis z lednového jednání u Kýnosů - např. stanovisko k činnosti  callcenter, účasti v EHK, atd). k připomínkování výboru SLI.  Po zapracování podkladů k této problematice a podkladů o postavení EHK v systému kontroly kvality klinické laboratoře na základě norem ISO 15189, ILAC P9-11 a EA 4/18 2010, které zpracoval pro výbor SLI Dr. Lochman, rozešle Dr.Skokanová materiál k definitivnímu připomínkování tak, aby mohl být materiál předán včas Dr.Královi na jednání Odborné komise pro zdravotnické laboratoře ČIA (květen 2012).

02.03.12    Doc. Andrýs zajistí nprolink z webových stránek ČSAKI na nové stránky SLI a vyvěšení aktuálních doporučení k validaci a verifikaci metod garantovaných OS 813 na webových stránkách SLI (viz bod 08.01.12).

03.03.12  Na výbor SLI se obrátil MUDr. Petr Šmach, revizní lékař poj. 209, s dotazem, zda biochemická pracoviště vlastnící analyzátor Immulite 2000 mohou pod odborností 801 vykazovat výkon 91239 (ECP) bez garance 813. Výbor zaujal jednoznačně negativní stanovisko – nejde o sdílený výkon (viz. minimální požadavky na garanci odbornosti 813).

03.03.12  Výbor SLI projednal žádosti Dr. Ondrejkové o zařazení mezi auditory ČIA a NASKL. Obě žádosti doporučil a postoupil k doporučení výboru ČSAKI. Zajišťuje Dr. Král.

04.03.12  Prof. Stříž zformuluje stanovisko SLI ČSAKI k personální vyhlášce (vyhl. č.99/2012 Sb.), které bude odesláno na MZČR. Výbor SLI má k této vyhlášce zásadní připomínky. V tomto smyslu odpoví také Dr. Lochman na otázky, které mu zaslala mailově Dr. Ondrejková dne 16.4.2012.

05.03.12  Doc. Andrýs přednesl návrh, aby v cyklech SEKK organizovaných SLI, mohl být v daném kontrolním vzorku stanoven nebo detekován analyt několika metodami. Tento návrh výbor přivítal a bude projednán na schůzce supervizorů SEKK 6.6.2012 v Pardubicích.

06.03.12    Doc. Andrýs informoval, že po jednání s prof. Paličkou bude zatím i v příštím roce zajišťovat supervizi kontrolního cyklu gamapatie prof. Tichý. Výbor projednal několik možností,, jak zajistit tento cyklus v budoucnosti. Doc. Andrýs zváží reálnost tohoto návrhu. Ing. Budina požádal, aby byla tato otázka projednána na setkání supervizorů v Pardubicích.

07.03.12    Doc. Andrýs informoval o průběhu prací na „kultivaci“ Seznamu výkonů. Konečný termín k zaslání podkladů za jednotlivé společnosti byl stanoven na 30.4. S poklady, které budou za naši OS poskytnuty, byli členové výboru seznámeni mailem a měli možnost je připomínkovat.

08.03.12    Příští schůze výboru SLI se koná 23.5. ve 12:30 na sekretariátu ÚIA, Karlovo nám, 32.

zapsal: Dr. Lochman