Zápis ze zasedání výboru SLI ČSAKI z 18.5.2016

Přítomni (bez titulů): A. Lochmanová, V. Král, C. Andrýs, M. Hinďoš, O. Šipka, I. Stříž

 

Omluveni (bez titulů): M. Průcha

Kontrola zápisu z poslední schůze:

3.9.2015 Trvá. Projednány problémy související s vykazováním výkonu 91197 (stanovení cytokinu ELISA) – navzdory neomezené frekvenci uvedené ve SZV je ze strany pojišťoven omezení používáno (nejednotně) .

Dr. Král sestaví a odešle náměstkovi VZP dopis s dotazem na vyjasnění problému. 

2.12.2015 Trvá. Projednány odpovědi na žádost SLI o započetí jednání o sdílení výkonů (odeslané 10.9.2015). Stav ke 2.12.2015:

odbornost 818: Odbornost se negativně vyjádřila ke sdílení pětipopulačního KO (výkon 96167), souhlasila se zrušením sdílení u výkonů 91125 a 91433 (inhibitor C1 esterázy RID a metabolická aktivita leukocytů chemiluminiscenčním testem). Náš návrh na omezení výkonu 91439 (fenotypizace průtokovou cytometrií) se hematologické společnosti jeví jako komplikovaný a v praxi těžko použitelný. Z tohoto důvodu trvají na ponechání sdílení bez omezení (i když uznávají snahu o omezení zneužívání tohoto výkonu).

odbornost 816: Dala souhlasné stanovisko k žádosti o doplnění výkonů sdílených pro odbornost 813 o výkon 94127 (elektroforéza nukleových kyselin v polyakrylamidu).

odbornost 801: Zaslala návrh na započetí jednání dle odeslaných požadavků (801 požaduje ke sdílení celkové IgE; 813 navrhuje zrušit sdílení u 91116 (IgG4 RID), 91125 (inhibitor C1 esterázy RID), 91135 (IgD), 91165 (lysozym turbidimetricky), 91191 (sekreční IgA ELISA), 91493 (imunoanalytické stanovení PL proti spec. antigenům jaterní tkáně).

odbornost 802: Po opětovném zaslání výzvy dosud bez reakce.

V reakci na doposud obdržené odpovědi sestaví Dr. Král a prof. Stříž dopis pro RAKL/PS skupinu pro sdílení výkonů při RAKL se žádostí o upřesnění filosofie sdílení výkonů ve smyslu stanovení základních nesdílených výkonů každé odbornosti a dalších výkonů (obecně používaných nebo styčných), které budou určeny ke sdílení.  

5.12.2015 Trvá. Projednán dopis MUDr. Salcman Kučerové z VZP s dotazem ohledně odůvodněnosti indikace a tím i oprávněnosti a účelnosti úhrad u konkrétních zdravotních výkonů (izolace T a B lymfocytů Dynabeads + statim; určování HLA antigenů I. (+statim) a II. třídy; isoelektrická fokusace HLA I. třídy; imunofenotypizace průtokovou cytometrií).

Záležitost bude projednána na VZP v průběhu prosince (Dr. Král).

Prosincové jednání neproběhlo, čeká se na další termín.

MUDr. Salcman Kučerová byla odvolána. VZP přislíbila vyjasnění problému bez uvedení bližších infomací. 

1.1.2016 Splněno. V souvislosti s problematikou evidence spotřebního materiálu a ověřování diagnostik před analýzou pacientských vzorků – ve vztahu k posuzování při auditech – připraví Mgr. Šipka návrh stanoviska SLI. 

3.1.2016 Splněno. Reakci na e-mail doc. Jirsy, který byl SLI přeposlán 21.1.2016 prof. Rackem, v souvislosti s úpravami vzdělávacího programu pro nelékaře (konkrétně se jedná o měsíční stáž na pracovišti nukleární medicíny v rámci základního kmene) připraví prof. Stříž.

Podle mailu z 15.2.2016 (13:27) od Ilju Vlastik odosielal asi upravený dopis doc. Petrů k podpisu.

7.1.2016 Trvá. V souvislosti s bodem 9. zápisu z 55. jednání RAKL ze dne 30.11.2015 týkajícího se problematiky provádění interní kontroly kvality připraví Ing. Hinďoš a Mgr. Šipka návrh doporučení pro IQA v oboru 813. Výchozím bodem budou metody obsažené v definici imunologické laboratoře. 

5.3.2016 Splněno. Projednány Doporučené vyšetřovací postupy pro diagnostiku imunologických příčin poruch plodnosti zaslané k vyjádření Pracovní skupinou pro reprodukční imunologii ČSAKI (11.3.2016).

Výbor pověřil Ing. Hinďoše přípravou návrhu odpovědi. 

Zápis z jednání:

1.5.2016 Výbor projednal návrhy registračních listů pro výkony: fekální kalprotektin, stanovení hladin biologik, stanovení protilátek proti biologikům, anti-Müllerian hormon. Dr. Král zašle schválené a podepsané RL spolu s podpůrnými stanovisky odborných společností na PS MZČR k SZV pro zařazení do jednání na 23.6.2016

RL výkonů, které byly na PS MZ ČR k SZV projednány a schváleny v záři na MZ ČR odešle Ing. Hinďoš.

 2.5.2016 Projednané navrhované změny vzdělávacího programu nelékařů – doba povinné praxi v rámci základního kmene:

 

Výbor navrhuje pro projednání na výboru ČSAKI následující úpravy:

1. Zkrácení povinné praxe následujícím způsobem:

- klinická biochemie – ze 3 měsíců na 8 týdnů,

- hematologie – ze 3 měsíců na 4 týdny,

- mikrobiologie – ze 2 měsíců na 4 týdny,

- imunologie – ze 2 měsíců na 4 týdny,

- nukleární medicína – z 1 měsíce na 2 týdny,

- lékařská genetika – z 1 měsíce na 2 týdny,

Celkové zkrácení je ze 48 na 24 týdnů.

2. Zkrácení modulárně uspořádaného kurzu v rámci společného kmene ze 24 na 15 dní.

3. Zkrácení praxe „v laboratoři akreditovaného pracoviště s klinickou i laboratorní složkou“ v rámci vlastního specializovaného výcviku v oboru ze 6 měsíců na 2 měsíce. 

3.5.2016 Projednána žádost Mgr. Stanovské z CL SZZ Krnov k její žádosti o zařazení mezi posuzovatele ČIA pro odbornost 813. Dr. Král sestaví a odešle odpověď.

4.5.2016 Dr. Král informoval o žádosti Ing. Kestlerové ze dne 18.4.2016 týkající se problematiky navazování smluvních vztahů se ZP. 

5.5.2016Projednána problematika EHK dle obdržené zprávy od Ing. Budinu ze SEKK ze dne 17.5.2016 týkající se kontroly „validity“ certifikátu o absolvování cyklu EHK od poskytovatelů akreditovaných dle normy ISO 17043. 

Zapsáno dne 18.5.2016

Termín dalšího jednání bude stanoven per rollam.                    

 

Zapsal: Hinďoš

s
Zápis ze zasedání výboru SLI ČSAKI z 18.5.