Zápis z výboru SLI ČSAKI ze dne 19. 1. 2007

Přítomni (bez titulů): Andrýs, Král, Lochman, Marečková, Vlčková, Kopecký, Nováková

Omluveni: Honzová, Skokanová

Kontrola zápisu z poslední schůze a jeho plnění

            1.09.06 splněno Kalkulační list na stanovení tryptázy (CAP) je zařazen mezi dokumenty připravené k projednání na PS2

            5.11.06 probíhá. Je připravován dokument za odbornost 813 pro projednání v ČIA.

1.12.06 Výbor SLI se zabýval současnou situací na ÚKIA v Hradci Králové. Vzhledem k tomu, že dr. Kopecký odchází z tohoto pracoviště, bude ještě v příštím roce zajišťovat kontrolní cyklus fenotypizace dr. Kopecký z nového pracoviště společně s dr. Vokurkovou a nejpozději na schůzce supervizorů SEKK v červnu 2007 bude jmenován jeden nový supervizor pro rok 2008 a další období. Vzhledem k tomu, že prof. Krejsek na jednání rozšířeného výboru SLI dne 18.1.2007 informoval výbor SLI, že nesouhlasí s tím, aby i v 2.pololetí r. 2007 zajišťoval kontrolní cyklus fenotypizace dr. Kopecký spolu s dr. Vokurkovou a že dr. Kopecký sdělil že je schopen tento cyklus z nového pracoviště zajistit sám, bude v letošním roce zajišťovat tento cyklus dr. Kopecký sám, tak jak je to ve smlouvě se SEKK s.r.o. Při hlasování o tomto rozhodnutí byli pro všichni přítomni členové výboru, dr. Andrýs se hlasování zdržel. Výbor rozhodl, že oborová referenční laboratoř pro obor alergologie a klinická imunologie zůstane zatím nadále na ÚKIA FN v Hradci Králové s tím, že jejím vedením bude pověřen dr. Andrýs. Dr. Andrýs byl požádán, aby zahájil příslušná jednání se svými nadřízenými o případných nutných strukturalizačních změnách v rámci ÚKIA. Výbor bude tento problém průběžně monitorovat.

2.12.06 splněno. Zasedání v Krňovicích.

3.12.06 Dr. Paulík projevil zájem stát se supervizorem ČIA. Výbor SLI ČSAKI na zasedání 19.1.2007 nedoporučil v hlasování, aby se stal dr. Paulík supervizorem ČIA (2 hlasy pro, 4 hlasy proti).

4.12.06 splněno. Ing Cebecauer byl přijat za člena SLI i ČSAKI a souhlasil s tím, že se stane za ČR zástupcem v EASI, pokud výbor EASI ČR k jmenování takovéhoto zástupce vyzve.

1.1.07 DiS Kotrbatý vznesl na výbor SLI dotaz, v němž žádá vysvětlení nepodkročitelných minim OS 813 ve vztahu k definici imunologické laboratoře. Bylo mu e-mailově dr. Lochmanem vysvětleno, DiS Kotrbatý byl s vysvětlením spokojen.

1.1.08 Dr. Král informoval, že materiály pro DŔ PS2, které se bude konat 15.2.2007, jsou připraveny. Jednání se zúčastní za OS 813 dr. Král a dr. Andrýs.

1.1.09 Dr. Marečková zajistí neprodlené odeslání stížnosti předsedovi České společnosti klinické hematologie, prof. Indrákovi, na chystané nedodržení dohody ze dne 26.1.2006 týkající se sdílení vybraných kódů mezi oběma společnostmi, které vyplývá z podkladů předkládaných odborností 818 pro nejbližší DŘ PS2.

1.1.10 Kontakt na dr. Kopeckého na jeho novém pracovišti je kopecky.otakar@nemocnicenachod.cz, tel. 737271013, oddělení klinické imunologie a mikrobiologie, Oblastní nemocnice Náchod.

1.1.11 Dr. Lochman vyzval členy výboru a ostatní přítomné, aby navrhli ze svého okolí mladé členy SLI, kteří by přicházeli v úvahu pro aktivní zapojení do práce výboru a jeho aktivit.

 

Zapsal: dr. Lochman