Zápis ze zasedání výboru SLI ČSAKI z 19.10.2016

Přítomni (bez titulů): A. Lochmanová, V. Král, I. Stříž, M. Hinďoš

Omluveni (bez titulů): M. Průcha, O. Šipka

Kontrola zápisu z poslední schůze:

3.9.2015 Trvá. Projednány problémy související s vykazováním výkonu 91197 (stanovení cytokinu ELISA) – navzdory neomezené frekvenci uvedené ve SZV je ze strany pojišťoven omezení používáno (nejednotně) .

Dr. Král sestaví a odešle náměstkovi VZP dopis s dotazem na vyjasnění problému.

2.12.2015 Trvá. Projednány odpovědi na žádost SLI o započetí jednání o sdílení výkonů (odeslané 10.9.2015). Stav ke 2.12.2015:

odbornost 818: Odbornost se negativně vyjádřila ke sdílení pětipopulačního KO (výkon 96167),  souhlasila se zrušením sdílení u výkonů 91125 a 91433 (inhibitor C1 esterázy RID a metabolická aktivita leukocytů chemiluminiscenčním testem). Náš návrh na omezení výkonu 91439 (fenotypizace průtokovou cytometrií) se hematologické společnosti jeví jako komplikovaný a v praxi těžko použitelný. Z tohoto důvodu trvají na ponechání sdílení bez omezení (i když uznávají snahu o omezení zneužívání tohoto výkonu).

odbornost 816: Dala souhlasné stanovisko k žádosti o doplnění výkonů sdílených pro odbornost 813 o výkon 94127 (elektroforéza nukleových kyselin v polyakrylamidu).

odbornost 801: Zaslala návrh na započetí jednání dle odeslaných požadavků (801 požaduje ke sdílení celkové IgE; 813 navrhuje zrušit sdílení u 91116 (IgG4 RID), 91125 (inhibitor C1 esterázy RID), 91135 (IgD), 91165 (lysozym turbidimetricky), 91191 (sekreční IgA ELISA), 91493 (imunoanalytické stanovení PL proti spec. antigenům jaterní tkáně).

odbornost 802: Po opětovném zaslání výzvy dosud bez reakce.

V reakci na doposud obdržené odpovědi sestaví Dr. Král a prof. Stříž dopis pro RAKL/PS skupinu pro sdílení výkonů při RAKL se žádostí o upřesnění filosofie sdílení výkonů ve smyslu stanovení základních nesdílených výkonů každé odbornosti a dalších výkonů (obecně používaných nebo styčných), které budou určeny ke sdílení.

4.7.2016 V návaznosti na bod 5.12.2015 informoval Dr. Král o jednání s MUDr. Bartiškovou (ve funkci nahradila Dr. Salcman-Kučerovou) z revizního oddělení VZP ze dne 23.6.2016 ohledně nárůstu výkonu odbornosti 813 vykázaných na VZP. Dr. Král zajistí pro přesnější informace dodání podrobnějších materiálů od VZP.

Zápis z jednání:

1.10.2016  Ing. Hinďoš informoval o 58. jednání RAKL, viz. příloha zápisu

2.10.2016 V návaznosti na 5.7.2016 Ing. Hinďoš informoval o zaslaném negativním stanovisku ČGPS k zavedení stanovení AMH do sazebníku výkonů. PS MZ ČR se proto nebude dále problematikou zavedení AMH zabývat.

3.10.2016 Výbor schválil k 20.9.2016 per rollam nové znění Doporučení SLI ČSAKI pro akreditace dle ČSN ISO 15189.

4.10.2016 Projednány návrhy programu pro plánované školení ČIA k problematice harmonizace posuzování kritérií dle normy ČSN ISO 15189.

- aktualizace Doporučení SLI k akreditaci

- aktualizace Doporučení k verifikaci a validaci metod

- tvorba Přílohy OA

- posuzování metod odbornosti 802 posuzovateli odbornosti 813 

- problematika detašovaného pracoviště v odbornosti 813 a statimová vyšetření

(PCT a GBMA) – návrh materiálu k této problematice sestaví Ing. Hinďoš

5.10.2016  Výbor projednal per rollam návrh na zavedení povinnosti absolvovat „Metodický kurz v laboratorní imunologii“ u lékařů v přípravě k atestaci z klinické imunologie a alergologie

6.10.2016  Výbor souhlasil s potvrzením dohody s odb. 222 (původní dohoda je ze dne 7.3.2013) týkající se sdílení některých výkonů. Odpověď sestaví a odešle Dr. Král

7.10.2016  Projednán dopis Ing. Rögnerové, ředitelky oboru dohledu nad zdrav. pojištěním MZ ČR, ohledně přístupu do elektronické databázi k SZV ze dne 7.10.2016. Přístupová práva za odb. 813 obdrží Dr. Král

8.10.2016 Výbor schválil návrh na jmenování Dr. Krále druhým supervizorem cyklu SEKK „Proteiny v krevním séru“.

9.10.2016  Projednána žádost Dr. Vojáčkové ohledně diagnostiky celiakie – požadavky, které na laboratorní diagnostiku celiakie deklaruje doporučení dle Expertní skupiny MZ ČR pro celiakální sprue pomíjí stanovení endomysiálních a gliadinových protilátek

Dr. Král zajistí platné znění doporučení, ke kterému se posléze výbor SLI vyjádří.

Zapsáno dne 19.10.2016

Termín dalšího jednání bude stanoven per rollam.  

Zapsal: Hinďoš