Zápis ze zasedání výboru SLI ČSAKI ze dne 19. 9. 2012

Přítomni (bez titulů): Král, Lochman, Janatková, Lehovcová, Stříž, Marečková

Omluveni: Skokanová, Andrýs

Kontrola zápisu z poslední schůze:

09.10.11    trvá. Dr. Král zaslal doc. Peckovi materiály pro jednání o sdílení kódů s odborností 818 18.9.2012. Čeká se na vyjádření.

01.04.12    trvá. Doc. Andrýs a Dr. Lochman jsou výborem SLI pověření, aby vznesli na příštím zasedání RAKL dotaz, jak bude řešena možnost zařazení VŠ-nelékařů do platové třídy 14 a náplň této třídy. Dr. Král navrhl formulaci příslušného bodu vyhlášky pro tuto třídu.

04.04.12    splněno. Doc. Petrů obdržel odpověď z MZd na dopis týkající se obavy se zařazováním POCT kódů a konkrétně CRP mezi standardní výkony Seznamu výkonů nelaboratorními odbornostmi bez vědomí mateřských odborností, které mají příslušné analyty nebo postupy v gesci.   

02.07.12    trvá. Dr. Janatková zaslala výboru SLI aktuální seznam kódů, které jsou dány ke sdílení odborností 813. Tento seznam bude doplněn ještě o sdílení uvedená v kultivovaném Seznamu. Kromě toho ing. Stiborová připraví seznam pro naši OS zajímavých výkonů, které jsou nám sdíleny odbornostmi 801, 802, 815 a 818. Poté se k těmto seznamům vyjádří výbor SLI korespondenčně. Problematika byla otevřena i na jednání na MZd v rámci kultivace výkonů.

05.07.12    splněno. Dr. Lochman připraví urychleně návrh reakce SLI na nově připravovaný zákon o podmínkách vzdělávání a uznávaní způsobilosti k výkonu povolání a s ním souvisejícím úpravám ve vyhlášce č.5502011 Sb. a katalogu prací a rozešle text do mailové konference výboru SLI k připomínkování. Výbor rozhodl, že oficiálně nebude na odpověď MZd reagovat, navrhuje reagovat v rámci RAKL.

09.07.12    Dr. Janatková se obrátila na výbor SLI s dotazem, zda je možné, aby JVŠ

                  v laboratoři po úspěšném vykonání atestační zkoušky uvolňoval výsledky ještě

                  před tím než získá Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného

                  dohledu  dle zákon 96/2004 Sb. Výbor je toho názoru, že důležitá je hlavně vlastní

                  odborná způsobilost, tedy složení atestace.

  1. Dr. Král projedná na jednání komise pro medicínské laboratoře ČIA technické řešení provádění „akreditací“ českých HLA laboratoří prostřednictvím IKEM. Týká se laboratoří, které nemají mezinárodní akreditaci. Celkem je v ČR 5 takovýchto laboratoří.
  2. Žádost odbornosti 801 o zařazení kódu 91189 – stanovení celkového IgE-  mezi sdílené kódy byla jednomyslně zamítnuta. Odpověď vypracuje dr. Marečková.
  3. 9.8. byla pracovní skupina k seznamu zdravotních výkonů, kde došlo ke shodě včetně naši OS. Registrační listy podepsané doc. Petrů byly odeslány na MZd.
  4. 10.9. proběhla na MZd schůzka ohledně jednoúčelových přístrojů v kalkulačních listech. Za naši OS bez problémů vyřešeno.
  5. Řeší se situace ohledně supervizí gamapatií v rámci SEKK po odchodu prof. Tichého do důchodu. Byla oslovena pracoviště, které se touto problematikou zabývají, zda by nebyla schopna a ochotna tyto kontrolní cykly zajišťovat.  

06.09.12    Hematologie NsP Karviná podala dotaz, zda jejich kádrové zajištění dovoluje provádět na jejich pracovišti nesdílené kódy odbornosti 813. Odpověď vypracoval Dr. Král a sdělil v ní, že pokud splňují minimální nepodkročitelná minima naši OS, což z žádosti nevyplývá, pak ano.

07.09.12    Výbor SLI se zabýval úkoly uloženými OS, viz zápis RAKL 43,  bod 1 usnesení. Členové výboru vypracují své verze k podnětům vypracovaným Dr. Lochmanem do 30.9. s tím, aby mohlo být oficiální vyjádření výboru SLI zasláno prof. Paličkovi do 15.10.

08.09.12    Výbor SLI diskutoval návrh novely zákona 96/2004 Sb. Samostatně tento neoficiální návrh připomínkovat nebude.

09.09.12    Příští schůze výboru SLI bude 14.11. ve 13 hod. na ÚIM, Karlovo nám. 32.

 

 

zapsal: Dr. Lochman