Zápis ze zasedání výboru SLI ČSAKI ze dne 2.12.2015

Přítomni (bez titulů): Král, Andrýs, Hinďoš, Šipka, Stříž, Průcha
Omluveni:                   Lochmanová
 
Jednání výboru:
 
Kontrola zápisu z poslední schůze:
 
5.1.2015 Trvá. Diskutována otázka protilátek IgG a IgA proti potravinám. Laboratoře toto řešit nemohou, lékaři tuto diagnostiku požadují. Byl vysloven požadavek na řešení od výboru ČSAKI cestou postupné edukace. Na schůzce supervizorů bylo dohodnuto, že Andrýs písemně osloví výbory pediatrické a gastroenterologické společnosti jako hlavních žadatelů tohoto vyšetření a požádá o stanovisko. Výkony 91211 a 91199 slouží také pro stanovení protilátek proti gliadinu a deamidovanému gliadinu, což je třeba vzít v úvahu při změnách těchto výkonů. Podobná situace je s výkonem 91215 (Stanovení IgG4 proti potravinovým alergenům ELISA). Je třeba zjistit stanovisko výboru ČSAKI k tomuto typu protilátek.
 
1.9.2015 Trvá. V návaznosti na bod 2.8.2015 byl diskutován další postup pro jednání v rámci stálé Pracovní skupiny při MZ ČR. K upřesnění dojde na výboru SLI následujícím po jednání PS MZ ČR dne 24.9.2015.
 
3.9.2015 Trvá. Projednány problémy související s vykazováním výkonu 91197 (stanovení cytokinu ELISA) – navzdory neomezené frekvenci uvedené ve SZV je ze strany pojišťoven omezení používáno (nejednotně) .
Dr. Král sestaví a odešle náměstkovi VZP dopis s dotazem na vyjasnění problému.
 
4.9.2015 Splněno. Projednaný dopis Dr. Jindry z Hematologicko-onkologického oddělení FN v Plzni ohledně sdílení kódu 91475 (Interpretace souboru imunologických laboratorních vyšetření). Odpověď odeslal Dr. Král.
 
5.9.2015 Splněno. Projednána žádost laboratoře Immunia ze dne 19.8.2015 týkající se problematiky nasmlouvání výkonů 91235 a 91237 u VZP.
Odpověď sestaví a odešle doc. Andrýs.
 
Zápis z jednání:
 
1.12.2015 V návaznosti na bod 1.9.2015 zápisu projednán další postup pro doplnění potřebných výkonů do SZV. Dne 24.9.2015 proběhlo jednání PS pro SZV za účasti 813. Byly projednány a odsouhlaseny tyto návrhy společnosti 813:
 
Byly navrženy tyto výkony ke zrušení:
86112 STANOVENÍ T A B  PROTILÁTEK PŘI  5 st.C A 20 st.C PRODLOUŽENÝM TESTEM
86129 URČOVÁNÍ HLA DR a DQ ANTIGENŮ METODOU IMMUNOBEADS – STATIM
86211 URČOVÁNÍ HLA ANTIGENŮ I. TŘÍDY - STANDARDNÍ SET
86219 URČOVÁNÍ HLA ANTIGENŮ II. TŘÍDY - STANDARDNÍ SET
86221 URČOVÁNÍ HLA ANTIGENŮ II. TŘÍDY - KOMBINOV.SET
86223 URČOVÁNÍ HLA ANTIGENŮ II. TŘÍDY - KOMERČNÍ SET
86225 URČOVÁNÍ HLA DR a DQ ANTIGENŮ METODOU IMMUNOBEADS
86227 URČOVÁNÍ HLA DR, DQ AG DVOUBAREVNOU FLUORESCENCÍ
86311 CROSS - MATCH NEPŘÍBUZNÝCH DÁRCŮ JEDNODUCHÝ SKUPINY A
86313 CROSS - MATCH NEPŘÍBUZNÝCH DÁRCŮ JEDNODUCHÝ SKUPINY B
86315 CROSS - MATCH NEPŘÍBUZNÝCH DÁRCŮ JEDNODUCHÝ SKUPINY AB
86317 CROSS - MATCH NEPŘÍBUZNÝCH DÁRCŮ JEDNODUCHÝ SKUPINY O
86411 STANOVENÍ  T  A  B  PROTILÁTEK PŘI  5 st. C  A  20 st. C  PRODLOUŽENÝM TESTEM 
86426 STANOVENÍ FREKVENCE PREKURSORŮ CYTOTOXICKÝCH T LYMFOCYTŮ
86527 JEDNOROZMĚRNÁ IZOELEKTRICKÁ FOKUSACE (1D-IEF) HLA ANTIGENŮ I. TŘÍDY
86530 LYMFOCYTÁRNÍ REAKCE SMÍŠENÁ (MLC)
 
Byly odsouhlaseny tyto návrhy na úpravy názvů výkonů:
 
91485 (Stanovení manan vázajícího proteinu (MBP) nefelometricky v séru) změna názvu na „Imunoanalytické stanovení manan vázajícího proteinu (MBP) v séru“. 
 
91277 (Stanovení p-ANCA ELISA) změna názvu na: „Stanovení anti-MPO ELISA“.
 
91279 (Stanovení c-ANCA ELISA) změna názvu na „Stanovení anti-PR3 ELISA“. 
 
91317 (Průkaz antinukleárních protilátek – jiné substráty) změna názvu na „Průkaz antinukleárních protilátek IF“
 
91237 (Stanovení specifického IgE proti směsím alergenů – vysokoafinitní FEIA nebo LEIA) změna názvu na „Stanovení specifického IgE proti směsím alergenů a molekulárně definovaným alergenům (komponentám) – vysokoafinitní FEIA nebo LEIA“ a do textu k výkonu uvést: „Vázat pouze na specializované pracoviště odb. 813. Kalkulováno na jednu  směs alergenů nebo jeden molekulárně definovaný alergen“. 
 
Dále byly odsouhlaseny tyto nové výkony:
 
91571 Imunoenzymatické stanovení biomarkerů neurodegenerativních onemocnění centrálního nervového systému v mozkomíšním moku. 
 
91575 Stanovení tryptázy metodou ELISA. 
 
91577 Stanovení aktivity komplementu lektinovou cestou. 
 
????? Stanovení protilátek proti HLA antigenům xMap technologií – základní set.
 
????? Stanovení specificity anti-HLA protilátek xMap technologií – standardní set.  
 
Zároveň budou dle domluvy na PS MZ ČR postupně zasílány další RL tak, jak budou připraveny a odsouhlaseny OS 813 (kalprotektin, hladina preparátů pro biologickou terapii, protilátky proti preparátům biologické terapie, AMH aj.).
 
2.12.2015 Projednány odpovědi na žádost SLI o započetí jednání o sdílení výkonů (odeslané 10.9.2015). Stav ke 2.12.2015:
odbornost 818:
Odbornost se negativně vyjádřila ke sdílení pětipopulačního KO (výkon 96167),
souhlasila se zrušením sdílení u výkonů 91125 a 91433 (inhibitor C1 esterázy RID a metabolická aktivita leukocytů chemiluminiscenčním testem). Náš návrh na omezení výkonu 91439 (fenotypizace průtokovou cytometrií) se hematologické společnosti jeví jako komplikovaný a v praxi těžko použitelný. Z tohoto důvodu trvají na ponechání sdílení bez omezení (i když uznávají snahu o omezení zneužívání tohoto výkonu).
odbornost 816:
Dala souhlasné stanovisko k žádosti o doplnění výkonů sdílených pro odbornost 813 o výkon 94127 (elektroforéza nukleových kyselin v polyakrylamidu).
odbornost 801:
Zaslala návrh na započetí jednání dle odeslaných požadavků (801 chce ke sdílení celkové IgE; 813 navrhuje zrušit sdílení u 91116 (IgG4 RID), 91125 (inhibitor C1 esterázy RID), 91135 (IgD), 91165 (lysozym turbidimetricky), 91191 (sekreční IgA ELISA), 91493 (imunoanalytické stanovení PL proti spec. antigenům jaterní tkáně).
odbornost 802:
Dosud bez reakce
 
V reakci na doposud obdržené odpovědi sestaví Dr. Král a prof. Stříž dopis pro RAKL/PS skupinu pro sdílení výkonů při RAKL se žádostí o ozřejmění idey jednání/jasné vyjádření k očekávaným cílům připravovaných jednání. 
 
3.12.2015 Výbor v průběhu října per rollam projednal odpověď na dotaz předsedy ČSKB prof. Racka ohledně vzdělávání nelékařů – povinné  měsíční stáže na pracovištích nukleární medicíny. Výbor vyjádřil souhlas s ekvivalencí uvedené stáže se stáží na izotopových pracovištích pod vedením specialistů z oborů Klinická biochemie a alergologie a klinická imunologie.
 
4.12.2015 Projednán číselník metod pro cykly SEKK zaslaný k úpravám a odsouhlasení Ing. Budinou ze SEKK. Odpověď sestaví Dr. Král.
 
5.12.2015 Projednán dopis MUDr. Salcman Kučerové z VZP s dotazem ohledně odůvodněnosti indikace a tím i oprávněnosti a účelnosti úhrad u konkrétních zdravotních výkonů (izolace T a B lymfocytů Dynabeads + statim; určování HLA antigenů I. (+statim) a II. třídy; isoelektrická fokusace HLA I. třídy; imunofenotypizace průtokovou cytometrií).
Záležitost bude projednána na VZP v průběhu prosince (Dr. Král).
 
6.12.2015 Výbor SLI osloví Pracovní skupinu pro reprodukční imunologii ve věci posouzení a odsouhlasení materiálů vydávaných touto skupinou, které se týkají laboratorních vyšetření odbornosti 813.
 
7.12.2015 Dr. Král informoval o OK ML ze dne 20.10.2015, kde byla jako odborný posuzovatel pro 813 schválena RNDr. Půtová
 
8.12.2015 Projednány základní body výjezdního zasedání výboru 01/2016
 
 
Zapsáno dne 2.12.2015
 
Termín dalšího jednání bude 29 a 30.1.2016.  
 
Zapsal: Hinďoš