Zápis ze zasedání výboru SLI ČSAKI ze dne 2. 7. 2013

Přítomni (bez titulů): Král, Janatková, Marečková, Andrýs, Skokanová
Omluveni: Lochman, Stříž, Lehovcová

Kontrola zápisu z poslední schůze:

01.09.12 trvá. Dr. Král projedná na jednání komise pro medicínské laboratoře ČIA technické řešení provádění „akreditací“ českých HLA laboratoří prostřednictvím IKEM. Týká se laboratoří, které nemají mezinárodní akreditaci. Celkem je v ČR 5 takovýchto laboratoří.

10.01.13 trvá. Doc. Pecka zaslal Dr. Královi návrh aktualizace sdílených kódů mezi OS 813 a OS 818. Výbor SLI konstatoval, že předložený návrh hematologů je pro naši OS systémově nepřijatelný a je ho zapotřebí revidovat. Jednáním je pověřen Dr. Král.

13.01.13 Výbor SLI požádal dr. Vlčkovou, aby připravila návrh změn v „Definici imunologické laboratoře“ s cílem vytvořit seznam základních vyšetření doporučených pro akreditační řízení a dále seznam doplňkových vyšetření, obtížně akreditovatelných. Materiál je připravován na jednání o úhradě výkonů, které laboratoře nemají uvedeny v příloze k Osvědčení o akreditaci viz bod 04.07.13

13.01.13 trvá. Mgr. Martínek nabídl, že navrhne metodiku vykazování problematických výkonů, jako jsou bloty, cytometrie, příp. další. Výbor aktivitu vítá, dr. Lochman projedná s dr. Martínkem plnění úkolu

02.02.13     trvá. Výbor SLI informoval ing. Zdílnu (ČIA) o některých problémech, které se vyskytly během akreditačních řízení (hematologie NsP Karviná, Citylab) a hlavně o situaci kolem požadavku VZP, aby laboratoř oznámila spektrum akreditovaných metod a také plánované úhradě v závislosti na akreditovaných metodách. Ing. Zdílna za ČIA slíbil, že situaci s VZP projednají 13.02.13. Zpráva o výsledcích tohoto jednání zatím není SLI k dispozici, stále čekáme na stanovisko ing. Zdílny. Urgovat bude Dr. Král.

01.03.13 splněno, viz zápis č.46 ze zasedání RAKL ze ddne 17.6.2013. Na dopis MZd č. MZDR 1628/2013/DZP ze dne 15.1.2013 reagoval výbor tak, že neplánuje dělat žádné změny v podaných a schválených návrzích pro nový Seznam výkonů a upozorňuje MZd na nutnost navýšit paušály přímého materiálu u všech výkonů o DPH, které v tomto roce dosáhlo základní sazby. MZd naše připomínky přijalo a výbor SLI čeká se na jeho vyjádření. Dr. Lochman a doc. Andrýs budou na příštím zasedání RAKL apelovat, aby tyto nesrovnalosti řešila také RAKL. Vyřizuje Doc. Andrýs – viz také 01.07.13

02.03.13 Dr. Král se zúčastnil a referoval o výsledcích schůzky vedoucích pracovníků ČIA, RAKL a NASKL, která se uskutečnila dne 21.2.2013. Má se sejít skupina, která vypracuje a sdělí pravidla, jak mají přistupovat ZP k navazování smluv a laboratorními klienty. Jednání zatím neproběhlo. Za naši OS jmenuje zástupce do této skupiny výbor SLI.

03.03.13 trvá. Výbor SLI musí urychleně vyřešit postavení a aplikaci EHK v laboratořích odbornosti 813. Výbor zaujme stanovisko, až bude oficiálně dostupný zápis z jednání ČIA, týkající se této problematiky. Bude projednáno také na příštím zasedání supervizorů SEKK 30.5.- viz 02.07.13

04.03.13 Mgr. Kovářová (prof. Hájek) požádala SLI, zda by zaštítila zavedení nového cyklu pro fenotypizaci myelomových buněk. SLI a SEKK s tímto návrhem souhlasí – projednáno na jednání supervizorů SEKK dne 30.5.2013.

05.03.13 Realizovat kontrolní cyklus pro kontrolu leukemií průtokovou cytometrií má zájem také Dr. Marinov (ÚHKT) a oslovil také již několik laboratoří. Výbor SLI by s touto aktivitou souhlasil, pokud tyto kontrolní cykly budou zařazeny pod SEKK a budou pod kontrolou SLI, přestože toto pracoviště se hodlá pro tyto cykly akreditovat jako pracoviště oprávněné takovéto cykly samostatně organizovat. Navíc bude nutno koordinovat s aktivitou Mgr. Kovářové – dr. Marinov odmítl začlenění pod SEKK.

06.03.13 Výbor projednal postoj SLI k personální vyhlášce. Laboratoře 813 musí splňovat vyhlášku 99/2012 Sb. a nepodkročitelná minima OS, což deklarovaly uznávat jak ČIA a NASKL, tak zdravotní pojišťovny. Vyjádření SLI bude vyvěšeno na jejich webových stránkách 1.6.2013  s odkladným plněním od 1.12.2014 – viz také bod 03.07.13.

01.07.13 Nový Seznam výkonů. Dr. Andrýs doplnil tabulku odeslanou z MZ ČR týkající se konverze výkonů, které byly navrženy ke zrušení a konvertovány do stávajících výkonů v rámci nového Seznamu výkonů. Problémem zůstávají 2 nové výkony HLA laboratoří, které byly na dohadovacím řízení schváleny, ale které dosud nejsou v databázi výkonů. Dalším problémem je nevyjasněná situace kolem 21% DPH, která není započítána v navrhovaných kalkulacích výkonů odb. 813.

02.07.13 Výbor SLI se usnesl, že metody, které nejsou zařazené v EHK, mohou být akreditované za pomoci mezilaboratorního porovnávání podle metodiky, kterou výbor SLI schválil na svém výjezdním zasedání v lednu 2012 a která je dostupná na webových stránkách SLI.

03.07.13 Výbor SLI nesouhlasí s návrhem textu dr. Lochmana k minimálnímu personálnímu obsazení laboratoří odb. 813 zvláště v bodu týkajícím se sdílených výkonů – úpravu připraví dr. Král a dr. Skokanová. T: 14 dnů

04.07.13 Na výbor SLI se obrátil ing. Budina (SEKK s.r.o.) a tlumočil přání několika laboratoří, aby stanovaní ASLO bylo zařazeno pod SEKK, protože stávající situace nevyhovuje. Výbor SLI souhlasí.

05.07.13 Dr. Lochman a dr. Andrýs navrhli úpravu definice imunologické laboratoře. Konečnou úpravu provede dr. Andrýs podle připomínek výboru SLI do příštího zasedání výboru SLI

06.07.13  Příští zasedání výboru SLI bude dne 11. 9. 2013 od 13:00 hod. na ÚIM, Karlovo nám. 32


Zapsala: Dr. Marečková