Zápis ze zasedání výboru SLI ČSAKI ze dne 20.5.2015

Přítomni (bez titulů): Král, Andrýs, Hinďoš, Šipka, Lochmanová
Omluveni:                 Stříž
 
Jednání výboru:
 
Kontrola zápisu z poslední schůze:
       
02.04.14 Trvá. Na základě získaných informací ad. bod 07.01.14 a 01.06.14  budou 
revidována stávající doporučení SLI ČSAKI. Revize  dokumentů pro Validaci a verifikaci- zajistí Vincíková a Kutějová,  doporučení pro akreditaci, zápis ze setkání posuzovatelů- Šipka
 
7.12.2014 Splněno. Výbor pověřil Ing. Hinďoše k vypracování stanoviska k možnosti uznávání kvalifikace laboratorních pracovníků (laborantů a laborantek) jiných odborností pro naplnění požadavek personální vyhlášky pro laboratoř odbornosti 813. Po odsouhlasení výborem bude stanovisko vyvěšeno na stránkach SLI ČSAKI a ev. i na stránkách sekce imunologických laborantů při ČSAKI JEP.
 
5.1.2015 Trvá. Diskutována otázka protilátek IgG a IgA proti potravinám. Laboratoře toto řešit nemohou, lékaři tuto diagnostiku požadují. Byl vysloven požadavek na řešení od výboru ČSAKI cestou postupné edukace. Na schůzce supervizorů bylo dohodnuto, že Andrýs písemně osloví výbory pediatrické a gastroenterologické společnosti jako hlavních žadatelů tohoto vyšetření a požádá o stanovisko. Výkony 91211 a 91199 slouží také pro stanovení protilátek proti gliadinu a deamidovanému gliadinu, což je třeba vzít v úvahu při změnách těchto výkonů. Podobná situace je s výkonem 91215 (Stanovení IgG4 proti potravinovým alergenům ELISA). Je třeba zjistit stanovisko výboru ČSAKI k tomuto typu protilátek. Na příštím jednání výboru ČSAKI zjistí Král.
 
10.2.2015 Splněno. Ing. Hinďoš byl pověřen přípravou dokumentů pro započetí jednání s ostatními odbornostmi stran sdílení výkonů
 
1.4.2015 Splněno. V návaznosti na 7.12.2014 projednány úpravy doporučení pro uznávaní kvalifikace laborantů/laborantek pro odbornost 813. Po zapracování úprav Ing. Hinďoš rozešle ostatním členům výboru ke schválení.
 
3.4.2015 Trvá. V návaznosti na 4.2.2015 doc. Andrýs žádal o rychlé jednání v případě nutnosti dodatečných změn. ing. Hinďoš byl pověřen vypracováním podkladů pro vložení AMH do kultivovaného sazebníku. 
 
4.4.2015 Trvá. Mgr. Špika připraví návrh dopisu pro ředitelku Odboru zdravotního dohledu MZČR, Mgr Lenku Bohuslavovou se žádostí o zařazení zástupce odbornosti 813 do skupiny projednávající změny vyhlášky 99/2012 Sb („personální vyhlášky“).
 
Zápis z jednání:
 
1.5.2015 Dr. Král vypracuje vysvětlující přípis k upřesnění významu, interpretace a zamýšlenému použití definice imunologické laboratoře. Po úpravě a schválení bude dokument vyvěšen na stránky SLI.
 
2.5.2015 Výbor vzal na vědomí odstoupení Dr. Čechurové z výboru SLI. Dr. Král osloví (podle výsledků posledních voleb do SLI) MUDr. Průchu s nominací do výboru.
 
3.5.2015 Projednána žádost doc. Šafarčíka z FN Ostrava ohledně Garanta v laboratoři odbornosti 813. Odpověď sestaví a odešle Dr. Král.
 
4.5.2015 Projednána a doporučena žádost Ing. Lochmanové (ČIA) o schválení Dr. Půtové jako odborného posuzovatele ČIA pro odbornost 813.
 
5.5.2015 Diskutován přístup k problematice k stanovení časů výkonů pro SZP v imunologických laboratořích (v návaznosti na jednání RAKL, viz. zápis 52., bod 5. z jednání Rady).
 
6.5.2015 Projednáno případné zavedení stanovení fekálního kalprotektinu do cyklů EHK SEKK. Jako supervizoři byli schváleni Dr. Malíčková a Ing. Hinďoš z laboratoře KIA ÚLBLD ve VFN Praha.
 
27.5.2015 bude věc projednána na setkání supervizorů SEKK v Pardubicích.
 
Zapsáno dne 20.5.2015
 
Termín dalšího jednání bude stanoven per rollam.  
 
Zapsal: Hinďoš