Zápis ze zasedání výboru SLI ČSAKI ze dne  21.3.2018

Přítomni (bez titulů): A. Lochmanová, O. Šipka, C. Andrýs, V. Král, I. Stříž, M. Hinďoš
Omluveni: M.Průcha                  

Kontrola zápisu z poslední schůze:

1.10.2017   Splněno. Projednán dopis Dr. Gabzdylové ohledně pozice garanta na pracovišti OKB Havířov.

                   Výbor na základě zaslaných podkladů konstatoval splnění podmínek kladených na garanta, zejména z důvodu dostatečné praxe v době, kdy definice imunologické laboratoře nebyla platná (a tudíž ji ani nelze zpětně vyžadovat).

                   Mgr. Šipka byl pověřen přípravou materiálu, který by zpřehlednil řešení situací ohledně posouzení garanta na pracovištích s úplnou nebo částečnou nabídkou imunologických vyšetření. Dále pak zajistí seznam pracovišť s „akreditovanou odborností 813“ u ČIA.

Dr. Král zajistí obdobný seznam pracovišť, která mají akreditaci odb. 813 NASKL II.

Na podkladě uvedených informací se případně upraví podmínky týkající se garance laboratoře odb. 813.                                    

10.10.2017 Trvá. Zástupci výboru bude na příštím jednání RAKL navrženo k projednání následující:

                   1. Problematika dle bodu 1.10.2017 ve vztahu k certifikátu z auditu NASKL II – možnost uvádění výčtu posuzovaných postupů.

                   2. Problematika národních standardů odb. 802. ohledně vhodnosti oponentury navrhovaných materiálu s odbornostmi, pro které jsou dotčené výkony sdílené (ad 2.10.2017)

                   3. Problematika způsobu proplácení sdílených výkonů v situaci, kdy je hodnota bodu pro mateřskou a sdílenou odbornost odlišná. Tento dotaz bude vznesen na  MZ ČR i sdružením Privalab dle dohody ze dne 7.11.2017.

                   4. Proplácení/neproplácení výkonů, které byly nově zařazeny do SZV 2017, po jejich nasmlouvání (ad bod 6.10.2017).

1.12.2017   Splněno. Přípravou podkladů pro plánované změny pro SZV 2019 byl pověřen doc. Andrýs a Ing. Hinďoš. Materiály budou projednány na dalším jednání výboru SLI.

4.12.2017   Trvá. Ing. Hinďoš byl pověřen aktualizací „Přístrojového vybavení imunologické laboratoře“ na stránkach SLI.

1.1.2018     Splněno. Ad bod zápisu 1.12.2017 výbor projednal a schválil navržené změny, viz. Příloha 1 tohoto zápisu. Poznámka: návrhy na změnu frekvence budou podány pouze u některých výkonů (ne u všech, kde je ve stávajícím SZV uvedena frekvence „bez omezení“) – položky k úpravě budou vybrány členy výboru – rozesláním návrhu byl pověřen Ing. Hinďoš.                  

4.1.2018     Trvá. Výbor odsouhlasil znění dopisu zaslaného prof. Litzmanem ohledně indikace laboratorních vyšetření odbornosti 816.

                   Na nejbližším jednání výboru ČSAKI bude Dr. Králem a prof. Střížem přednesen alternativní návrh na řešení problému: navržení nového výkonu do SZV, který by pokrýval pouze problematiku týkající se imunodeficitů, céliakií a dalších imunopatologických stavů s popsatelnou genetickou predispozicí.

5.1.2018     Splněno. Výbor projednal dopis od Dr. Gotzmanové ohledně připravovaného obnovení prezídia KVVOPZ. S pokračováním v komoře výbor souhlasí. Ing. Hinďoš odmítnul funkci koordinátora za 813 a byl následně výborem pověřen k oslovení velkých pracovišť v Praze s laboratořemi odb. 813 ve věci nalezení vhodného kandidáta na koordinátora.

      Navržení kandidáti na pozici koordinátora za odb. 813 v rámci KVVOPZ:

                   Ing. Jitka Gorčíková, ÚIA, FN Plzeň

                   RNDr. Radomír Pilný, AKI, Brno

8.1.2019     Trvá. V návaznosti na bod 2.12.2017 zápisu byla projednána problematika multiplexových vyšetření pro stanovení spec. IgE – čipové platformy.

                   Poslední verze registračního listu by měla být upravena i ve vztahu k nově zaváděnému analytickému systému na podobné bázi, jako má stávající systém používaný v laboratořích. Úpravami byla pověřená Dr. Pohořská (ZÚ Ústí n. Labem).

                   Problematika indikace tohoto vyšetření (potřebná pro jednání PS MZ ČR k SZV pro nové výkony) bude otevřena na nejbližším výboru ČSAKI. Indikace by měla být omezena pouze na některé konkrétní situace.    

11.1.2018   Splněno V návaznosti na e-mail od MUDr. Kulhánka z Brna týkajícího se stanovení IgG protilátek proti potravinám bude do návrhu dle bodu 1.1.2018 doplněna změna týkající se výkonů:

                        91199: Stanovení IgA proti potravinovým alergenům ELISA

91211: Stanovení IgG proti potravinovým alergenům ELISA

91215: Stanovení IgG4 proti potravinovým alergenům ELISA

                   A to tak, aby tyto výkony bylo možné použít pouze pro stanovení IgG a IgA protilátek proti gliadinu, resp. pro kontrolu výsledků alergenové imunoterapie.

                   Do návrhu byly zapracovány změny názvů výkonů 91199 a 91211, viz. Příloha zápisu z jednání z ledna 2018. Výkon 91215 bude pozměněn v rámci dalšího balíčku změn.                 

Zápis z jednání:

1.3.2018     Připomínky k návrhu úprav bodu 6 vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů, ve znění pozdějších předpisů – výzva zaslaná Dr. Gotzmannovou 25.3.2018 – byly schváleny per rollam a Dr. Králem posunuty na KVVOPZ k odeslání na MZ ČR

                   V kapitole 6 – Nositelé výkonů v bodu 6.2.5. mají 3. kategorie

                   1. Odb. prac. v lab. metodách po absolvování AKK

                   2. Odb. prac. v lab. metodách po absolvování základního kmene spec. přípravy

                   3. Odb. prac. v lab. metodách se specializovanou způsobilostí                

2.3.2018     Výbor projednal návrh Vzdělávacího programu oboru Alergologie a Klinická imunologie pro lékaře – výchozím materiálem pro další připomínkování bude materiál vypracovaný doc. Andrýsem                 

3.3.2018     Dr. Král informoval o potvrzení účasti zástupců odb. 813 na konferenci Labauto 2018 organizované NASKL, kterou bude dále koordinovat

4.3.2018     Výbor schválil změny v dokumentu „Aprobační zkoušky“ pro odb. prac. v lab. metodách pro potřeby zákona 201/2017 (novely 96/2004).

5.3.2018     Výbor schválil materiál se sumarizací připomínek pro změny v SZV (v návaznosti na bod 1.1.2018).

                   Materiály budou podány na MZ ČR elektronicky Dr. Králem.

6.3.2018     Členové výboru se pokusí získat dostupné informace o aktuálním proplácení výkonů mateřské odbornosti 802 sdílených pro odb. 813 za situace, kdy jsou v příloze smlouvy se ZP vedeny pod odborností 813 nebo 802, příp. další

                   Dle úhradové vyhlášky by měly být výkony odb. 802 propláceny sazbou 0,85 Kč/bod.

Zapsáno dne 21.3.2018

Termín dalšího jednání bude stanoven per rollam.                   

Zapsal: Hinďoš