Zápis z výboru SLI ČSAKI ze dne 21. 4. 2010

 Přítomni (bez titulů): Marečková, Andrýs, Král, Stříž, Lehovcová, Janatková, Skokanová

Omluveni: Lochman

Kontrola zápisu z poslední schůze:

07.09.09 trvá. Na příštím zasedání RAKL přednesou naši zástupci požadavek naší odborné společnosti, že Audit II není podmínkou uznání kvality laboratoře, ale že audit I je pro laboratoře, pokud nemají akreditaci ČIA, pro uznání kvality poskytovaných služeb nejen nezbytný, ale také dostačující. Tento audit je potřeba v pravidelných dvouletých intervalech opakovat, přičemž OS mohou měnit postupně jeho nároky včetně nepodkročitelných minim nebo může laboratoř zvyšovat svou kvalitu absolvováním auditu II NASKL nebo akreditací ČIA podle normy ISO 15189 – projednáno, bude znovu řešeno při příštím zasedání RAKL – viz zápis z 34. jednání RAKL

01.01.10 Výbor SLI pověřil na návrh Dr. Skokanové Dr. Krále, aby na odborné komisi ČIA pro NL přednesl požadavek, aby frekvence dozorových návštěv byla upravena tak, aby byla pro laboratoře únosná (snížení frekvence) - splněno

06.01.10 Výbor schválil poslední verzi dokumentu Validace/Verifikace s drobnými poznámkami. Dr. Lochman a Dr. Andrýs vypracují průvodní dopis a zašlou p. Kotrbatému jako podklad pro příští zasedání RAKL, které se uskuteční 1. 3. 2009 poslední verze odeslána na RAKL- splněno

07.01.10 Dlouhé odezvy v EHK organizovaném SZÚ a jejich špatná organizace bude předmětem připomínek, které jménem SLI připraví ředitelce SZÚ Dr. Lehovcová – připravila dr. Lehovcová spolu s ing. Stiborovou– dopis připraven,odešle dr.Marečková

08.01.10 Výbor SLI se usnesl, že v nepodkročitelných minimech pro odbornost 813 bude s okamžitou platností změněn požadavek na minimální úvazek garanta oboru z 0,5 na 1,0. ČIA bude informovat Dr. Král) a NASKLbude informovat Dr. Andrýs. Dr. Král prověří definici podmínek pro garanta oboru a popř. navrhne její úpravu. Nová úprava bude schválena výborem ČSAKI. Dr Andrýs uveřejní tuto informaci také na webové stránky SLI – schváleno výborem ČSAKI 10.3.2010 –viz také bod 1.04.10

10.01.10 V diskusi k novelizaci zákona 96/2004 Sb., která měla být připomínkována k 15.1.2010, byla akceptována připomínka doc. Stříže, že by v prováděcích vyhláškách k tomuto zákonu měly být přesněji vyjmenovány VŠ a jejich obory, jejichž absolventi mohou vstoupit do AKK. Dr. Lochman předá tuto informaci presidentce KVVOPZ, Dr. Gotzmannové – splněno, ale prozatím nedošlo k dohodě

13.01.10 Dr. Král vypracuje odpověď na stížnost doc. Kučery na neoprávněné omezování frekvence výkonu pro stanovení β2GPI - trvá

01.2.10 Na MZd je možné posílat nové kalkulační listy dr. Ivaně Jenšovské, dr. Marečková zjistí přesné podmínky, jako první budou odeslány nové výkony pro tryptázu, tau protein, 2 kalkulační listy vypracované dr. Slavčevem, návrh na zrušení CRP ELISA, MBL (nutno ověřit cenové náklady) - trvá

02.2.10 dr. Stříž projednal s prof. Jaborem problematiku dvou kodu pro screeningové stanovení protilátek proti tkáňové transglutamináze (negativní a pozitivní výsledek), prof. Jabor slíbil písemné vyjádření - trvá

01.04.10 Výbor SLI pověřil své reprezentanty v RAKL, aby iniciovali otevření jednání s plátci zdravotního pojištění o kvalitě zařízení, která mají různé stupně akreditace tak, aby toto bylo zohledněno v ceně bodu jednotlivých zařízení

02.04.10 Výbor SLI schválil dr. Vrajovou pro funkci posuzovatele ČIA, jako další kandidáti byli navrženi dr. Martínek a dr. Bartoňkovou

03.04.10 Na výzvu posuzovatelů ČIA, že definice garanta odbornosti 813 vzhledem své nejednoznačnosti dovoluje různý výklad, se výbor SLI se znovu zabýval požadavky na garanta odbornosti 813 a provedl drobné stylistické úpravy – viz webové stránky SLI Ctirade prosím o vyvěšení, uprav to prosím podle Vlastíka, ale než to vyvěsíš pošli to ještě všem

04.04.10 dr. Andrýs prověří dokumenty SLI, zda v některých nezůstal požadavek pro výběr systému EQA – vždy vybrat SEKK jako jediný český systém, po vstupu do EÚ již toto omezení není možné

05.04.10 dr. Stříž informoval o jednání odborných společností o změnách v atestačních oborech – pro obor Alergologie a klinická imunologie a další obory byl navrhován nový základní kmen – Laboratorní medicína – OS toto neschválily

06.04.10 Výbor SLI schválil dr. Andrýse jako svého dalšího zástupce pro jednání ČIA

07.04.10 Výbor SLI se zabýval Číselníkem odborností ČIA – nesouhlasí se zařazením nové odbornosti – průtoková cytometrie, doporučuje přejmenovat odbornost HLA serologie na HLA typizaci a vyřadit odbornost serologie infekcí.

08.04.10 Výbor SLI nesouhlasí o možnosti delegování uvolňování výsledků na SŠ pracovníky (dotaz z ČIA)

8.04.10 dr. Král ---- ISO 15189 - to je asi ten předchozí bod?

09.04.2010 Příští zasedání výboru SLI bude xxxx ve 12,00 na UIM 1.LF Karlovo nám. 32, Praha 2