Zápis z výboru SLI ČSAKI ze dne 22.2.2012

Přítomni (bez titulů): Andrýs, Král, Lochman, Janatková, Lehovcová, Stříž, Skokanová
Hosté: Slavčev

Kontrola zápisu z poslední schůze:

08.01.11    trvá. Pracovní skupina RAKL  pro Sdílené kódy se zatím nesešla. Dr. Lochman a Doc. Andrýs zjistí na nejbližším zasedání RAKL, zda bude tato skupina ještě vůbec vyvíjet aktivitu.

03.10.11    trvá. Výbor SLI se znovu zabýval potřebou zařadit do katalogu prací tř.14 také pro VŠ JOP. Dr. Janatková  získá takovýto návrh od zástupce SKB, rozešle tento jejich návrh členům výboru SLI, ti jej budou připomínkovat a konečnou verzi návrhu SLI zašle Dr. Marečková do 31.10.2011 Dr. Gotzmannové, presidentce KVVOPZ. SKB svůj návrh zatím také nevypracovala.

08.10.11    splněno. Na dotaz Dr. Lochmana o možnosti dělení úvazku garanta odbornosti 813, který je v nepodkročitelných minimech 1,0, přijal výbor usnesení, že úvazek lze rozložit do dvou částí, z nichž žádná nesmí být menší než 0.2. Takto budou doplněna i nepodkročitelná minima na webových stránkách SLI (splněno) a bude informován ČIA a NASKL. Zajistí Doc. Andrýs a dr. Král.

09.10.11    trvá. Dr. Lochman předložil výboru návrh dopisu ČHS, v němž se žádá o úpravu sdílených kódů této odbornosti pro odbornost 813 (nahrazení kódu 96183 kódem 96167 a podmínění provádění kódů 96163(96167) a 96315 na pracovišti odbornosti 813 přítomností laborantky s odborností 818. Výbor s textem dopisu po doplnění navrženém Dr. Králem souhlasí a požádal Dr. Marečkovou, aby zajistila u Doc. Petrů zaslání Doc. Čermákovi, předsedovi ČHS. Doc. Čermák odpověděl a předal dojednání doc. Peckovi se zástupci SLI ČSAKI (zajistí dr. Král a dr. Lochman). Doc. Pecka zatím vyjádření nedodal. Bude urgovat Dr. Král.

05.01.22    splněno. Dr. Marečková předložila písemnou žádost sdružení Privalab (nový předseda dr. Loucký) o spolupráci v některých aktivitách tohoto sdružení (např. práce na požadavcích na personální a technické vybavení, kvalitu a definování výkonů a jejich ohodnocení, prosazování společných zájmů u MZ ČR a ZP, vzdělávání a především získávání praktických zkušeností naších a nových, ale i stávajících kolegů). Návrh kladného vyjádření pro předsedu ČSAKI připravil dr. Lochman a Dr. Louckému odeslal doc. Petrů.

06.01.12    splněno. Sjezd ČSAKI 2012:  Prof. Stříž informoval, že se uvažuje o možnosti až 6 workshopů a 2-3 snídaňových symposií, na nichž by se mohla podílet nebo je zajišťovat SLI. Témata musí být teprve navržena. Návrhy témat je nutné zaslat prof. Střížovi nejpozději do 03.02.2012. Témata byla předána v požadovaném termínu prof. Bartůňkové.

07.01.12    splněno viz 02.02.12

08.01.12    splněno. Ing. Vinciková a mgr. Kutějová připravily návrh aktualizace www stránek SLI týkajících se validace a verifikace a zaslali k revizi a ke schválení výboru SLI 21.1.2011. Členové výboru projednají korespondenčně.

01.02.2012  Prof. Stříž informoval, že poslal 21.2. paní Vávrové na IPVZ logbook pro PGV VŠ nelékařů v oboru alergologie a klinická imunologie, který do té doby ležel na MZd. Tento logbook bude vytištěn IPVZ a distribuován zainteresovaným osobám.

02.02.2012   Postavení EHK v systému kontroly kvality. (zpracuje Dr.Lochman)

03.02.2012  Call centra (Dr. Skokanová)

04.02.2012  Výbor SLI navrhuje, aby cyklus IFT zajišťovala v příštích letech spolu s Dr. Marečkovou Dr. Vokurková. Tak bude informován i ing. Budina (SEKK).

05.02.2012  Výbor SLI zhodnotil návrhy doc. Andrýse na změny v navrhované kultivaci Seznamu výkonů garantovaných OS 813. Doc.Andrýs požádal členy výboru, aby mu své připomínky k projednávaným dokumentům zaslali co nejdříve, nejpozději do konce února 2012.

06.02.12    doplní Dr. Král laborantky

zapsal: Dr. Lochman