Zápis ze zasedání výboru SLI ČSAKI ze dne 23. 1. 2015

 

Přítomni (bez titulů): Král, Stříž, Andrýs, Šipka, Lochmanová
Omluveni: Čechurová, Hinďoš

Jednání výboru:

Kontrola zápisu z poslední schůze:

02.04.14     Trvá. Na základě získaných informací ad. bod 07.01.14 a 01.06.14  budou revidována stávající doporučení SLI ČSAKI. Revizi  dokumentů pro validaci a verifikaci  zajistí Vincíková a Kutějová,  doporučení pro akreditaci a zápis ze setkání posuzovatelů zajistí Šipka

4.10.14       Splněno. Projednána žádost Ing. Novákové z Thomayerovy nemocnice ohledně výjimky pro garanta pro odb. 813. SLI bude požadovat dodatečné informace týkající se statutu laboratoře, vykazovaných výkonů a naplnění personální vyhlášky. Sestaví Dr. Král. Na základě dodatečných informací bude o žádosti rozhodnuto. Chybí kopie písemné odpovědi do archivu SLI.

5.10.14       Splněno. Projednán dotaz doc. Adama týkající se násobného vykazování výkonu 91413. Podle platného kalkulačního listu je výkon vázán na jednu třídu protilátek a jeden typ proteinu, takže z formálního hlediska je opakované vykazování přípustné. Výbor se nicméně shodl, že se úpravou kalkulačního listu bude zabývat.Odpověď na žádost sestaví Dr. Král. Chybí kopie písemné odpovědi do archivu SLI.

5.12.2014   Splněno. Projednán zápis z 52. jednání RAKL ze dne 1.12.2014. K bodu 4., který se týká specializační přípravy vysokoškolsky vzdělaných odborných pracovníků ve zdravotnictví, vyjádřil výbor souhlasné stanovisko. Tj. podpoří možnost nahrazení stáže na akreditovaném pracovišti nukleární medicíny stáží na jiném akreditovaném pracovišti, které provádí imunochemické metody s izotopovou detekcí.

Bodem 5. dle zápisu z RAKL ohledně personálních minim pro zajištění kvalitního provozu se bude výbor SLI dále zabývat. Andrýs připraví formulář, osloví se dobrovolníci z našeho oboru s žádostí o vyplnění dat, zejména členové výboru SLI.

7.12.2014   Trvá. Výbor pověřil Ing. Hinďoše k vypracování stanoviska k možnosti uznávání kvalifikace laboratorních pracovníků (laborantů a laborantek) jiných odborností pro naplnění požadavků personální vyhlášky pro laboratoř odbornosti 813. Nemáme kompetenci, ale podpoříme pro MZ ČR. Stříž a Král doplní stanovisko a Hinďoš zajistí vyvěšení na web laborantů. Zvážit další možnosti školicích míst pro laboranty a VŠ

Zápis z jednání:

1.1.2015     Zpráva z jednání posuzovatelů ČIA a NASKL, viz samostatný dokument

2.1.2015     Projednání problémů u cyklu EHK EBV organizovaného SZÚ (viz. emaily od V. Krále z 9.1.2015 (19:52 a 21:53 hod.)). Bereme na vědomí, Král bude v tomto smyslu informovat ČIA. Zvážit vytvoření nového paralelního cyklu EKK pro imunochemické stanovení ASLO u SEKK, bude v 06/2015 projednáno na supervizorech SEKK.

3.1.2015     Úhradová vyhláška pro rok 2015 – budeme se snažit o vstup OS do řádného připomínkovacího řízení?

Pozdě bycha honit, je již pozdě. Výrazné restrikce pro laboratoře, body nad limit nebudou zaplaceny. Král jednal s ing. Šustkovou , pokud nebude subjekt souhlasit s proplácením, může požádat o revizi proplácení ale bude to pouze pro 2015. Problematiku je nutné otevřít na RAKL, zajistí Hinďoš a Andrýs

4.1.2015     Definice imunologické laboratoře. Diskuse proběhla na výboru ČSAKI. Požadované úpravy budou provedeny. Doc. Petrů upraví definici stylisticky a gramaticky. Členové výboru ČSAKI chtěli doplnit další analyty, byť málo četné . Je to klinická definice nebo laboratorní definice? Definitivní znění bude odsouhlaseno na příští schůzi SLI v únoru 2015. Po úpravě bude dokument vystaven na www s tím, že se jedná o pracovní verzi platnou do 03/2015.

5.1.2015     Diskutována otázka protilátek IgG a IgA proti potravinám. Laboratoře toto řešit nemohou, lékaři tuto diagnostiku požadují. Byl vysloven požadavek na řešení od výboru ČSAKI cestou postupné edukace. Na schůzce supervizorů bylo dohodnuto, že Andrýs písemně osloví výbory pediatrické a gastroenterologické společnosti jako hlavních žadatelů tohoto vyšetření a požádá o stanovisko. Výkony 91211 a 91199 slouží také pro stanovení protilátek proti gliadinu a deamidovanému gliadinu, což je třeba vzít v úvahu při změnách těchto výkonů. Podobná situace je s výkonem 91215 (Stanovení IgG4 proti potravinovým alergenům ELISA). Je třeba zjistit stanovisko výboru ČSAKI k tomuto typu protilátek. Na příštím jednání výboru ČSAKI zjistí Král.

6.1.2015     Jednání SLI a supervizorů SEKK. Viz samostatný dokument

7.1.2015     Byl podán dotaz na MZ na PS pro Seznam zdravotních výkonů, zda je možné upravovat stávající Seznam. Dr.Pokorný odpověděl, že cca 1x měsíčně probíhá jednání PS.  Andrýs nachystá návrh změn do příští schůze SLI.

8.1.2015     Naše OS bude usilovat o získání místa experta v EHK pro likvor SEKK, bude osloven Dr. Zeman Ostrava.

9.1.2015     D. Kracík z nemocnice Liberec informuje, že nemá atestovanou imunologickou  laborantku. Výbor SLI (Stříž) podpoří řešení jako v bodě 7.12.2014.

10.1.2015   Dr. Horové skončila roční výjimka pro Mgr. Šoukalovou, žádá o prodloužení. Výjimka prodloužena o jeden rok a v té době bude již mít splněny požadavky.

11.1.2015   U výkonu 91197 (Stanovení cytokinu ELISA) je ve stávajícím Seznamu frekvenční omezení „Bez omezení“, nicméně pojišťovny uplatňují omezení navrhované do nového Seznamu 4/1 den pro jeden cytokin. Matrice (např. likvor, sérum) není vyřešena.

12.1.2015   Hindoš zašle členům výboru SLI smlouvu s odborností 802 z roku 1996 s přílohou výkonů, kdy jim naše odbornost převedla výkony antiinfekční serologie do správy s podmínkami, které se nyní snaží obejít. Zároveň písemně pošle na výbory biochemické a hematologické  společnosti naše požadavky na úpravu sdílení, které jsme připravili a řešili na Komisi pro sdílené výkony při RAKLu.

13.1.2015   Výbor žádá tajemníka, aby nadále všechna stanoviska, doporučení a rozhodnutí upravoval jednotně, pokud možno v řízené podobě na hlavičkovém papíře, s razítky a podpisy, s vyznačením platnosti  a datumu schválení.

 

Zapsáno dne 23.1.2015
Termín dalšího jednání bude stanoven per rollam.  

 

Únorový termín 25.2.2015
Březnový termín 18.3.2015

               

Zapsal:Šipka