Zápis ze zasedání supervizorů SEKK pro odbornost 813 s výborem SLI ČSAKI ze dne 23.1.2015

 

Přítomni: SLI ČSAKI (bez titulů): Král, Šipka, Andrýs, Lochmanová, Stříž
Supervizoři SEKK (bez titulů): Král, Drahošová, Andrýs, Lochman, Martínek, Stiborová, Pohořská, Marečková,
Omluveni: Půtová, Maisnar, Vávrová, Malířová, Lysák, Říhová, Vencovský, Vokurková

Kontrolní cyklus AT:

Vyskytly se problémy s diagnostiky firmy Abbot, firma je řeší. Ve FN Hradec Králové bylo rozhodnuto o přesunu protilátek ATPO a ATG z UKIA na UKBD. Tím vzniká problém s přípravou vzorků pro další cykly AT. Dr. Drahošová zajistí vzorky pro cyklus AT1/2015 i AT2/2015. Zjistí možnost přípravy vzorků ve spolupráci s biochemií. Pokud to nebude možné, je třeba hledat nového supervizora. Byla diskutována možnost kooperace s biochemickou společností pod naší garancí.

 

Kontrolní cyklus AIM:

Diskutovány úpravy slovního hodnocení typu fluorescence, bylo rozhodnuto zatím nic neměnit. U parametru ANCA navrženo zrušení kvantitativního výsledku v podobě titrů. Dále bylo rozhodnuto zrušit stanovení na formalínem fixovaných  granulocytech a nahradit dle evropského vzoru pouze dotazem zda byla reaktivita potvrzena na tomto substrátu. Dr. Drahošová požádala o pomoc při získávání pozitivních vzorků na protilátky proti  nukleozómům.

 

Kontrolní cyklus AIH:

Dr. Lochman oznámil, že chce ukončit svoje působení v SEKK. Dále by zajišťoval dr. Martínek sám. Byla diskutována spolupráce s pracovišti, které se zabývají transplantologií (IKEM nebo Brno). Byl požádán prof. Stříž o pomoc. Ten prohlásil, že nemá personální kapacity, ale bude to ještě zvažovat alespoň v podobě odborného dohledu. Byla diskutována možnost nákupu komerčního materiálu. Supervizoři budou kontaktovat ing. Budinu.

ANCA pilotní studie proběhne ještě v roce 2015, bude oddělena od AIH jako samostatný nepovinný cyklus typu konsensuální studie. Distribuce bude současně s AIH. Budou pozměněny a zjednodušeny výsledkové dotazníky.

 

Kontrolní cyklus IDDM:

Dr. Lochman ukončuje svoji účast i v tomto cyklu. Bylo diskutováno oslovení specializovaného pracoviště z Motola pro další spolupráci. Supervizoři zajistí pozvání zástupce tohoto pracoviště na jarní jednání supervizorů do Pardubic. Z cyklu IDDM bude vyřazen parametr ICA.

 

Kontrolní cyklus IFT:

Bez problémů kromě HLA B27, kde byla diskutována použitelnost kitů od různých výrobců. Kit od BD není pro fixované vzorky problém. Supervizoři přislíbili v budoucnu zařazení komplikovanějších vzorků. Vzorky pro HLA-B27 by měly být předem konfirmovány PCR, cyklus by potom měl cílovou hodnotu dle PCR a ne konsensuální.

 

Kontrolní cyklus IGIT:

Diskutována otázka protilátek IgG a IgA proti potravinám. Laboratoře toto řešit nemohou, lékaři tuto diagnostiku požadují. Byl vysloven požadavek na řešení od výboru ČSAKI cestou postupné edukace. Supervizor zajistí písemné oslovení pediatrické a gastroenterologické společnosti jako hlavních žadatelů tohoto vyšetření. Byl vysloven požadavek na zařazení typizace HLA DQ2 a DQ8 k cyklu IGIT. SEKK tyto zkoušky nenabízí, supervizor zjistí možnosti zavedení.

 

Kontrolní cyklus TIE:

Ve vzorcích byly problémy se  sraženinami, bylo již vyřešeno. Jinak bez připomínek

 

Kontrolní cyklus SIE:

Cyklus běží ve spolupráci s RfB bez problémů. Supervizorka byla pověřena, aby se spolu s ing. Budinou  pokusila získat data za ČR pro statistickou analýzu.

 

Kontrolní cyklus RF:

Dr. Půtová komunikovala korespondenčně mailem. Bylo diskutováno přidání nového parametru, protilátek proti citrulinovanému vimentinu (Anti MCV). Bude řešeno dotazem u laboratoří. Pokud bude zájem, dr. Půtová zajistí.

 

Kontrolní cyklus APLA:

Bez připomínek, zvážit rozšíření cyklu směrem k diagnostice neplodnosti.

 

Kontrolní cyklus GP:

Bez připomínek.

 

Kontrolní cyklus CD34:

Bez připomínek.

 

Různé:

Pilotní cyklus diagnostika MGUS a MM pomocí průtokové cytometrie byl ukončen. Kontakt s dr. Říhovou byl přerušen. Odborná společnost má zájem na dalším pokračování spolupráce. Dr. Andrýs se pokusí oslovit dr. Říhovou a dohodnout další postup.

Bylo diskutováno zařazení nového analytu, kalprotektinu ve stolici. Dr. Andrýs osloví dr. Malíčkovou a ing. Hinďoše s žádostí o spolupráci. Tento parametr by byl pravděpodobně zařazen do IGIT s tím, že by byl do tohoto cyklu zařazen další supervizor.

Byl vznesen požadavek na zařazení stanovení ASLO do systému SEKK. Bude projednáno na jarní schůzce supervizorů. Pravděpodobný supervizor pro tento nový cyklus by byl někdo z Ústí nad Labem. Upřesní dr. Král.

Diskutovány likvorové cykly CSFB, CSFK, CSFC, CSFF s ohledem na personální konflikty mezi doc. Adamem a ing. Kelbichem. Naše OS bude usilovat o získání vlivu na tyto kontrolní cykly cestou získání místa experta. Bude osloven  dr. Zeman z Ostravy.

 

Dne 23.ledna 2015                                                Zapsal Oldřich Šipka