Zápis z výboru SLI ČSAKI ze dne 23. 9. 2009

Přítomni (bez titulů): Marečková, Lochman, Andrýs, Král, Skokanová, Stříž, Lehovcová, Janatková

Kontrola zápisu z poslední schůze:

02.03.09 splněno. Prof. Palička zaslal údajně aktuální seznam Sdílených kódů k diskusi OS, aby mohl být projednán na zasedání RAKL 5.10. Připomínky SLI viz 01.03.09 budou zaslány prof. Paličkovi Dr. Lochmanem před zasedáním RAKL.

05.04.09 splněno. Dr.Skokanová a Dr.Vlčková doporučují, aby k akreditaci podle ČSN EN ISO 15189 laboratoře přednostně přihlašovaly metody, které procházejí systémem externího hodnocení kvality (SEKK, SZÚ, zahraniční systémy např. Instand, ale i některé firemní systémy - např.Cequal - BD, Euroimmun, aj). Výbor SLI s tímto návrhem souhlasí.

01.05.09 trvá. Dr. Andrýs a Dr. Král zaktualizují a připraví pro ZP návrhy kalkulačních listů pro vybrané výkony a dohodnou termín jejich předložení na MZd (viz 01.10.08 a 02.10.08)

04.05.09 splněno. Dr. Lochman navrhl na zasedání RAKL 29.6., zda by nebylo možné uvažovat o systémovém zajištění vyšetřování vzácných analytů (výběr laboratoří OS, svozová služba, viz 01.04.09). Zatím žádná odezva.

02.09.09 splněno. Návrh SLI na zajištění screeningu celiakie byl schválen výborem ČSAKI a vyjádření zasláno prof. Fričovi a doc. Keilovi. Dr. Marečková informovala, že pro výkony prováděné v tomto screeningu musí být vypracovány nové kódy. Vypracuje dr. Andrýs, jakmile bude vyzván skupinou pro screening celiakie (prof. Frič).

04.09.09 splněno. Dr. Andrýs vyvěsil výsledky voleb do SLI na webové stránky SLI

05.09.09 splněno. Doc. Petrů se obrátil na výbor SLI s problematikou povinné dvouleté praxe lékaře po atestaci v oboru 207 v laboratoři, pokud chce vykonávat garanta v oboru 813. Výbor SLI na této podmínce trvá a nadefinuje náplň této dvouleté praxe. Zodpovídá Dr. Král a doc. Stříž. Výbor ČSAKI tuto podmínku na svém zasedání 10.9. souhlasil.

06.09.09 splněno. Výbor SLI zvolil za zástupce ČSAKI do RAKL na další dva roky Dr. Lochmana a Dr. Anrýse. Dr. Marečková o tom bude informovat předsedu ČSAKI, který tyto zástupce nahlásí oficiálně předsedovi RAKL prof. Paličkovi.

07.09.09 trvá. Dr. Král konstatoval, že formulace bodu 4 a 5 zápisu ze 31. zasedání RAKL je nejasný. Z těchto bodů by mělo jasně vyplynout, že audit I je pro laboratoře, pokud nemají akreditaci ČIA, pro uznání kvality poskytovaných služeb nezbytný, ale také dostačující. Tento audit je potřeba v pravidelných (dvouletých?) intervalech opakovat, přičemž OS mohou měnit postupně jeho nároky včetně nepodkročitelných minim nebo může laboratoř zvyšovat svou kvalitu absolvováním auditu II NASKL nebo akreditací ČIA podle normy ISO 15189.

08.09.09 změna a trvá. Dr. Král informoval, že po konzultaci s presidentkou KVVOPZ dr. Gotzmannovou, zjistil, že vznášet požadavky na zařazování pracovníků do platových tříd nepřísluší OS a tedy ani RAKL, ale měly by ji vznést odbory. K tomu je zapotřebí vypracovat rozklad a náplň pro tř. 14 pro VŠ (zatím max. tř.13) v katalogu prací. Dr. Lochman přislíbil, že se pokusí takovéto podklady připravit..

01.10.09 SLI ČSAKI jednoznačně považuje za jediný platný výchozí dokument pro diskusi o sdílených výkonech „Seznam laboratorních výkonů se souhlasem autorských laboratorních odborností k vykazování dalšími odbornostmi“, který vyšel ve Zpravodaji VZP ČR 1/1999 a který je výstupem dlouhodobých jednání oborů komplementu, které koordinoval prof. Palička. Tento Seznam mohl být podle názoru SLI rozšiřován, doplňován a měněn pouze v rámci výstupů z PS2 a dohodovacích jednání k novelám Sazebníku, které proběhly od r. 1999. U sporných případů je nutné, aby tyto dohody byly doloženy. Podklady pro diskusi k zaslanému dokumentu „Doporučení sdílení jednotlivých kódů výkonů laboratorních odborností“, který byl zaslán prof. Paličkou k připomínkování, pokud bude na zasedání RAKL 5.10. diskutován, jsou předmětem přílohy tohoto zápisu.

02.10.09 Dr. Marečková navrhl konzultovat s prof. Zimou problematiku sdílení kódu pro stanovení IgE, až se vyřeší aktualizace sdílených kódů obecně, tak jak o ní v současné době probíhá diskuse (viz bod 01.10.09)

03.10.09 Doc. Stříž předložil a prodiskutoval program PGV včetně Logbooku pro obor Laboratorní imunologie pro VŠ nelékaře, který zašle vedení IPVZ ke schválení a bude součástí materiálu podávaných k akreditačnímu procesu pro obor Laboratorní imunologie IPVZ.

04.10.09 Zástupci do VR SEKK jsou za ČSAKI Dr.Král a vedoucí NRL (dr. Andrýs).

05.10.09 Předsedou výboru SLI byla zvolena Dr. Marečková, místopředsedou Dr. Král a tajemníkem Dr. Lochman

06.10.09 Příští schůze výboru SLI se bude konat na Karlově nám. 32, ve středu 11.11. ve 13:00

Zapsal: dr. Lochman


Připomínky SLI ČSAKI k dokumentu „Doporučení sdílení jednotlivých kódů výkonů laboratorních odborností“

            802 lékařská mikrobiologie

SLI požaduje navíc ke sdílení kódy:

82241 IN VITRO STIMULACE T LYMFOCYT°U SPECIFICKY MI ANTIGENY S NASLEDNOU SEMIKVANTITATIVNI´ NEBO KVANTITATIVNI DETEKCI´ PRODUKCE INTERFERONU. Zdůvodnění: jedná se o klasický test buněčné imunity, který by měla garantovat odbornost 813. V aktuálním kalkulačním listě je již údajně sdílen.

82039 PříMý PRůKAZ MIKROORGANISMU NEBO JEHO IDENTIFIKACE METODOU DNA SONDY NEBO RIBOTYPIZAC´I BEZ AMPLIFIKACE (MIMO MYKOBAKTERIí)

82041 PRůKAZ DNA MIKROORGANISMU V KLINICKéM MATERIáLU HYBRIDIZAčNí SONDOU S AMPLIFIKACí

82043 PRůKAZ RNA MIKROORGANISMU V KLINICKéM MATERIáLU HYBRIDIZAčNí SONDOU S AMPLIFIKACí (NAPř . METODOU

„NASBA“ – NUCLEIC ACID SEQENCE BASED AMPLIFICATION)

Zdůvodnění: Průkaz DNA evnt. RNA mikroorganismu patří mezi základní vyšetření, která by měla laboratoř u některých typů infekcí poskytovat. Amplifikační metody, především PCR, patří již dnes mezi metody, které by měly imunologické laboratoře nabízet. Nejde o to, aby se i v imunologických laboratořích prováděla kompletní mikrobiologická diagnostika. Ale laboratoře, které provádějí agens, kde jsou již metody molekulární biologie poměrně dobře zvládnuty a je u nich realizován i u nás systém EHK (např. VH, CMV) by měly mít možnost tuto dg provádět.


            813 laboratoř alergologická a imunologická

kódy 91343 (průkaz anti-thyreoidálních protilátek aglutinací a 91345 Průkaz protilátek proti mikrosomální frakci štítné žlázy jsou připraveny ke zrušení. Dnes jsou stanovovány autoprotilátky v diagnostice autoimunitních onemocnění štítné žlázy pod jinými kódy autorské odbornosti 815. Ty by měly být pro odbornost 813 sdílené.

Kód 91493 Imunoanalytické stanovení autoprotilátek proti specifickým antigenům jaterní tkáně by neměl být jako sdílený pro odbornost 801. Izolovaná diagnostika, event. screeningová diagnostika těchto analytů imunoanalytickými technikami (imunoblot, ELISA, ALBIA) bez screeningu event. konfirmace metodami IIF může vést k závažným diagnostickým omylům, což lze dokumentovat. Metody IIF pro dg autoprotilátek nemá odbornost 801 sdíleny a neprovádí je.

815 laboratoř nukleární medicíny

kód 93113 IgE (RIA) by měl být zrušen a nahrazen kódem 91189 STANOVENÍ IgE (autorská odbornost 813) s recipročním sdílením.

Odbornost 813 by měla mít sdílení ještě kódy 93145 C-PEPTID, 93185 TRIJODTHYRONIN CELKOVÝ (TT3), 93187 TYROXIN CELKOVÝ (TT4), 93189 TYROXIN VOLNÝ (FT4), aby i na imunologických pracovištích mohla být prováděna komplexní základní diagnostika štítné žlázy a 1T DM (IDDM).

Kód 93219 INZULÍN PROTILÁTKY by měl být rekalkulován a upraven definičně, poněvadž jiné imunoanalytické metody než RIA (IRMA) nedávají dnes zatím prokazatelně validní výsledky.