Zápis ze zasedání výboru SLI ČSAKI ze dne 24.3.2013

Přítomni (bez titulů): Král, Janatková, Stříž, Marečková, Andrýs, Lehovcová, Lochman, Skokanová

Kontrola zápisu z poslední schůze:

01.09.12 trvá. Dr. Král projedná na jednání komise pro medicínské laboratoře ČIA technické řešení provádění „akreditací“ českých HLA laboratoří prostřednictvím IKEM. Týká se laboratoří, které nemají mezinárodní akreditaci. Celkem je v ČR 5 takovýchto laboratoří.

03.01.13 viz 01.03.13 

04.01.13 splněno. Dr. Král zaslal členům výboru SLI dopis s odpovědí MZd na nutnost uvádět na žádankách všechny údaje vyjmenované vyhláškou 306/2012 Sb. Musí být řešeno lokálně.

08.01.13 trvá. Dr. Král prověří na ČIA oprávněnost udělení akreditace pro nesdílené výkony odbornosti 813 hematologickému oddělení nemocnice Karviná. (08.09.12 podala hematologie NsP Karviná  dotaz, zda jejich kádrové zajištění dovoluje provádět na jejich pracovišti nesdílené kódy odbornosti 813. Odpověď vypracoval Dr. Král a sdělil v ní, že pokud splňují minimální nepodkročitelná minima naši OS, což z žádosti nevyplývá, pak ano.). Nové informace nemáme.

10.01.13 trvá. Doc. Pecka zaslal Dr. Královi návrh aktualizace sdílených kódů mezi OS 813 a OS 818. Výbor SLI konstatoval, že předložený návrh hematologů je pro naši OS systémově nepřijatelný a je ho zapotřebí revidovat. Jednáním je pověřen Dr. Král.

13.01.13 trvá. Výbor SLI požádal dr. Vlčkovou, aby připravila návrh změn v „Definici imunologické laboratoře“ s cílem vytvořit seznam základních vyšetření doporučených pro akreditační řízení a dále seznam doplňkových vyšetření, obtížně akreditovatelných. Materiál je příprava na jednání o úhradě výkonů, které laboratoře nemají uvedeny v příloze k Osvědčení o akreditaci.

13.01.13 trvá. Mgr. Martínek nabídl, že navrhne metodiku vykazování problematických výkonů, jako jsou bloty, cytometrie,  příp. další. Výbor aktivitu vítá.

02.02.13     trvá. Výbor SLI informoval ing. Zdílnu (ČIA) o některých problémech, které se vyskytly během akreditačních řízení (hematologie NsP Karviná, Citylab) a hlavně o situaci kolem požadavku VZP, aby laboratoř oznámila spektrum akreditovaných metod a také plánované úhradě v závislosti na akreditovaných metodách. Ing. Zdílna za ČIA slíbil, že situaci s VZP projednají13.02.13. Zpráva o výsledcích tohoto jednání zatím není SLI k dispozici. Uegovat bude Dr. Král.

01.03.13 Na dopis MZd č. MZDR 1628/2013/DZP ze dne 15.1.2013 reagoval výbor tak, že neplánuje dělat žádné změny v podaných a schválených návrzích pro nový Seznam výkonů a upozorňuje MZ na nutnost navýšit paušály přímého materiálu u všech výkonů o DPH, které v tomto roce dosáhlo základní sazby.. MZd naše připomínky přijalo a výbor SLI čeká se na jeho vyjádření. Dr. Lochman a doc. Andrýs budou na příštím zasedání RAKL apelovat, aby tyto nesrovnalosti  řešila také RAKL. Vyřizuje Doc. Andrýs.

02.04.13 Dr. Král se zúčastnil a referoval o výsledcích schůzky vedoucích pracovníků ČIA, RAKL a NASKL, která se uskutečnila dne 21.2.2013. Má se sejít skupina, která vypracuje a sdělí pravidla, jak mají přistupovat ZP k navazování smluv a laboratorními klienty. Za naši OS jmenuje zástupce do této skupiny výbor SLI.

03.04.13 Výbor SLI musí urychleně vyřešit postavení a aplikaci EHK v laboratořích odbornosti 813. Výbor zaujme stanovisko, až bude oficiálně dostupný zápis z jednání ČIA, týkající se této problematiky. Bude projednáno také na příštím zasedání supervizorů SEKK 30.5.

04.03.13 Mgr. Kovářová (prof. Hájek) požádala SLI, zda by zaštítila zavedení nového cyklu pro fenotypizaci myelomových buněk. SLI a SEKK s tímto návrhem souhlasí.

05.03.13 Realizovat kontrolní cyklus pro kontrolu leukemií průtokovou cytometrií má zájem také Dr. Marinov (ÚHKT) a oslovil také již několik laboratoří. Výbor SLI by s touto aktivitou souhlasil, pokud tyto kontrolní cykly budou zařazeny pod SEKK a budou pod kontrolou SLI, přestože toto pracoviště se hodlá pro tyto cykly akreditovat jako pracoviště oprávněné takovéto cykly samostatně organizovat. Navíc bude nutno koordinovat s aktivitou Mgr. Kovářové.

06.03.13 Výbor projednal postoj SLI k personální vyhlášce. Laboratoře 813 musí splňovat vyhlášku 99/2012 Sb. a nepodkročitelná minima OS, což deklarovaly uznávat jak ČIA a NASKL, tak zdravotní pojišťovny. Vyjádření SLI bude vyvěšeno na jejich webových stránkách 1.6.2014 s odkladným plněním od 1.12.2012.

07.03.13 Dr. Janatková upozornila, že by se akreditační orgány měly trvale zaměřovat na dodržování preanalytické fáze zvláště u převážených vzorků. 

08.03.13     Příští zasedání výboru SLI bude dne 2. 7. 2013 od 13:30 hod. na ÚIM, Karlovo nám. 32
 

Zapsal: Dr. Lochman