Zápis ze zasedání výboru SLI ČSAKI ze dne  24.5.2017

Přítomni (bez titulů): C. Andrýs, V. Král, I. Stříž, M. Hinďoš, O. Šipka, A. Lochmanová

Omluveni: M. Průcha

Kontrola zápisu z poslední schůze:

2.1.2017  Trvá. Mgr. Šipka na podkladě první verze seznamu již v ČR akreditovaných výkonů odb. 813 připraví upravenou verzi seznamu k vyvěšení na stránky SLI. Seznam je nutno převést na tabulku a rozdělit na tematické celky podle analytů.

11.1.2017  Trvá. Výbor SLI projednal úvahu o vytvoření doporučení pro interpretaci fluorescenčních obrazů na HEp-2 buňkách. Problematikou se bude zabývat na dalších jednáních, zejména z důvodu existence různých, českých či zahraničních doporučení.

1.2.2017  Trvá. V návaznosti na 9.10.2016 osloví výbor SLI Expertní skupinu MZ pro celiakální sprue (vedenou prof. Fričem) ohledně aktualizace stávajících doporučení, která zcela neodpovídají současným mezinárodním doporučením ESPGHAN (poslední verze je z roku 2012). Návrh oslovení připraví doc. Andrýs

6.2.2017  Trvá. Ing. Hinďoš byl pověřen přípravou vstupních materiálů pro jednání o změně frekvencí výkonů odbornosti 813 v SZV – zdrojem dat bude kultivovaný sazebník (aktuální verze v databázi MZ)

1.3.2017  Splněno. Projednáno znění odpovědi na dopis MUDr. Šustkové (VZP) ohledně specifikace nových výkonů v SZV a navržení orientačního převodníku. Po zapracování navržených změn Ing. Hinďoš odešle dopis Dr. Královi k podpisu a odeslání. Dopis byl odeslán, čeká se na (případnou) reakci.

5.3.2017  Trvá. Projednán zápis z jednání OKML ze dne 2.3.2017. Dr. Král se ohledně bodů 6 a 7 tohoto zápisu obrátí s dotazem na Ing. Lochmanovou z ČIA.

Zápis z jednání:

1.5.2017  V návaznosti na bod 2.3.2017, 4.2.2017 a 6.2.2017 zápisu se ve vztahu k novele, kterou se vydává sazebník pro rok 2018, výbor SLI shodl na následujícím postupu:

Vzhledem k tomu, že kultivace pro odbornost 813 v návrhu vyhlášky, kterou se vydává Sazebník výkonů, implementována není, bude na PS MZ ČR k SZV zaslán po upravení materiál s navrhovanými změnami. Dodatečné připomínky do materiálu zapracuje Ing. Hinďoš.

2.5.2017  V návaznosti na jednání supervizorů odbornosti 813 ze dne 19.1.2017 (bylo součásti jednání SLI), ve vztahu k bodu 11.1.2017 zápisu a dále dle výstupu jednání supervizorů SEKK pro odb. 813 ze dne 17.5.2017 a následně obdrženého dopisu od supervizora cyklu Autoimunitní hepatopatie, Dr. Martínka, výbor projednal problematiku expertních pracovišť a strategie vyhodnocování obrazů ANA na HEp2 buňkách pro tento cyklus (stanovení má v rámci tohoto cyklu svoje místo, ale vzhledem k opakovaně nedosaženému konsenzu během pilotních cyklů bylo od dalších cyklů do vyřešení problému upuštěno). Bylo určeno 5 expertních pracovišť v ČR (včetně pracoviště organizátora), které se porovnání zúčastní. Organizací byl pověřen Dr. Martínek ze ZÚ Ostrava. V rámci těchto cyklů bude hodnocena pouze přítomnost/nepřítomnost fluorescence.

3.5.2017  Mgr. Šipka byl pověřen přípravou materiálu, který bude přednesen v rámci připravovaného semináře ČIA (Akreditace zdravotnických laboratoří - zkušenosti s plněním odborných požadavků, 13.6.2017), který by měl zahrnovat příspěvky všech odborností.

Zapsáno dne 24.5.2017

Termín dalšího jednání bude stanoven per rollam.                    

Zapsal: Hinďoš