Zápis ze zasedání výboru SLI ČSAKI ze dne 25.2.2015

Přítomni (bez titulů): Král, Stříž, Andrýs, Hinďoš, Lochmanová
Omluveni:                   Čechurová, Šipka
 
Jednání výboru:
 
Kontrola zápisu z poslední schůze:
      
02.04.14 Trvá. Na základě získaných informací ad. bod 07.01.14 a 01.06.14  budou 
revidována stávající doporučení SLI ČSAKI. Revize  dokumentů pro Validaci a verifikaci- zajistí Vincíková a Kutějová,  doporučení pro akreditaci, zápis ze setkání posuzovatelů- Šipka
 
7.12.2014 Trvá. Výbor pověřil Ing. Hinďoše k vypracování stanoviska k možnosti uznávání kvalifikace laboratorních pracovníků (laborantů a laborantek) jiných odborností pro naplnění požadavek personální vyhlášky pro laboratoř odbornosti 813. Po odsouhlasení bude stanovisko vyvěšeno na stránkach SLI ČSAKI a ev. i na stránkách sekce imunologických laborantů při ČSAKI JEP.
 
5.1.2015 Trvá. Diskutována otázka protilátek IgG a IgA proti potravinám. Laboratoře toto řešit nemohou, lékaři tuto diagnostiku požadují. Byl vysloven požadavek na řešení od výboru ČSAKI cestou postupné edukace. Na schůzce supervizorů bylo dohodnuto, že Andrýs písemně osloví výbory pediatrické a gastroenterologické společnosti jako hlavních žadatelů tohoto vyšetření a požádá o stanovisko. Výkony 91211 a 91199 slouží také pro stanovení protilátek proti gliadinu a deamidovanému gliadinu, což je třeba vzít v úvahu při změnách těchto výkonů. Podobná situace je s výkonem 91215 (Stanovení IgG4 proti potravinovým alergenům ELISA). Je třeba zjistit stanovisko výboru ČSAKI k tomuto typu protilátek. Na příštím jednání výboru ČSAKI zjistí Král.
 
10.1. 2015 Dr. Horové skončila roční vyjímka pro Mgr. Šoukalovou, žádá o prodloužení. Souhlas opět o jeden rok a v té době bude již mít splněny požadavky.  
 
Zápis z jednání:
 
1.2.2015 K bodu 2.1.2015 (problém u cyklu EHK EBV organizovaného SZÚ): výbor vzal na vědomí stanovisko ředitelky SZÚ, které informovalo o proběhlém auditu na SZÚ s uspokojivým výsledkem. Pro EHK EBV lze nicméně zvážit účast v cyklech zahraničních poskytovatelů.
 
2.2.2015 Ve shodě se zápisem supervizorů EKK, které proběhlo při jednání SLI ČSAKI v lednu 2015 bude podnět k vytvoření cyklu EHK pro imunochemické stanovení ASLO projednán v červnu 2015 na jednání supervizorů SEKK.
 
3.2.2015 Na jednání RAKL bude přednesen návrh na společný postup jednání laboratorních odborností v případech, kdy jsou na MZČR projednávány úpravy předpisů, které se dotýkají všech odborností.
Podle vyjádření předsedy RAKL nelze postupovat společně pro obory komplementu v situaci, kdy jsou požadavky jednotlivých odborných společností více či méně odlišné.
 
4.2.2015 V návaznosti na bod 7.1.2015 byly projednány možné dodatečné zásahy do kultivovaného sazebníku (zařazení alergenových komponent ev. multiplexových stanovení a pod.). Návrhy a podněty shromažďuje doc. Andrýs. 
 
5.2.2015 Dr. Stiborová byla výborem schválena jako posuzovatel NASKL
 
6.2.2015 Ing. Hinďoš byl pověřen přípravou dokumentů pro započetí jednání s ostatními odbornostmi stran sdílení výkonů
 
Zapsáno dne 25.2.2015
 
Termín dalšího jednání bude stanoven per rollam.  
 
Zapsal: Hinďoš