Zápis z výboru SLI ČSAKI ze dne 26.1.2013

 
Přítomni (bez titulů): Král, Lochman, Janatková, Stříž, Marečková, Andrýs
Omluveni: Skokanová, Lehovcová
Hosté: Martinek, Šipka, Půtová, Pohořská, Stiborová, Vlčková-Čechurová, Šmérková, Chýlková

Kontrola zápisu z poslední schůze:
 

09.10.11 viz bod 10.01.13

01.04.12 splněno. Doc. Andrýs a Dr. Lochman jsou výborem SLI pověření, aby vznesli na příštím zasedání RAKL dotaz, jak bude řešena možnost zařazení VŠ-nelékařů do platové třídy 14 a náplň této třídy. Dr. Král navrhl formulaci příslušného bodu vyhlášky pro tuto třídu. RAKL odpověděla, že platové záležitosti jsou věcí jiných organizací, v tomto případě KVVOPZ, nikoliv RAKL. Jinak návrh naší OS – vytvoření platové třídy 14 pro VŠ nelékaře - podporuje.

02.07.12 viz bod 03.01.13 

01.09.12 Trvá. Dr. Král projedná na jednání komise pro medicínské laboratoře ČIA technické řešení provádění „akreditací“ českých HLA laboratoří prostřednictvím IKEM. Týká se laboratoří, které nemají mezinárodní akreditaci. Celkem je v ČR 5 takovýchto laboratoří.

04.09.12 viz bod 11.01.13

06.09.12 viz bod 08.01.13.

01.01.13 Dr. Flek (IFCOR) požádal o možnost vykazovat vyšetření spec. IgE prováděné metodou ISAC pomocí výkonu 91235 (Spec. IgE vysokoafinitní FEIA nebo LEIA). Výbor jeho žádosti nevyhoví. V souvislosti s tímto problémem byla diskutována a zamítnuta možnost vytvoření nového výkonu pro ISAC. Odpoví Dr. Marečková.

02.01.13 Na žádost MUDr. Kláry Bořecké z OKB Thomayerovy nemocnice o povolení  vykazování kódu 91197 pro stanovování IL6 na tomto pracovišti. Odpověď výboru SLI- provádění tohoto výkonu je v rámci nemocnice zajistitelné jednoduše ve spolupráci s  imunologickým oddělením, které může poskytnou odborné krytí. Odpověď zašle Dr. Marečková.

03.01.13 Na dopis MZd č. MZDR 1628/2013/DZP ze dne 15.1.2013 reagoval výbor tak, že neplánuje dělat žádné změny v podaných a schválených návrzích pro nový Seznam výkonů. Doc. Andrýs vyzval přítomné, aby ještě jednou prošli aktuálně navrhovaná sdílení v novém Seznamu výkonů, které členům výboru rozeslal, a poslali mu urychleně svůj názor na změny, které by měla mít zájem naše OS prosadit. Vyřizuje Doc. Andrýs. 

04.01.13 Dr. Král vznesl dotaz na MZd, jak jsou ve vyhlášce 306/2012 myšleny údaje, které musí být uváděny na žádankách na vyjmenovaná vyšetření.

05.01.13 Na dotaz OKB nemocnice Prachatice odpoví za výbor SLI Dr. Marečková, že výjimky, o které žádají, jim ze systémových důvodů nelze povolit. Výbor SLI  doporučuje, aby si vyšetření, o která žádají, s odpovídající dobou odezvy zajistili jiným způsobem.  V jejich konkrétním případě doporučuje výbor SLI, aby požádali VZP o odklad případné změny smlouvy do doby, než se jim podaří zajistit jiný způsob provádění těchto vyšetření pro jejich stávající klienty.

06.01.13 Byl projednán a zamítnut podnět Dr. Burešové (Imalab) ohledně změny sdílení výkonů pro průtokovou cytometrii a plošného sdílení výkonů dle „technologického“ principu.

07.01.13 Na žádost ing. Šprongla (nemocnice Šumperk, člen skupiny AGEL) odpoví Dr. Marečková, že pro provádění výkonů, které uvádí ve své žádosti, musí splňovat jejich laboratoř nepodkročitelná minima OS 813.

08.01.13 Dr. Král prověří na ČIA oprávněnost udělení akreditace pro nesdílené výkony odbornosti 813 hematologickému oddělení nemocnice Karviná. (08.09.12 podala hematologie NsP Karviná  dotaz, zda jejich kádrové zajištění dovoluje provádět na jejich pracovišti nesdílené kódy odbornosti 813. Odpověď vypracoval Dr. Král a sdělil v ní, že pokud splňují minimální nepodkročitelná minima naši OS, což z žádosti nevyplývá, pak ano.

09.01.13 Dr. Mrkvičková (Citylab)  se obrátila na výbor SLI s dotazem, zda její kvalifikace a doba praxe umožňuje uvolňování výsledků v laboratoři. Dr. Marečková odpoví, že může se svou kvalifikací uvolňovat výsledky nesdílených kódů odbornosti 813.

10.01.13 Doc. Pecka zaslal Dr. Královi návrh aktualizace sdílených kódů mezi OS 813 a OS 818. Výbor SLI konstatoval, že předložený návrh hematologů je pro naši OS systémově nepřijatelný a je ho zapotřebí revidovat. Jednáním je pověřen Dr. Král.

11.01.13 Je nutno vyřešit  supervizi gamapatií v rámci SEKK po odchodu prof. Tichého do důchodu. Byla oslovena pracoviště, která se touto problematikou zabývají, zda by nebyla schopna a ochotna tyto kontrolní cykly zajišťovat. Výbor SLI se bude touto otázkou zabývat na příštím zasedání 13.2.2013.

12.01.13 Dr. Janatková seznámila v zastoupení ing. Hinďoše výbor SLI se stavem ustanovování ČKZP. Výbor vzal zprávu na vědomí.

13.01.13 Výbor SLI požádal dr. Vlčkovou, aby připravila návrh změn v „Definici imunologické laboratoře“ s cílem vytvořit seznam základních vyšetření doporučených pro akreditační řízení a dále seznam doplňkových vyšetření, obtížně akreditovatelných. Materiál je příprava na jednání o úhradě výkonů, které laboratoře nemají uvedeny v příloze k Osvědčení o akreditaci.

14.01.13 Mgr. Martínek se nabídl, že navrhne metodiku vykazování problematických výkonů, jako jsou bloty, cytometrie  příp. další. Výbor aktivitu vítá.

15.01.13 Příští zasedání výboru SLI bude dne 13. 2. 2013 od 12:30 hod. na ÚIM, Karlovo nám. 32
 


zapsal: Dr. Lochman