Zápis ze zasedání výboru SLI ČSAKI ze dne  26. - 27.1.2018

Přítomni (bez titulů): A. Lochmanová, O. Šipka, C. Andrýs, V. Král, I. Stříž, M. Hinďoš, M. Průcha

Hosté: O. Jůzová, J. Pohořská, I. Stiborová, I. Janatková, H. Posová, I. Lochman, J. Martinek, M. Drahošová, S. Blažíčková, V. Petrů

Přílohy:
1) Návrh na úpravy ve stávajícím Seznamu zdravotních výkonů 2018
2) Zápis ze zasedání supervizorů SEKK pro odbornost 813 s výborem SLI ČSAKI ze dne 27.1.2018

Kontrola zápisu z poslední schůze:

1.10.2017   Trvá. Projednán dopis Dr. Gabzdylové ohledně pozice garanta na pracovišti OKB Havířov.

                   Výbor na základě zaslaných podkladů konstatoval splnění podmínek kladených na garanta, zejména z důvodu dostatečné praxe v době, kdy definice imunologické laboratoře nebyla platná (a tudíž ji ani nelze zpětně vyžadovat).

                   Mgr. Šipka byl pověřen přípravou materiálu, který by zpřehlednil řešení situací ohledně posouzení garanta na pracovištích s úplnou nebo částečnou nabídkou imunologických vyšetření. Dále pak zajistí seznam pracovišť s „akreditovanou odborností 813“ u ČIA.

Dr. Král zajistí obdobný seznam pracovišť, která mají akreditaci odb. 813 NASKL II.

Na podkladě uvedených informací se případně upraví podmínky týkající se garance laboratoře odb. 813.                  

10.10.2017 Trvá. Zástupci výboru bude na příštím jednání RAKL navrženo k projednání následující:

                   1. Problematika dle bodu 1.10.2017 ve vztahu k certifikátu z auditu NASKL II – možnost uvádění výčtu posuzovaných postupů.

                   2. Problematika národních standardů odb. 802. ohledně vhodnosti oponentury navrhovaných materiálu s odbornostmi, pro které jsou dotčené výkony sdílené (ad 2.10.2017)

                   3. Problematika způsobu proplácení sdílených výkonů v situaci, kdy je hodnota bodu pro mateřskou a sdílenou odbornost odlišná. Tento dotaz bude vznesen na MZ ČR i sdružením Privalab dle dohody ze dne 7.11.2017.

                   4. Proplácení/neproplácení výkonů, které byly nově zařazeny do SZV 2017, po jejich nasmlouvání (ad bod 6.10.2017).

1.12.2017   Trvá. Přípravou podkladů pro plánované změny pro SZV 2019 byl pověřen doc. Andrýs a Ing. Hinďoš. Materiály budou projednány na dalším jednání výboru SLI.

2.12.2017   Trvá. Projednána problematika multiplexových analýz pro stanovení specifických IgE protilátek zejména ve vztahu k implementaci těchto metodik do SZV.

3.12.2017   Splněno. Výbor projednal znění Metodického doporučení k ukončování specializačního vzdělávání. Materiál bude vyvěšen na stránkach SLI. Zajistí doc. Andrýs.

4.12.2017   Trvá. Ing. Hinďoš byl pověřen aktualizací „Přístrojového vybavení imunologické laboratoře“ na stránkach SLI.

Zápis z jednání:

1.1.2018     Ad bod zápisu 1.12.2017 výbor projednal a schválil navržené změny, viz. Příloha 1 tohoto zápisu. Poznámka: návrhy na změnu frekvence budou podány pouze u některých výkonů (ne u všech, kde je ve stávajícím SZV uvedena frekvence „bez omezení“) – položky k úpravě budou vybrány členy výboru – rozesláním návrhu byl pověřen Ing. Hinďoš.

2.1.2018     Výbor odsouhlasil přihlášku Mgr. Kopřivové (VFN v Praze) do SLI.

3.1.2018     doc. Andrýs informoval o vyvěšení Pokynů pro atestaci v oboru alergologie a klinická imunologie (https://www.sli-csaki.cz/vzdelavani/).

4.1.2018     Výbor odsouhlasil znění dopisu zaslaného prof. Litzmanem ohledně indikace laboratorních vyšetření odbornosti 816.

                   Na výbore ČSAKI bude Dr. Králem a prof. Střížem přednesen alternativní návrh na řešení problému: navržení nového výkonu do SZV, který by pokrýval pouze problematiku týkající se imunodeficitů, céliakií a dalších imunopatologických stavů s popsatelnou genetickou predispozicí.

5.1.2018     Výbor projednal dopis od Dr. Gotzmanovej ohledně připravovaného obnovení prezídia KVVOPZ. S pokračováním v komoře výbor souhlasí. Ing. Hinďoš odmítnul funkci koordinátora za 813 a byl následně výborem pověřen k oslovení velkých pracovišť v Praze s laboratořemi odb. 813 ve věci nalezení vhodného kandidáta na koordinátora.

6.1.2018     Výbor projednal problematiku garance na pracovištích, které neprovádějí celé spektrum vyšetření v popisu imunologické laboratoře.

                   Stávající stav posouzení kompetentnosti garanta bude nadále ponechán na odborném posuzovateli. Kvůli posouzení požadované praxe a omezení alternativního výkladu požadavků definice garanta v tomto kontextu, bude definice garanta v laboratořích odbornosti 813 upravena.                 

7.1.2018     V návaznosti n abod 4.12.2018 zápisu Ing. Hinďoš doplní do navrhovaného znění dokumentu základní výčet odpovídající přístrojové techniky.

8.1.2019     V návaznosti na bod 2.12.2017 zápisu byla projednána problematika multiplexových vyšetření pro stanovení spec. IgE – čipové platformy.

                   Poslední verze registračního listu by měla být upravena i ve vztahu k nově zaváděnému analytickému systému na podobné bázi, jako má stávající systém používaný v laboratořích. Úpravami byla pověřená Dr. Pohořská (ZÚ Ústí n. Labem).

                   Prof. Stříž navrhoval otevření problematiky indikace tohoto vyšetření na výboru ČSAKI. Indikace by měla být omezena pouze na některé konkrétní situace.

9.1.2018     Prof. Stříž informaoval o možnostech změn v logbooku pro základní kmen i specializační vzdělávání pro odb. 813 – změny lze navrhovat a implementovat až v okamžiku, kdy bude nový vzdělávací program schválený v r. 2017 vydán.

10.1.2018   Volby do výbrou SLI:

                   Členy volební komise jsou:

                   RNDr. Ivana Janatková – předsedkyně,

                   Mgr. Helena Kopřivová,… – členové

                   Termín voleb: vyhlášení výsledků do 1.4.2018.

Formát voleb:

                   A. Prostřednictvím e-mailu bude oslovená celá členská základna SLI ČSAKI s výzvou týkající se:

1. (případné) aktualizace své korespondenční adresy,

2. navržení kandidátů do voleb.

                   B. Navržení kandidáti budou e-mailem osloveni k potvrzení/odmítnutí své kandidatury.

                   C. Hlasováni proběhne korespondenčně – seznam kandidátů bude odeslán všem členům SLI ČSAKI na adresu dle členské evidence.                 

11.1.2018   V návaznosti na e-mail od MUDr. Kulhánka z Brna týkajícího se stanovení IgG protilátek proti potravinám bude do návrhu dle bodu 1.1.2018 doplněna změna týkající se výkonů:

                        91199: Stanovení IgA proti potravinovým alergenům ELISA

91211: Stanovení IgG proti potravinovým alergenům ELISA

91215: Stanovení IgG4 proti potravinovým alergenům ELISA

                   A to tak, aby tyto výkony bylo možné použít pouze pro stanovení IgG a IgA protilátek proti gliadinu.                 

Zapsáno dne 26.1.2018

Zápis z jednání supervizorů SEKK odbornosti 813 ze dne 27.1.2018:

Viz příloha 2 tohoto zápisu.

Termín dalšího jednání bude stanoven per rollam.                   

Zapsal: Hinďoš