Zápis z výboru SLI ČSAKI ze dne 26. 5. 2008

Přítomni (bez titulů): Král, Marečková, Andrýs, Lochman, Kopecký

Omluveni: Vlčková, Skokanová

Host: Honzová

Kontrola zápisu z poslední schůze

05.03.08 trvá. Databáze členů SLI, příprava nových voleb – probíhá aktualizace databáze -dr. Lochman, dr. Marečková

06.03.08 trvá. 29.10. proběhne od 14 hod. v areálu 1.LF na Karlově náměstí přednáškové odpoledne SLI spojené s valnou hromadou SLI. Do 14 dní zašlou členové výboru SLI návrh na témata přednášek a témata pro valnou hromadu. Oznámení o této akci bude dáno do časopisu Alergie.

01.04.08 Dr. Lochman předložil výboru revidované dokumenty Postup pro validaci/verifikaci metody vypracovanou dr. Andrýsem a připomínkovanou ing. Holubkovou a dr. Kratochvílou a vyjádření k tzv. smluvním a spolupracujícím laboratořím. Dokumenty budou zaslány členům výboru k mailové diskusi, která proběhne do 9.6. Potom budou oba dokumenty zaslány dr. Marečkovou předsedovi RAKL, aby mohly být projednány na jejím zasedání 23.6.2008.

02.04.08 trvá. Z kalkulačních listů předložených na poslední PS2 budou vybrány pro příští jednání s pojišťovnou pouze nové výkony (tryptáza a tau) a zrušení CRP ELISA. Ostatní budou projednány jako bloky (blok komplement a blok fosfolipidy). Dr. Lochman prověří navrhovaná omezení frekvencí k jednotlivým položkám komplementu a pokud budou alespoň trochu akceptovatelné, bude předloženo k jednání i celkové nové řešení komplementu.

05.04.08 Doporučení pro diagnostiku autoprotilátek u DM 1T bude vyvěšeno na webu SLI.

01.05.08 Výbor SLI projednal Návrh stanoviska Rady pro akreditaci k výkladu pojmu smluvní a spolupracující laboratoř. K návrhu má výhrady ve smyslu vyjádření výboru SLI k této problematice, které bylo RAKL zasláno. Nepovažuje za akceptovatelné, aby každá laboratoř, do které se posílají zcela náhodně a neočekávatelně vzorky ke konfirmaci nebo dourčení, byla vázána s mateřskou laboratoří smlouvou.

02.05.08 Výbor SLI se rozhodl, že provede úpravy textů dokumentů vydaných OS u nepodkročitelných minim na webových stránkách NASKL: EQA vypustit povinnost laboratoří hlásit účast v jiném než národním cyklu (cykly akceptovatelné pro ČR byly řešeny vědeckou radou SEKK a měly by být vyvěšeny na https://www.sekk.cz/ . IQA – zjednodušení textu.

03.05.08 Spolusupervizorkou kontrolního cyklu autoprotilátky u thyreopatií bude s dr. Drahošovou od r. 2009 dr. Helena Malířová z ONM FN v Hradci Králové.

04.05.08 Dr. Marečková informovala o zasedání Neuroimunologické společnosti. Do komise pro vyšetřování likvoru byli navrženi za naši OS dr. Kelbich a dr. Andrýs.

05.05.08 Příští zasedání výboru bude 23.7. ve 12,30 na ÚIM, Karlovo nám. 32.

 

Zapsal: dr. Lochman