Zápis z výboru SLI ČSAKI ze dne 27. 8. 2008

Přítomni (bez titulů): Skokanová, Marečková, Andrýs, Kopecký, Honzová

Omluveni: Vlčková, Lochman, Král

Kontrola zápisu z poslední schůze

05.03.08 trvá. Databáze členů SLI, příprava nových voleb – probíhá aktualizace databáze -dr. Lochman, dr. Marečková

06.03.08 trvá. 29.10. proběhne od 14 hod. v areálu 1.LF na Karlově náměstí přednáškové odpoledne SLI spojené s valnou hromadou SLI. Do 14 dní zašlou členové výboru SLI návrh na témata přednášek a témata pro valnou hromadu. Oznámení o této akci bude dáno do časopisu Alergie - splněno

01.04.08 Dr. Lochman předložil výboru revidované dokumenty Postup pro validaci/verifikaci metody vypracovanou dr. Andrýsem a připomínkovanou ing. Holubkovou a dr. Kratochvílou a vyjádření k tzv. smluvním a spolupracujícím laboratořím. Dokumenty budou zaslány členům výboru k mailové diskusi, která proběhne do 9.6. Potom budou oba dokumenty zaslány dr. Marečkovou předsedovi RAKL, aby mohly být projednány na jejím zasedání 23.6.2008 - splněno

02.04.08 trvá. Z kalkulačních listů předložených na poslední PS2 budou vybrány pro příští jednání s pojišťovnou pouze nové výkony (tryptáza a tau) a zrušení CRP ELISA. Ostatní budou projednány jako bloky (blok komplement a blok fosfolipidy). Dr. Lochman prověří navrhovaná omezení frekvencí k jednotlivým položkám komplementu a pokud budou alespoň trochu akceptovatelné, bude předloženo k jednání i celkové nové řešení komplementu – trvá, dále viz 02.08.08

05.04.08 Doporučení pro diagnostiku autoprotilátek u DM 1T bude vyvěšeno na webu SLI- splněno

02.05.08 Výbor SLI se rozhodl, že provede úpravy textů dokumentů vydaných OS u nepodkročitelných minim na webových stránkách NASKL: EQA vypustit povinnost laboratoří hlásit účast v jiném než národním cyklu (cykly akceptovatelné pro ČR byly řešeny vědeckou radou SEKK a měly by být vyvěšeny na www.sekk.cz - dr.Lochman . trvá IQA – zjednodušení textu – dr. Andrýs -splněno

03.05.08 Spolusupervizorkou kontrolního cyklu autoprotilátky u thyreopatií bude s dr. Drahošovou od r. 2009 dr. Helena Malířová z ONM FN v Hradci Králové – schváleno výborem ČSAKI 20.6.2008

01.08.08 Výbor SLI projednal program přednáškového odpoledne SLI spojeného s valnou hromadou dne 29.10.2008 ve 14 hodin v posluchárně ÚKBLD VFN, U nemocnice 2, Praha 2- Úvod- historie SLI – dr. Král (10-15min), SLI v roce 2008 – dr. Marečková (10 min), NASKL – proč a jak – dr. Kopecký (10-15min), ČIA – proč a jak – dr. Skokanová (10-15 min), SEKK – dr. Andrýs (10 min), Novinky v laboratorní imunologické diagnostice – dr. Lochman (30 min). Diskuse, kontrola databáze členů.

02.08.08 dr. Andrýs přepracoval připravené kalkulační listy dle nových požadavků. V nových formulářích je i požadavek přehledu úhrad v zemích EU. Dr. Honzové zjistí ceny výkonů v Německu

03.08.08 Na stránkách NASKlu není uveden přímý link na SLI – zajistí dr. Kopecký

05.08.08 Příští zasedání výboru bude 8.10.2008 ve 11 hodin na ÚIM, Karlovo nám. 32.

 

Zapsala: dr. Marečková