Zápis z výboru SLI ČSAKI ze dne 28. 1. 2011

Přítomni (bez titulů): Marečková, Andrýs, Janatková, Král, Lochman, Skokanová, Stříž

Omluveni: Lehovcová, Kopecký

Kontrola zápisu z poslední schůze:

06.09.10 trvá. Dr. Král zajistí vypracování nových kalkulačních listů pro volné lehké řetězce.

04.10.10. trvá. Všichni členové výboru SLI zašlou Dr.Andrýsovi aktuální poštovní, mailové a telefonické kontakty. Jako výchozí podklad bude sloužit seznam, který všem členům výboru zašle obratem Dr. Marečková. Dr. Andrýs vyvěsí na webové stránky SLI výzvu včetně pokynů k provedení, aby své adresy aktualizovali všichni členové SLI. Dr. Marečková rozeslala adresář členům výboru SLI k připomínkování 7.12.2010.

07.10.10 trvá. Dr. Král ověří, zda mají aktuální informaci na požadavky na garanta OS 813 také zdravotní pojišťovny. Dr. Král rozešle obratem všem OS e-mailem. Zatím odesláno jen některým ZP (VZP, OZP)

01.11.10 splněno. Výbor SLI konstatoval, že kontrola registru klin. laboratoří nemá smysl, pokud není evidence v registru pro laboratoře povinná. Tak budou Dr. Andrýs a Dr. Lochman informovat RAKL na jeho příštím zasedání.

01.01.11 Dr. Král seznámil přítomné s Metodikou pro tvorbu akreditačního osvědčení ČIA (11_01-P040 Návod pro tvorbu POA v ML_ver9.doc).

02.01.11 Výbor SLI se zabýval možnými důvody k odmítnutí posuzovatelů ČIA a NASKL a zaujal toto stanovisko: Posuzovaný subjekt má právo jen jednoho odmítnutí navrhovaného auditora. Tak budou informováni ČIA (zajistí Dr. Král) a NASKL (zajistí Dr. Lochman a Doc. Andrýs). Z dosavadního rozboru vyplývá, že naše OS by měla mít pro ČIA a NASKL dohromady cca 10 auditorů. Jako další potenciální auditor byla navržena RNDr. Zuzana Krátká, CSc.

03.01.11 Prof. Stříž informoval o stavu PGV nelékařů, kdy v dubnu 2011 budou ukončeny základní moduly společného základu, a ve druhém pololetí bude muset naše OS zajistit povinný metodologický kurz z laboratorní imunologie. Zodpovídají prof. Stříž a Dr. Král.

04.01.11 Výbor SLI projednal návrh žádosti OS Alergologie a klinické imunologie na vedení VZP, kterou předložil Dr. Lochman, o zaslání statistiky laboratorních výkonů naší OS (odb.813) a doporučil ji ke schválení výboru ČSAKI a poté její zaslání na VZP.

05.01.11 Výbor SLI projednal žádost FNO Ostrava o povolení vykazování kódu 91197 pro jejich klinické laboratoře bez garanta OS 813. Konstatoval, že vykazování tohoto výkonu pro účely specifikované v tomto dopise je možné s těmito limitacemi: Jen pro IL6, pro pacienty se septickými akutními stavy, při krytí garantem s min. úvazkem 0,1 a s účasti v EHK.

06.01.11 Dr. Janatková požádala, aby jejich laboratoř byla zařazena do seznamu laboratoří provádějících vyšetření vzácných analytů, a to pro APLA. Dr. Andrýs požádal, aby jejich laboratoř byla vyřazena z tohoto seznamu pro sp.IgG a IgG4. Oběma žádostem bylo vyhověno.

07.01.11 Výbor se zabýval problematikou garance výkonů na pracovišti provádějící nesdílené výkony několika odborností jedním člověkem, který má oprávnění pro garanta všech těchto odborností (viz také bod 10 zápisu 36 RAKL). Konstatoval, že je to možné, pokud se jedná o jedno IČP.

08.01.11 Dr. Janatková informovala o jednání pracovní skupiny RAKL pro Sdílené kódy ze dne 8.11.2010 v HK. Výbor prodiskutoval potřebné úpravy Seznamu sdílených kódů týkající se naší OS a pověřil Dr. Janatkovou, aby připravila seznam návrhů úprav pro příští jednání výboru SLI a pracovní skupiny RAKL.

09.01.11 Dr. Král a Prof. Stříž byli pověřeni, aby projednali úpravu sdílených kódů s OS lékařská genetika.

10.01.11 Dr. Král provedl kontrolu návrhů RL zaslaných dr.Andrýsem. Na MZ lze zaslat 4 návrhy: návrh na zrušení výkonu 91195, návrh na úpravu výkonu 91485 a oba výkony „HLA laboratoře“. Návrhy NRL, které sice prošly PS2 v r. 2007, neodpovídají současným požadavkům MZ, nutno doplnit v oddíle VII body b) až d) – tryptáza, TCC, neurodegenerativní markery.

Příští schůze výboru se koná dne 9. 3. 2011 ve 12:00 hod. na Karlově náměstí 32.

zapsal: Dr. Lochman