Zápis ze zasedání výboru SLI ČSAKI z 29 a 30.1.2016

Přítomni (bez titulů): A. Lochmanová, V. Král, C. Andrýs, M. Hinďoš, O. Šipka, I. Stříž

Omluveni (bez titulů): M. Průcha

Hosté: doc. MUDr. V. Petrů, CSc.,  O. Jůzová

Jednání výboru:

Kontrola zápisu z poslední schůze:

5.1.2015 Splněno. Diskutována otázka protilátek IgG a IgA proti potravinám. Laboratoře toto řešit nemohou, lékaři tuto diagnostiku požadují. Na schůzce supervizorů bylo dohodnuto, že Andrýs písemně osloví výbory pediatrické a gastroenterologické společnosti jako hlavních žadatelů tohoto vyšetření a požádá o stanovisko. Výkony 91211 a 91199 slouží také pro stanovení protilátek proti gliadinu a deamidovanému gliadinu, což je třeba vzít v úvahu při změnách těchto výkonů. Podobná situace je s výkonem 91215 (Stanovení IgG4 proti potravinovým alergenům ELISA).         

Řešení problematiky bude vedeno cestou postupné edukace žadatelů ohledně relevance indikace uvedených stanovení. SLI nebude provádět žádné zásahy do zmíněných výkonů.

1.9.2015 Splněno. V návaznosti na bod 2.8.2015 byl diskutován další postup pro jednání v rámci stálé Pracovní skupiny při MZ ČR. K upřesnění dojde na výboru SLI následujícím po jednání PS MZ ČR dne 24.9.2015.

Na další jednání PS MZ ČR budou po dopracování podané registrační listy pro výkony: AMH, fekální kalprotektin, stanovení terapeutické monoklonální protilátky používané při biologické terapii, stanovení protilátek proti preparátu používanému při biologické terapii. Očekáváme písemnou žádost Společnosti pro transfuzní lékařství na úpravu sdílení stávajících výkonů dle dohodnutého algoritmu  použitého při přípravě „kultivovaného“ SZV.

3.9.2015 Trvá. Projednány problémy související s vykazováním výkonu 91197 (stanovení cytokinu ELISA) – navzdory neomezené frekvenci uvedené ve SZV je ze strany pojišťoven omezení používáno (nejednotně) .

Dr. Král sestaví a odešle náměstkovi VZP dopis s dotazem na vyjasnění problému.

2.12.2015 Trvá. Projednány odpovědi na žádost SLI o započetí jednání o sdílení výkonů (odeslané 10.9.2015). Stav ke 2.12.2015:

odbornost 818: Odbornost se negativně vyjádřila ke sdílení pětipopulačního KO (výkon 96167), souhlasila se zrušením sdílení u výkonů 91125 a 91433 (inhibitor C1 esterázy RID a metabolická aktivita leukocytů chemiluminiscenčním testem). Náš návrh na omezení výkonu 91439 (fenotypizace průtokovou cytometrií) se hematologické společnosti jeví jako komplikovaný a v praxi těžko použitelný. Z tohoto důvodu trvají na ponechání sdílení bez omezení (i když uznávají snahu o omezení zneužívání tohoto výkonu).

odbornost 816: Dala souhlasné stanovisko k žádosti o doplnění výkonů sdílených pro odbornost 813 o výkon 94127 (elektroforéza nukleových kyselin v polyakrylamidu).

odbornost 801: Zaslala návrh na započetí jednání dle odeslaných požadavků (801 požaduje ke sdílení celkové IgE; 813 navrhuje zrušit sdílení u 91116 (IgG4 RID), 91125 (inhibitor C1 esterázy RID), 91135 (IgD), 91165 (lysozym turbidimetricky), 91191 (sekreční IgA ELISA), 91493 (imunoanalytické stanovení PL proti spec. antigenům jaterní tkáně).

odbornost 802: Dosud bez reakce

V reakci na doposud obdržené odpovědi sestaví Dr. Král a prof. Stříž dopis pro RAKL/PS skupinu pro sdílení výkonů při RAKL se žádostí o upřesnění filosofie sdílení výkonů ve smyslu stanovení základních nesdílených výkonů každé odbornosti a dalších výkonů (obecně používaných nebo styčných), které budou určeny ke sdílení.

5.12.2015 Trvá. Projednán dopis MUDr. Salcman Kučerové z VZP s dotazem ohledně odůvodněnosti indikace a tím i oprávněnosti a účelnosti úhrad u konkrétních zdravotních výkonů (izolace T a B lymfocytů Dynabeads + statim; určování HLA antigenů I. (+statim) a II. třídy; isoelektrická fokusace HLA I. třídy; imunofenotypizace průtokovou cytometrií).

Záležitost bude projednána na VZP v průběhu prosince (Dr. Král).

Prosincové jednání neproběhlo, čeká se na další termín.

6.12.2015 Splněno. Výbor SLI osloví Pracovní skupinu pro reprodukční imunologii ve věci posouzení a odsouhlasení materiálů vydávaných touto skupinou, které se týkají laboratorních vyšetření odbornosti 813.

Jednání PS pro reprodukční imunologii (účastnil se Ing. Hinďoš) proběhlo 2.2.2016 v Praze. Projednaný materiál ještě není v konečné podobě, která bude členy PS odsouhlasená per rollam. Po dopracování bude materiál odeslán ke schválení výborům SLI a ČSAKI.

Zápis s jednání ze dne 29.1.2016:

1.1.2016 V souvislosti s problematikou evidence spotřebního materiálu a ověřování diagnostik před analýzou pacientských vzorků – ve vztahu k posuzování při auditech – připraví Mgr. Šipka návrh stanoviska SLI.

2.1.2016 Dr. Král informoval o ukončení činnosti Dr. Skokanové v ČIA ve funkci posuzovatele akreditací poskytovatelů cyklů EQA.

Do uvedené funkce byl navržen a výborem SLI odsouhlasen Dr. Král.

3.1.2016 Reakci na e-mail doc. Jirsy, který byl SLI přeposlán 21.1.2116 prof. Rackem, v souvislosti s úpravami vzdělávacího programu pro nelékaře (konkrétně se jedná o měsíční stáž na pracovišti nukleární medicíny v rámci základního kmene) připraví prof. Stříž.        

4.1.2016 Diskutovány další možné úpravy vzdělávacího programu pro nelékaře – odbornost 813 bude usilovat o oborově vyváženější výuku. Se souhlasem byly přijaty i navržené změny v logbooku – odstranění pojmu „samostatné provedení“, vyřazení výkonů či metodik, které se v současnosti používají okrajově nebo vůbec, sloučení podobných položek, atd. – podle změn by byla následně upravena náplň dvouměsíční stáže na pracovištích odb. 813. Předpokládaný termín pro kompletaci navrhovaných změn je polovina roku 2016 (platnost akreditace výuky na IPVZ je do 30.6.2017).

5.1.2016 O. Jůzová informovala o odchodu A. Skalické ze Zkušební komise MZ ČR pro přezkoušení laborantů s včas neprodlouženou registrací. Přítomni byly vyzváni k aktivnímu hledání náhrady.

6.1.2016 Diskutována pozice laboratorních asistentů a jejich implementace mezi zdravotnické pracovníky. Návrh nového zákona s laboratorními asistenty (absolventy středních zdravotních škol bez nástavby VOŠ nebo bakalářského programu) nepočítá. Je navrženo, aby pozice zdravotních laborantů byla obsazována buď a) absolventy akreditovaných bakalářských oborů specializovaných na přípravu zdravotních laborantů nebo b) specializovaných VOŠ nebo c) absolventů neakreditovaných bakalářských oborů s povinným absolvováním „akreditovaného specializačního kurzu“. Společnost imunologických laborantů ČSAKI podporuje pouze variantu a). Výbor SLI nezaujal jednotné stanovisko a celá problematika bude ještě diskutována.

7.1.2016 V souvislosti s bodem 9. zápisu z 55. jednání RAKL ze dne 30.11.2015 týkajícího se problematiky provádění interní kontroly kvality připraví Ing. Hinďoš a Mgr. Šipka návrh doporučení pro IQA v oboru 813. Výchozím bodem budou metody obsažené v definici imunologické laboratoře.

Zápis z jednání ze dne 30.1.2016

8.1.2016     Proběhlo jednání supervizorů SEKK pro odbornost 813.

Zapsáno dne 29 a 30.1.2016

Termín dalšího jednání bude stanoven per rollam.  

Zapsal: Hinďoš