Zápis ze zasedání výboru SLI ČSAKI ze dne 29.3.2017

Přítomni (bez titulů): C. Andrýs, M. Průcha, V. Král, I. Stříž, M. Hinďoš, O. Šipka, A. Lochmanová

Kontrola zápisu z poslední schůze:

2.1.2017  Trvá. Mgr. Šipka na podkladě první verze seznamu již v ČR akreditovaných výkonů odb. 813 připraví upravenou verzi seznamu k vyvěšení na stránky SLI. Seznam je nutno převést na tabulku a rozdělit na tematické celky podle analytů.

6.1.2017  Ing. Hinďoš podal zprávu z jednaní RAKL ze dne 13.1.2017:

Splněno. Navrhovaná změna zákona 373/2011 Sb. O specifických zdravotních službách, zejména pak znění §28 definujícího genetické vyšetření, ohrožuje dostupnost molekulárně genetických vyšetření pro odbornost 813 pro vyšetření predispozic k autoimunitním onemocněním (celiakie, Běchtěrevova nemoc), imunodeficitním stavům apod.

prof. Stříž projednal problematiku s doc. Slavčevem, předsedou Sekce imunogenetiky. Dodané stanovisko Sekce imunogenetiky bude touto sekcí projednáno přímo se zástupci Společnosti lékařské genetiky.

Splněno. Diskutována problematika detašovaných pracovišť: výbor se usnesl, že pro odb. 813 nejsou pracoviště tohoto typu potřebná (obdobně: 818, 802) – stanovisko SLI k problematice sestaví Ing. Hinďoš

11.1.2017  Trvá. Výbor SLI projednal úvahu o vytvoření doporučení pro interpretaci fluorescenčních obrazů na HEp-2 buňkách. Problematikou se bude zabývat na dalších jednáních, zejména z důvodu existence různých, českých či zahraničních doporučení.

1.2.2017  Trvá. V návaznosti na 9.10.2016 osloví výbor SLI Expertní skupinu MZ pro celiakální sprue (vedenou prof. Fričem) ohledně aktualizace stávajících doporučení, která zcela neodpovídají současným mezinárodním doporučením ESPGHAN (poslední verze je z roku 2012). Návrh oslovení připraví doc. Andrýs

2.2.2017  Splněno.Výbor SLI projednal problematiku vykazování multiplexového stanovení specifického IgE na čipových platformách.

Vypracováním doporučení k této problematice byl pověřen Ing. Hinďoš (odsouhlasen maximální rozsah: 10x výkon 91235 (FEIA, jednotlivé alergeny) nebo 7x výkon 91237(FEIA směs)).

4.2.2017  Splněno. V návaznosti na 1.1.2017 (problematika kultivace a plánovaného korunového ohodnocení bodu) osloví výbor SLI ve věci iniciace jednání o hodnotě bodu pro odbornost 813 v případě uvedení kultivace v platnost, popřípadě o možnostech korekce kultivovaného sazebníku za situace, kdy bude hodnota bodu odpovídat hodnotě stávající (cca 0,7 Kč/bod):

1. Ing. Rögnerovou, ředitelku oboru dohledu nad zdravotním pojištěním MZ,

2. prof. Paličku, předsedu RAKL a místopředsedu ČLS JEP.

Návrh oslovení připraví Ing. Hinďoš

5.2.2017  Splněno.Výbor pověřil Ing. Hinďoše zasláním informací ohledně aktuálního stavu procesu zařazení výkonu AMH do SZV Dr. Pokornému, předsedovi PS MZ ČR k SZV.

6.2.2017  Trvá. Ing. Hinďoš byl pověřen přípravou vstupních materiálů pro jednání o změně frekvencí výkonů odbornosti 813 v SZV – zdrojem dat bude kultivovaný sazebník (aktuální verze v databázi MZ)

Zápis z jednání:

1.3.2017  Projednáno znění odpovědi na dopis MUDr. Šustkové (VZP) ohledně specifikace nových výkonů v SZV a navržení orientačního převodníku. Po zapracování navržených změn Ing. Hinďoš odešle dopis Dr. Královi k podpisu a odeslání.

2.3.2017  Projednány návrhy změny v SZV za odb. 813. vypracované doc. Andrýsem. Připomínky výboru do dopisu zapracuje Ing. Hinďoš. Vzhledem k avizovanému termínu zveřejnění návrhu vyhlášky, kterou se vydává SZV pro rok 2018 (1.4.2017) bude dopis s navrhovanými změnami případně dále upraven tak, aby odpovídal aktuální situaci a až poté odeslán na MZ.

3.3.2017  prof. Stříž infromoval o připravované změně podmínek ve Specializovaném výcviku v oboru v rámci přípravy k atestaci pro nelékaře.  

4.3.2017  Návrh změn ve společném kmeni atestační přípravy navrhovaný ČSKB se zapracovanými připomínkami SLI ČSAKI byl výborem SLI schválen a bude dále projednán na jednáni výboru ČSAKI

5.3.2017  Projednán zápis z jednání OKML ze dne 2.3.2017. Dr. Král se ohledně bodů 6 a 7 tohoto zápisu obrátí s dotazem na Ing. Lochmanovou z ČIA.

Zapsáno dne 29.3.2017

Termín dalšího jednání bude stanoven per rollam.  

Zapsal: Hinďoš