Zápis ze zasedání výboru SLI ČSAKI ze dne  29.5.2018

Přítomni (bez titulů):, O. Šipka, V. Král, I. Stříž, M. Hinďoš

Omluveni: A. Lochmanová, M.Průcha, C. Andrýs,

Hosté: Š. Luxová                  

Kontrola zápisu z poslední schůze:                  

10.10.2017 Splněno. Zástupci výboru bude na příštím jednání RAKL navrženo k projednání následující:

                    1. Problematika dle bodu 1.10.2017 ve vztahu k certifikátu z auditu NASKL II –

možnost uvádění výčtu posuzovaných postupů. Není možné vzhledem k tomu, že audit NASKLu posuzuje celý rozsah činnosti laboratoře. Na Osvědčení o splnění podmínek auditu je uvedena pouze posuzovaná odbornost(i) a to v tom případě, kdy jsou pro tuto odbornost splněny personální a další nepodkročitelná minima a zákonné podmínky.

                   2. Problematika národních standardů odb. 802. ohledně vhodnosti oponentury navrhovaných materiálu s odbornostmi, pro které jsou dotčené výkony sdílené (ad 2.10.2017)

                   Zástupci odb. 802 nebyli na jednání dne 24.5.2018 přítomni. Národní standardy lze „veřejně“ připomínkovat dle informací na internetových stránkách https://www.splm.cz/narodni-standardy

                   SLI se obrátí na SPLM s požadavkem, aby ČSAKI byla včas informována o vzniku nových standardů a mohla vznést připomínky. Nyní probíhá připomínkové řízení standardů pro dg. HCV, EBV a všeobecného materiálu týkajícího se stanovení antiinfečních protilátek. Členové výboru by se měli s těmito materiály seznámit a připravit si připomínky do příštího výboru v červenci.

                   3. Problematika způsobu proplácení sdílených výkonů v situaci, kdy je hodnota bodu pro mateřskou a sdílenou odbornost odlišná. Tento dotaz bude vznesen na MZ ČR i sdružením Privalab dle dohody ze dne 7.11.2017.

                   V současné chvíli nikdo nic konkrétního neví. Dle informací od MUDr. Vernera (ČSKB) je možné, že hodnota bodu bude záviset na tom, pod kterou odborností je výkon na ZP v dávce odesílán.                  

4.12.2017   Trvá. Ing. Hinďoš byl pověřen aktualizací „Přístrojového vybavení imunologické laboratoře“ na stránkach SLI.

4.1.2018     Trvá. Výbor odsouhlasil znění dopisu zaslaného prof. Litzmanem ohledně indikace laboratorních vyšetření odbornosti 816.

                   Na nejbližším jednání výboru ČSAKI bude Dr. Králem a prof. Střížem přednesen alternativní návrh na řešení problému: navržení nového výkonu do SZV, který by pokrýval pouze problematiku týkající se imunodeficitů, céliakií a dalších imunopatologických stavů s popsatelnou genetickou predispozicí.

8.1.2019     Trvá. V návaznosti na bod 2.12.2017 zápisu byla projednána problematika multiplexových vyšetření pro stanovení spec. IgE – čipové platformy.

                   Poslední verze registračního listu by měla být upravena i ve vztahu k nově zaváděnému analytickému systému na podobné bázi, jako má stávající systém používaný v laboratořích. Úpravami byla pověřená Dr. Pohořská (ZÚ Ústí n. Labem).

                   Problematika indikace tohoto vyšetření (potřebná pro jednání PS MZ ČR k SZV pro nové výkony) bude otevřena na nejbližším výboru ČSAKI. Indikace by měla být omezena pouze na některé konkrétní situace.    

2.3.2018     Trvá. Výbor projednal návrh Vzdělávacího programu oboru Alergologie a Klinická imunologie pro lékaře – výchozím materiálem pro další připomínkování bude materiál vypracovaný doc. Andrýsem                      

Zápis z jednání:

1.5.2018     Předsedkyně volební komise pro volby do SLI RNDr. Janatková obeznámila členy výboru s výsledky voleb (viz příloha zápisu). Jednání stávajícího a nového výboru se zvolením nových představitelů výboru proběhne na dalším jednání SLI (červenec 2018).

                   Volební lístky budou Ing. Hinďošem uloženy do archivu SLI.

2.5.2018     V návaznosti na bod 3.3.2018 – konference Labauto 2018 – byl Mgr. Šipka pověřen k oslovení zájemců o přednesení příspěvku. Pro vyhrazenou dobu – 20 min. – se vyberou max. 2 řečníci. Koncept obsahu příspěvků bude diskutován na dalším jednání SLI

3.5.2018     Jednání PS MZ ČR pro SZV dne 28.6.2018 se za SLI zúčastní Dr. Král a prof. Stříž. Projednány budou materiály odeslané na MZ v květnu Dr. Králem – pro detaily viz příloha zápisu z března 2018.

4.5.2018     V reakci na žádost Mgr. Dobisové z Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 22.5.20118 byl účastí na výběrovém řízení na uzavření smluv se zdravotními pojišťovnami pro obor alergologie a klinická imunologie (laboratoř) 14.6.2018 delegován prof. Stříž.

Zapsáno dne 29.5.2018

Termín dalšího jednání bude stanoven per rollam.                   

Zapsal: Hinďoš