Zápis z výboru SLI ČSAKI ze dne 3. 10. 2007

Přítomni (bez titulů): Andrýs, Král, Lochman, Marečková, Kopecký, Skokanová, Honzová, Vlčková, Janatková j.h.

Kontrola zápisu z poslední schůze

03.04.07 trvá. Dr. Andrýs byl požádán, aby kontaktoval některého z členů „myelomové“ skupiny, zda by nevypracoval guideline obsahující indikační omezení pro stanovení volných řetězců Ig. Dr. Andrýs a ing. Holubková připraví návrh kalkulačního listu (kalkulačních listů) pro toto stanovení. Termín 31.10.2007.

01.05.07 Supervize cyklu SEKK IFT bude vykonávána od r. 2008 dr. Kopeckým a dr. Marečkovou. Tento návrh schválil výbor ČSAKI dne 22.6.2007 (bod 8 zápisu).

03.05.07 viz 02.10.07. Dr. Lochman zašle dr. Královi upravený kalkulační list pro IAA se zdůvodněním, aby byl připraven pro nejbližší DŘ.

04.05.07 viz 03.10.07.

05.05.07 splněno Materiál pro seminář NASKL 12.10. za SLI připraví dr. Kopecký a dr. Lochman. Budou o tom informovat p.Sedlákovou. Dr. Lochman rozeslal členům výboru SLI návrh prezentace pro seminář NASKL k připomínkování e-mailem dne 1.10.2007. Zatím neobdržel žádné připomínky. Dr. Kopecký oznámil, že se tohoto semináře nebude moci zúčastnit, prezentaci proto přednese dr. Lochman.

06.05.07 trvá. Dr. Král připraví změnu textu k výkonu 91487 pro DŘ (detekce autoprotilátek metodou IIF) – omezení frekvence a zašle dr. Andrýsovi. Termín: 31.10.2007

07.05.07 viz 04.10.07.

01.10.07 Dr. Janatková referovala o jednání skupiny pro reprodukční imunologii s doc. Ulčovou-Galovou a dr. Heřmanovou na Imunologickém semináři v Ústí nad Labem, který se konal ve dnech 21.-22.9.2007.

02.10.07 Dr. Lochman zašle dr. Andrýsovi kompletní podklady s návrhy na změny v kalkulačních listech pro dg autoprotilátek u DM 1.typu (IAA, anti-GAD, anti-IA2, ICA). Termín: 15.10.2007. Zároveň informoval o svých aktivitách v jednání se skupinou DASP, do které se zapojil jako supervizor cyklu EHK IDDM organizovaným SEKK.

03.10.07 Na jednání Rady pro akreditace klinických laboratoří dne 11.6.2007 byl Radou doporučen a vedením ČLS JEP jmenován do funkce ředitele NASKL prof. A.Jabor.

04.10.07 Výbor SLI se zabýval definicí specializovaného pracoviště v kalkulačních listech. Pro praxi je nutno rozlišit laboratoře provádějící výkony odbornosti 813 a specializované laboratoře 813. Obě laboratoře musí splňovat nepodkročitelná minima 813, „specializovaná laboratoř 813“ navíc definici laboratoře 813. V tomto smyslu je nutno provést a zajistit potřebné změny v Seznamu výkonů. Dr.Král zjistí u dr. Šustkové reálnost a optimální způsob provedení.

05.10.07 Pro revizi definice imunologické laboratoře byla jmenovaná výborem ČSAKI skupina ve složení prof. Litzman, prof. Bartůňková, doc. Panzner, doc. Kučera (klinická část výboru) a dr. Král, dr. Andrýs, dr. Lochman, dr. Marečková (SLI). Dr. Lochman a dr. Marečková rozeslali všem členům skupiny podklady SLI ČSAKI pro jednání této skupiny. Zatím není žádná odezva.

06.10.07 Dr. Marečková informovala výbor SLI o přípravách příštího kongresu ČSAKI, SSAKI, ČIS a SIS 2008 v Praze. Návrh SLI je, aby laboratorní témata byla zahrnuta v jednotlivých workshopech a případný blok týkající se provozních záležitostí laboratoří paralelně s firemními bloky.

07.10.07 Dr. Král rozeslal členům výboru dopis Karlovarského imunologického centra,ve kterém se žádá, aby bylo ověřeno, zda Sanglab klinická laboratoř s.r.o. splňuje skutečnosti, které uvádí a rozesílá ve svých nabídkách. Vzhledem k tomu, že se jedná o laboratoř akreditovanou ČIA, bude ji výbor SLI pro prostudování celého problému (Marečková, Král) informovat o svém stanovisku.

08.10.07 V návaznosti na bod 08.10.07 se výbor SLI zabýval problematikou obsahu žádanek o laboratorní vyšetření - etika v laboratorní medicíně. Usnesl, že doporučí, aby na žádankách laboratorních subjektů byla uváděna jen vyšetření, která daný subjekt provádí. Pokud jsou na této žádance uváděna i vyšetření, které jsou zajišťována a provádí se ve smluvních laboratořích, musí to být na žádankách jasně vyznačeno a uvedeno o jakou smluvní laboratoř se jedná. Rovněž v propagačních materiálech laboratoří a jejich laboratorních příručkách musí být jasně vyznačeno, která vyšetření a kde laboratoř zajišťuje prostřednictvím smluvních laboratoří. S tímto návrhem seznámí vedení ČIA opakovaně dr. Král a NASKL prostřednictvím Rady dr. Lochman.

09.10.07 Výbor SLI projednával problematiku posuzovatelů ČIA a NASKL. Dr. Vlčková sdělila, že od příštího roku ukončí funkci posuzovatele ČIA z důvodu vyské časové náročnosti (potvrzeno posuzovateli dr. Skokanová, dr. Král). Proto bude nutno rozšířit počet posuzovatelů ČIA. Členové výboru podají konkrétní návrhy do konce r. 2007. Dr. Lochman a dr. Marečková navrhnou 5 jmen za oblast Moravy a Čech. Výkon této funkce je velmi časově náročný, což potvrdili i ostatní posuzovatelé, kteří již audity ČIA prováděli (dr. Skokanová, dr. Král). O Audit I NASKL zatím naše OS nebyla požádána. Je zapotřebí zjistit aktuální stav posuzovatelů NASKL. Pokud nebudou posu¨zovatelé společní pro ČIA a NASSKL, je zapotřebí, aby bylo pro NASKL vyškoleno alespoň 5 posuzovatelů. Dr. Lochman navrhl, aby se do této činnosti (posuzovatelé ČIA a NASKL) zapojili navíc ještě někteří mladí členové SLI (viz např. 11.01.07) , kterým to bude zaměstnavatelem umožněno.

10.10.07 Dr. Král a dr. Skokanová informovali výbor SLI o neformální schůzce představitelů skupiny laboratorních pracovníků oboru 813 a 815, z něhož mj. vyplynulo, že mezi 6 laboratořemi, které již získaly Audit I je i litvínovská laboratoř ing. Jiřího Pavlína, která tento audit získala i pro odbornost 813. O tom, že o tento audit tato laboratoř žádala, naše OS nebyla informována a je důvodný předpoklad, že laboratoř nesplňuje nepodkročitelná minima definovaná OS 813. Při dotazu na sekretariátu NASKL, který vznesl dr. Lochman, mu bylo sděleno, že udělení auditu této laboratoři pro OS 813 bylo omylem a že tento omyl bude napraven. Dr. Král navrhl, aby o této záležitosti byl písemně informován předseda Rady a byla žádána písemná odpověď s udáním řešení tak, aby se takováto situace nemohla v budoucnosti opakovat. Dr. Lochman mimo to projedná tuto záležitost na jednání Rady dne 8.10.2007 a bude výbor SLI informovat.

11.10.07 Dr. Skokanová vypracovala Poznámky k zaměření a fungování NASKL a rozešle je členům výboru SLI e-mailem k připomínkování.

12.10.07 Příští zasedání výboru SLI se koná 7.11. ve 12,00 v ambulanci č.4 Imunologie, Karlovo nám. 32.

 

Zapsal: dr. Lochman